Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

”Valtion omis­ta­jaoh­jauk­sen on ryhdyttävä tekoihin vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin”

Kemijoen Sierilä soudun melojia kesällä 2019. Kuva Janette Backman

Karvalakkilähetystö, 3.4.2020

Lähetetty ministereille ja eduskuntaryhmille

Valtion omistajaohjauksen on ryhdyttävä tekoihin vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin

”Jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yrityksen tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.”

                Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta sivulta 182

Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuuUusimpien arvioiden mukaan Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia lähes puolet ja lajeista reilu kymmenes. Hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:n mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee globaalisti ennen näkemättömän nopeasti ihmisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisenTämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.”

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 33

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kuulutti (LK/Kaleva 12.03.2020) yhteistyötä Kemi- ja Oulujoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Samaan aikaan valtion omistajaohjauksessa olevat Fortum/Kemijoki Oy pyrkivät estämään Kemijoen kalatalousvelvoitteen muuttamisen vaelluskalojen ja luonnonmukaisten kalateiden eduksi.

Näin vaikka hallitusohjelma edellyttää kalatalousvelvoitteiden muuttamista vaelluskalojen eduksi, joka on parhaiten saavutettavissa ylös- ja alasvaelluksen mahdollistamien luonnonmukaisten ohitusuomien kautta. Suomi on jo saanut EU:lta huomautuksen vesipuitedirektiivin toteuttamisen laiminlyönnistä.

Käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi: • Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta. • Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja. • Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 42

Hallitusohjelman mukaan tätä kalatalousvelvoitteiden muutosprosessia hoidetaan ELY-keskusten kautta. Valtionyhtiöt Fortum / Kemijoki Oy toimivat hallitusohjelmaa vastaan kirjelmöidessään velvoitteiden muuttamista vastaan.

Huolimatta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportin (v. 2010) mukaisesta toimenpidesuunnitelmasta (2011) Oulujoella on luonnonmukaisten ohitusuomien sijaan Muhoksen Monttaan rakennettu ns. kalojen kiinniottolaite. Tähän on uhrattu kolme miljoonaa euroa, ja tulokset puuttuvat. Oulujoella Fortumin rooli vaelluskalojen palauttamisessa on ratkaiseva.

Oulujoella onkin aloitettava ELY:jen toimesta samanlainen velvoitteiden muutosprosessi kuin Kemi- ja Iijoella on jo tapahtunut. Valtion omistajaohjauksessa oleva Fortum ei saa vastustaa tätä prosessia, vaan pyrkiä yhteistyössä muuttamaan velvoitteet nopeasti vaelluskalojen eduksi. Valtakunnallinen kalatiestrategia tulisi tarkistaa VN:n päätöksen mukaisesti ensi tilassa ja samalla arvioida Oulujoen rooli kärkikohteena.

Kemijoella Fortum / Kemijoki yhtiöt ovat kirjelmillä AVI:iin vastustaneet Lapin ELY:n aloittamaa velvoitteiden muutosprosessia ja ilmoittaneet valittavansa uusista velvoitteista. Nämä toimet valtioneuvosto ja omistajaohjausministeri voivat estää omistajaohjauksella ja ohjata yhtiöitä yhteistyöhön kalatalousvelvoitteiden kehittämiseksi hallitusohjelman suuntaan.

Hallitusohjelman lausuma luontaisen kierron palattamisesta ja kalatalousvelvoitteiden päivittämisestä koskee myös Iijoen vesistöä ja siellä yksinoikeudella operoivaa Pohjolan Vesivoima Oy:a. Valtio voi käyttää suoraa ja epäsuoraa poliittista ohjausta PVO:hon, jottei se valita kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta, ja edistää pikaisesti luonnonmukaisia ohitusuomia Iijoen kaikkiin patoihin. Kaikkien Perämereen laskevien jokien suistoalueet tulee ottaa tarkasteluun toimenpiteitä suunniteltaessa.

Sierilä tuhoaa luonnon monimuotoisuutta ja estää vaelluskalojen palauttamista

Ministeri Tytti Tuppuraisen tulee toimia yhdessä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän kanssa ns. Sierilän patohankkeen estämiseksi. Sierilän patoallas tuhoaisi lopullisesti Rovaniemen Vanttauskosken alapuolisella virta- ja koskiosuudella tärkeitä lohen, taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotanto-alueita.

Sierilä tuhoaisi myös käytännössä Itä-Lappilaisten haaveen siitä, että vaelluskalat pääsisivät nousemaan aina Ylä-Kemijoen latvoille ja Luirojokeen. Muistutamme, että Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite 5 osiossa ”hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” on otsikkona:

Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa”

Sierilän rakentaminen valtionyhtiöiden toimesta tuhoaa uhanlaisia lajeja ja merkittävästi heikentää vaelluskalojen palauttamista koko Kemijoen vesistöön. On korkea aika luopua tästä Kemijoen kaunista virtaosuutta tuhoavasta hankkeesta. Alueella on eläviä kyläyhteisöjä, Oulankajoki-tyyppisiä hiekkatörmiä, laajoja hiekkarantoja, jokidyynejä sekä uhanalaisia lajeja. Säilytetään Kemijoen Rovaniemen seudun koskivirrat kyläläisten, rovaniemeläisten ja vaelluskalojen nautinta-alueeksi. On aika luopua Sierilästä ja palauttaa vaelluskalat Kemijoen vesistöön.

Vanttauskosken alapuolinen Kemijoki Rovaniemellä on vielä vapaa ja kaunis joki. (kuva Mika Flöjt)

Strategian toimenpiteillä vahvistetaan kansalaisten perusoikeuksien turvaamista,”

                Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 183

Vaelluskalojen paluu on merkittävä aluepoliittinen investointi koko vesistöalueen ihmisille ja vesiluonnon monimuotoisuudelle. Se lisää jokivarsien kiinteistöjen ja tonttien arvoa, oikeudenmukaisuuden tunnetta, ja työllisyys paranee mm. matkailun ja virkistyksen toimialoilla.

”Valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta s. 185

Valtion omistajaohjausta toteutettakoon hallitusohjelmaan kirjatun tahdon mukaisesti kunnioittaen edesmenneen ensimmäisen ympäristöministerimme Matti Ahteen perintöä virtavesien suojelussa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on mahdollista.”

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 33

Vesiluonnon ja vaelluskalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen on mahdollista, peruskeinona on vaatia valtion omistajaohjauksessa olevia yhtiöitä toimimaan Suomen hallitusohjelman hengen ja kirjausten mukaan.

3.4.2020

Kemi-, Ii- ja Oulujoen kalastajat vaelluskalojen puolesta/ns. Karvalakkilähetystö

Kyösti Honkala

Jaakko Räisänen

Mika Flöjt

Kari Kilpimaa

Jouko Sirkkala

Irja Wendish

Ilpo E Heikkilä

Pekka Nyman

Mikko Mitronen

Jouko Häyrynen

Rauno Virta

Sari Hänninen

 

Lähde: Hallitusohjelma ”Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019 OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Sierilän soutajia kesällä 2019, kuva Janette Backman