Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Muistutus P-S AVI:lle Kemijoki Oy:n hakemista Kurittukosken, Matarakosken, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitosten vesitalouslupien muuttamisesta

Taimenen poikaset. Kuva Jaakko Alatalo

Muistutus Vesilain mukaisesta lupahakemuksesta Dnro PSAVI/2751/2018

Kemijoki Oy on hakenut Kurittukosken, Matarakosken, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitosten vesitalouslupien muuttamista siten, että kalankulun estolaitteita koskevat lupamääräykset poistetaan. Onkin tärkeää muuttaa määräykset nykyaikaa vastaavaksi ja turvata kalojen liikkuminen poistamalla kulkuesteet, mutta kuitenkin niin, että kalat pääsevät turvallisesti kulkemaan molempiin suuntiin eivätkä vaurioidu turbiineissa. Koko Kitisen alue on Kemijärven taimenen perinteistä lisääntymisaluetta, poikastuotantoaluetta ja kulkureittiä. EU:n vesipuitedirektiivin ja Suomen Valtion kalatiestrategian tavoitteiden mukaisesti on aika antaa uudet ajanmukaiset määräykset kalateiden toteuttamiseksi Kemijoen alueella. Nämä tavoitteet kannattaa nyt aloittaa uusilla määräyksillä koskien Kurittukosken, Matarakosken, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitosten vesitalouslupia muuttaen ne siten, että voimalaitosten yhteyteen suunnitellaan ja rakennetaan luontaiset ohitusuomat riittävällä virtaamalla sekä toimivilla alasvaellusohjureilla.
Kalatiestrategiaa on edistetty ja toteutettu Suomessa jo kohta toistakymmentä vuotta ja se tähtää uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Strategian toiminta-ajatuksena on siirtää painopistettä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Uusimpien tutkimustulosten mukaan ainut kestävä vesivoimatuotannon kompensoinnin keino on taata villeille kalakannoille vapaa liikkuminen vesistöissä, ja turvata kalojen luontaiset elinmahdollisuudet. Tämä on perusteltua myös oikeuden näkökulmasta. (Ks. liite 2)
Voimalaitokset ovat hävittäneet merkittävän määrän arvokalakantoja ja estäneet kalojen kulkuyhteydet jopa niin, että vaelluskalakannat Suomessa ovat uhanalaisia tai äärimmäisen uhanalaisia. Vaellusesteiden lisäksi voimalaitokset ovat myös tuhonneet merkittävästi kalojen luontaisia lisääntymis- ja poikastuotantohabitaatteja. On siis vähintäänkin kohtuullista, että uudet kalatiet kyseisiin voimalaitoksiin rakennetaan aiheuttaja maksaa periaatteella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puolesta

puheenjohtaja Seppo Aikio toiminnanjohtaja Anna Bagge

Liitteet:
Liite 1. Kuulutus file:///C:/Users/Sll%20Lappi/Downloads/2751_2018_Tiedoksiantokuulutus.pdf
Liite 2.
http://www.uef.fi/-/uusi-tutkimustieto-kyseenalaistaa-kalojen-istutusvelvoitteet?fbclid=IwAR14X4DiayF-3ziPMgDoyjicM9a_IJRUsOyF8QixvFejlTFxlCIFNeN8CAM