Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Lounais-Lapin erämaiden puolesta – Erämaat hyödyttävät paikallisia

Ylitornion – Pellon Luonto ry suhtautuu myönteisesti Lounais-lapin alueelle suunniteltuihin uusiin suojelualueisiin. Tällä seudulla on vain Pisan luonnonpuisto, joka on tutkimuskäytössä. Kuitenkin luonto alueella on arvokas, rikas lajistoltaan ja sisältää paljon vanhoja metsiä. Suomalais-ruotsalaisen inventointileirin (v.2015) lopputulos on, että alue vastaa arvoltaan Oulangan kansallispuistoa, joka sijaitsee Kuusamossa.

Kaitajärvi – Palokas – Romppaat ovat paikallisille tärkeitä monessa suhteessa: poronhoito, metsästys, marjastus ja vapaa-ajan vietto. Alueella on uhanalaisia kasveja kuten tikankontti ja neidonkenkä. Saukko, viitasammakko, maakotka ja monet muut lajit kertovat metsän monimuotoisuudesta. Hirvenpyynti on vuosittain hyvin suosittua näillä seuduilla. Samoin metsäkanalinnut pesivät täällä.

Kyseisellä alueella on Naturaan kuuluvia osia kuten Romppaat ja Mustiaapa-Kaattasjärvi. On järkevä yhdistää suojelualueeksi myös väliin jäävät arvokkaat metsät ja suot. Näin saadaan luotua isompi ekologinen käytävä turvaamaan lajien säilymistä.

Suojelu ei uhkaa perinteistä alueen käyttöä vaan varmistaa poronhoidon ja keruukäytön tulevaisuudessakin. Kansallispuistot ja erämaat ovat Lapissa lisänneet huomattavasti matkailua. Ylitorniolla matkailu on vielä vähäistä siksi, että luontokohteita ei tunneta. Hyvin suunniteltu ja reititetty matkailu estää luonnon kulumisen ja turvaa monimuotoisuuden.

Samaan aikaan seudulla käy runsaasti väkeä Oulun tienoilta ja eteläisestäkin Suomesta. Paljukanlammen laavulla vieraskirja kertoo kävijöitten suuresta kiinnostuksesta aluetta kohtaan. Mikäli Ylitornion kunnan ylimmän johdon toive uraani-kulta-kobolttilouhoksesta toteutuu, arvokkaat alueet menetetään lopullisesti. Kukaan ei halua metsästää saati marjastaa sen jälkeen siellä. Myös matkailulle louhostoiminta merkitsee uhkaa. Lappiin tullaan hakemaan puhdasta luontoa, saasteetonta ilmaa ja puhtaita kalavesiä. Näitten merkitys kasvaa ilmastonmuutoksen edetessä.

Ylitornion-Pellon Luonto ry

Ylitorniolla 6.2.2020