Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Valitus Kemijärven biojalostamon luvasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen aluehallintoviraston Boreal Bioref Oy:lle myöntämästä Kemijärven biojalostamon toiminnan valmisteluluvasta ja ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesta päätöksestä sekä YVA:n puutteellisuudesta.

 

Lapin Piiri vaatii ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen luvan ja toiminnanaloittamisluvan kumoamista. Perusteluna on mm. vesipuitedirektiivin vastaisuus ja ympäristövaikutusten arvioinnin puutteellisuus. Piiri vaatii mm. haitallisten aineiden vaikutusten ja ympäristöriskien tarkempaa selvittämistä. Keskeinen ongelma toiminnassa on riski vesistön ekologisen tilan heikkenemisestä johtuen ravinnekuormituksesta ja kemiallisen hapenkulutuksen kasvamisesta, jota suolojen vaikutus korostaa. Osittaisenkin sulfaattikerrostumisen ja alusveden hapettomuuden aiheuttama metyylielohopean liukeneminen aiheuttaa kalojen elohopeapitoisuuden kasvua.  Hankkeen ympäristövaikutukset ovat puutteellisista selvityksistä johtuen ennakoimattomat.

Vedenlaadun heikentyminen ei ole hyväksyttävissä oleva riski. Vesipuitedirektiivin Weser-tuomion perusteella vesienhoidon ympäristötavoitteet estävät uuden hankkeen toteuttamisen ilman poikkeusta jo siinä vaiheessa, kun pintavesimuodostuman yksittäisen laadullisen tekijän tila heikentyy yhdellä luokalla.

Hankkeella tulisi myös olemaan merkittäviä ilmastovaikutuksia ja negatiivisia vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen.

 

Valituksemme

Valitus_VaHao_SLLtäydennetty