Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys KHO:lle koskien Sakatti 1-5 mal­mi­net­sin­tä­lu­paa

KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE

Asia Korkeimman hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö 1.11.2016 Diaarinro 3092/1/16

Vastaselityksen antaja ja prosessiosoite

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Selvitys vastaselityksen antoajasta

Saantitodistuksella tullut vastaselityspyyntö liitteineen on haettu postista 16.11.2016, joten vastaselitys tulee antaa viimeistään 7.12.2016. Puhelimitse KHO on antanut 7.12.2016 vielä lisäaikaa perjantaihin 9.12.2016 saakka.

Vastaselitys

Tukesin lausuntoon

Tukes ei perustele lausunnossaan mitenkään sitä, että se ei ole kuuluttanut 10. lupamääräyksen muuttamista. Olisi myös ollut suotavaa kertoa, missä vaiheessa on neljä muuta valituksessamme mainitsemaa AA Sakatti Mining Oy:n (myöh. käytetään lyhennettä AA, jolla tarkoitetaan myös emoyhtiötä Anglo Americania) Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle jättämää hakemusta. Onko alueilla aloitettu mm. Natura-arvioinnit?

Mielestämme on harhaanjohtavaa sanoa, että Viiankiaavan rajalla tehtyihin kairauksiin on ollut maanomistajan ja alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen (Metsähallitus) lupa, kun alun perin lupa on ollut vain yhdelle kairaukselle ja vasta jälkeenpäin Metsähalli-tuksen Luontopalvelut ja ELY-keskus ovat saaneet tietää muista syväkairauksista ja niiden vaikutukset on arvioitu jälkeenpäin. Lisäksi todettakoon, että Metsähallituksen luontopalvelut ja ELY-keskus eivät ole lupaviranomaisia vaan he valvovat ettei luonnon-suojelulakia ole rikottu. Tukes on lupaviranomainen ja vastaa ettei ole rikottu kaivoslakia.

Lopuksi toteamme, että asiaan perehtymätön ei voi Tukesin päätökseen ML2012:0036 (28.10.2015) liitetyn kartan perusteella päästä selville, missä sijaitsevat malminetsintäalueet 1-5.

Tukesin puolueettomuudesta

Piirin toiminnanjohtaja on pyytänyt 1.9.2016 Tukesilta kaivoslain 14 §:n mukaiset selvitykset Sakatti 1-5 malminetsintäalueen tutkimustöistä ja tuloksista vuodesta 2009 lähtien. Tukes lähetti 15.9.2016 4.7.2012 päivätyn 7-sivuisen raportin (liite 1, 2011 Annual Exploration Report) ja ilmoitti, että valitusten vuoksi yhtiöllä ei ole ollut voimassa olevaa malminetsintälupaa vuoden 2012 jälkeen eikä näin ollen muita raportteja ole. Viestissä kerrotaan, että Tukes on varmistanut yhtiöltä, että oheisen raportin voi lähettää, koska se ei enää sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia (liite 2). Vähän myöhemmin Tukes lähetti vielä AA:n antaman taulukon ennen vuotta 2012 suoritetuista tutkimuksista (liite 3).

Ympäristöministeriön 1.12.2010 antamassa päätöksessä YM2/5721/2010 edellytettiin, että ”toiminnanharjoittaja seuraa uudistetun syväkairaustekniikan vaikutuksia ja ilmoittaa havainnoista kunkin maastokauden lopulla Metsähallitukselle ja tarvittaessa korjaa mahdollisia haittoja Metsähallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi toiminnanharjoittajan tulee kuvata tutkimuksia seuraavana kesänä kaikki kairausreiät ja toimittaa kuvat sijaintitietoineen Lapin ELY- keskukselle ja Metsähallituksen Lapin luontopalveluille”. Pyytäessämme näitä YM:n edellyttämiä raportteja ELY-keskukselta 13.9.2016 saimme niitä yhteensä 13 kappaletta: seurantaraportit kausittain vuosilta 2009-2016 (7 kpl) sekä kaudelta 2011-2012 lisäliitteitä 6 kpl. Ohessa kaikki saamamme raportit (liitteet 4-15). On vaikea uskoa, että AA:n Tukesille toimittamasta aineistosta vain tuo 7-sivuinen raportti (liite 1) ja taulukko (liite 3) kuuluisi julkisuuslain piiriin. Etenkin kun vertaa saadun aineiston määrää ja laatua siihen, mitä Lapin ELY-keskus lähetti.

Tukesin lausunnon liitteenä on 9.7.2012 päivätty maastokäynnin valvontapöytäkirja, jossa kuvataan havainnot maastokäynniltä. Pöytäkirjassa todetaan, että muutamalla kairapisteellä oli katkaistu myös muutama puu. Sama todetaan myös 24.5.2013 tehdyllä maastovalvontakäynnillä. Tästä saa käsityksen, ettei puihin ole juuri koskettu. Kuitenkin Lapin ELY-keskukselta saadussa, yhtiön lähettämässä kauden 2011-2012 seurantaraportin liitteessä (liite 4, Cut_trees_2011_12) voidaan todeta, että alueelta on kaadettu mm. kautena 2011-2012 153 kappaletta puita, jotka ovat olleet pituudeltaan 8-15 metriä. Herää kysymys tiesikö kaivosviranomainen näistä kaadetuista puista vai ei ja miksi AA:n edustaja ei kertonut tilaisuudessa kuinka monta puuta oli jo kautena 2011-2012 kaadettu? Selvästikään valvontakäynti ei ollut kovin tehokas eikä maastokäynniltä saanut totuudenmukaista kuvaa malminetsintätöiden vaikutuksista puihin, joten muistakaan toimenpiteistä, kuten kairauksista ja kulkureiteistä, ei oletettavasti ole maastokäynnillä saanut oikeaa kuvaa.

