Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Na­turvårs­ver­ke­tin­Ta­pu­lin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupapäätöksen osittaisesta peruuttamisesta

Taimenen poikaset. Kuva Jaakko Alatalo

Lapin ELY-keskus

 

Asia: diaarinumero LAPELY/3705/2018 Hakija Naturvårdsverket Asia Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupapäätöksen osittainen peruuttaminen, Pajala, Ruotsi.

 

Lausunto

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri katsoo, että Naturvårdsverketin lupapäätöksen osittainen peruuttaminen on valvovan viranomaisen vastuullista toimintaa. Mm. puutteelliset patorakenteet ja vaikutukset maaperään ja pohjaveteen ovat aiheuttaneet merkittävän ympäristöriskin, jonka seuraukset ovat tulleet nopeasti esiin kaivoksen ympäristössä. Vaarana on, että vaikutukset ulottuvat myös suojeltuun Natura 2000 alueeseen. Tarpeellista on myös tarkastaa ovatko alueen jälkikäsittelyyn ja ympäristövahinkojen korjaamiseen liittyvät määräykset sellaisia, että alue saadaan entisöityä ja jo aiheutetut ympäristövahingot saadaan korjattua aiheuttaja maksaa periaatteella.

Kaivostoimintaa ei saa sallia nykyisen lupamääräyksen puitteissa. Ympäristövaikutusten arviointi ja aiheutettujen vahinkojen korjaaminen on ehdottoman tärkeää ennen uutta lupaharkintaa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mahdollisten Suomen puolen kaivoshankkeiden yhteisvaikutukset Natura 2000 asetuksella suojeltuun Tornion-Muonionjokeen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee huomioida vaikutukset joen vedenlaatuun, virtaamaan, eliöstöön ja jokivarren asukkaiden kulttuuriin ja elinkeinoihin.

 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puolesta

 

puheenjohtaja Seppo Aikio                                  toiminnanjohtaja Anna Bagge