Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Tiedote

tikankontti

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 18.1.2019 antamasta päätöksestä koskien Mawson Oy:n hakemaa malminetsintälupaa ja täytäntöönpanomääräystä Mustiaapa-Kaattasjärven luonnonsuojelualueella. https://www.sll.fi/lappi/2019/02/18/valitus-malminetsinta-mawson/

Riittävät ja asianmukaiset kartoitukset ja selvitykset ovat välttämätön edellytys sille, että malminetsinnän vaikutuksia Mustiaapa — Kaattasjärven Natura-alueella voidaan arvioida. Sama koskee myönnettävän luvan lupamääräyksiä. Tukes on myöntänyt malminetsintäluvan täytäntöönpanomääräyksen siitä huolimatta, että sekä ELY-keskus että Metsähallitus eivät puoltaneet täytäntöönpanomääräyksen antamista. Valvovat viranomaiset ovat prosessin aikana mm. puuttuneet Natura-arvioinnin yleispiirteisiin luontoinventointeihin ja edellyttäneet kairauspaikkakohtaisia luontokartoituksia jotta vaikutukset Natura-alueen suojeluarvoihin ovat arvioitavissa. Natura-arvioinnista puuttuvat kokonaan kesän 2018 inventoinnit, jotka perustuvat uuteen tutkimussuunnitelmaan. SLL Lapin piiri vaatii luvan ja täytäntöönpanomääräyksen laillisuuden tarkistamista sekä täsmennyksiä lupamääräyksiin.

Vuosi sitten SLL Lapin piiri, Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus, kukin erikseen, tekivät valitukset Tukesin antamasta malminetsintäluvasta ja täytäntöönpanosta Mawson Oy:lle koskien samaa aluetta. Yhtiö ehti tekemään 44 pisteellä kairauksia lainvastaisesti kaksi kuukautta ennen kuin Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi ensin täytäntöönpanokiellon ja sittemmin joulukuussa 2018 kumosi Tukesin päätöksen lainvastaisena. Hallinto-oikeuden perusteluna oli mm. Natura-arvioinnin keskeneräisyys. Lainvastaisesti tehtyjen kairaustulosten perusteella yhtiö haki uuteen tutkimussuunnitelmaan perustuvaa lupaa samalle alueelle edellisen luvan ollessa vielä valituksen alainen. Tammikuussa 2019 Tukes myönsi luvan ja täytäntöönpanopanomääräyksen uudelleen, jälleen kerran ilman valvovien viranomaisten suositusta. Tällainen toimintatapa on heikentämis- ja varovaisuusperiaatteen vastainen ja heikentää myös koko prosessin uskottavuutta.

SLL Lapin piiri on tehnyt kaivoslain kokonaisvaltaiseen uudistamiseen tähtäävän aloitteen yhdessä muiden kansalaisaktiivien kaivoskampanjoiden kanssa. KaivoslakiNyt –kansalaisaloitteen yhtenä tavoitteena on pitää luontoarvoiltaan korvaamattomat alueet, kuten kansallispuistot ja Natura-direktiivin mukaiset alueet ja muut luonnonsuojelualueet lähtökohtaisesti kaivostoiminnan ulkopuolella. Kaivoslain tulee varmistaa, että mineraaleja hyödynnetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Lue lisää http://www.kaivoslakinyt.fi/ ja allekirjoita aloite nyt!