Lisäksi on omituista, että viranomainen vaatii, että valitus hylätään. Mielestämme puolueettoman viranomaisen ei tule vaatia valituksen hylkäystä vaan todeta lausunnossaan vain näkemyksensä oman toimintansa lainmukaisuudesta vastaamalla esitettyihin väitteisiin.

Asianajotoimisto Borenius Oy:n asianajaja Casper Herlerin laatimaan vastineeseen

Yhteisvaikutukset Natura-alueille

AA viittaa vastineessaan Natura-arvioinnin lukuun 4, jossa käsitellään muita lähialueen hankkeita ja suunnitelmia. Em. luvussa taas viitataan lukuun 3.1., jossa kuvataan kaivosyhtiön muita malminetsintä- ja valtaushakemuksia. Kummastakaan luvusta ei saa selvää, mitä muuta toimintaa Viiankiaavalla on ollut, on nykyisin ja mitä on suojelualueen lähialueilla saatikka muilla aapasoilla.

Yhteisvaikutustarkastelu ei ole riittävä Natura-arvioinnissa. Myös yhteysviranomainen eli Lapin ELY-keskus on viimeisimmässä, 25.8.2015 antamassaan lausunnossa Natura-arvioinnista (liite 16, s. 5) todennut yhteisvaikutuksista seuraavaa: ”Mahdollisista muista Viiankiaavalle tai sen lähelle sijoittuvista suunnitelmista ei ole saatavissa sellaista tietoa, joiden avulla yhteisvaikutukset olisi mahdollista arvioida.”

Yhteysviranomainen eli Lapin ELY-keskus on todennut myös 14.9.2012 antamassaan lausunnossa LAPELY/109/07.01/2012 Natura-arvioinnista seuraavaa: ”Lapin ELY-keskus haluaa kiinnittää lupaviranomaisen huomion siihen, että kaivosyhtiön toiminta Viiankiaavan Natura-alueella on ollut laajempaa kuin mitä Natura-arvioinnin hankekuvauksessa on kuvattu. Kairauksia on jatkettu vuosina 2010-2011 ja 2011-2012 ja niiden yhteismäärä Sakatin alueella on yli 90 syväkairausta. Lapin ELY-keskuksen mukaan on ongelmallista, että toiminnan yhteisvaikutuksia Viiankiaavan Natura 2000 –alueen luontoarvoihin ei ole arvioitu (LsL 65 §).” Eli jo tuolloin yhteysviranomainen on kiinnittänyt asiaan huomiota, mutta AA ei ole asiaa selvittänyt ymmärrettävästi.

AA:n ympäristöministeriölle 8.10.2010 jättämän hakemuksen karttaliitteessä (liite 17) on merkitty tutkimusalueet Sakatti 1, Viianki 2-4, Kotimaa 5 ja Viianki 6-7. YM:n päätöksessä (1.12.2010 YM2/5721/2010) todetaan, että ”tutkimusten pääpaino tulee olemaan Sakatti 1-5 valtausten alueella, jossa tehdään pääasiassa syväkairauksia. Muilla alueilla on tarkoitus tehdä täydentäviä geofysikaalisia maastomittauksia, pohjamoreenin näytteenottoa sekä yksittäisiä syväkairauksia.” YM myönsi luvan 17.8.2012 saakka eikä niistä ole jätetty jatkohakemusta (liite 18) vaikka niistä on jätetty malminetsintä-hakemukset Tukesille 21.5.2012.

Tukes on tehnyt 21.11.2016 päätöksen (liite 19), jossa osa AA:n valtauksista ja malminetsintäalueista raukeaa ja osa jää voimaan. Voimaan jääneet alueet eivät ole Viiankiaavan välittömässä läheisyydessä eivätkä ne ole suojelualueilla, mutta pari kohtuullisen isoa aapasuota jää malminetsinnän piiriin mm. Vanttiaapa ja Postoaapa. Aapasuot ovat priorisoitu luontotyyppi ja soiden pesimälintujen kannankehitys on selvästi taantuva ja mm. riekon osalta jopa nopeasti taantuva (http://www.luonnontila.fi/fi/elinymparistot/suot/soiden-pesimalinnut).

AA:n seurantaraportin mukaan kautena 2015-2016 (liite 11) Sakatti 1-5 alueella on tehty geofysikaalisia maastomittauksia neljällä moottorikelkalla 4.1.-11.4.2016 välisenä aikana, joten arvokkaalla lintusuolla on ollut melu- ja liikkumishäirintää pitkälle kevääseen aikana, jolloin ei ole ollut voimassa mitään malminetsintälupaa. Lisäksi kuten yhtiökin vastineessaan kertoo, alueella liikkuu muitakin koneita kuin heidän, joten kaikkien näiden eri toimijoiden liikkumista herkällä alueella ei ole arvioitu riittävästi Natura-arvioinnissa.

Kauden 2015-2016 seurantaraportissa (liite 11) AA kertoo myös, että yhtiöllä on vireillä Tukesissa kuusi malminetsintälupahakemusta. Nämä hakemukset sijoittuvat joko kokonaan tai osittain Viiankiaavalle. Vaadimme, että kaikki malminetsintätoiminta pitää keskeyttää suojelualueella kunnes kunnollinen yhteisvaikutusten arviointi on tehty.

Seurantaraportointiin tarkemmat velvoitteet

Olemme valituksessamme väittäneet, ettei yhtiö ole toimittanut ELY-keskukselle ja Metsähallitukselle YM:n päätöksessä edellyttämiä seurantaraportteja. Korjaamme väitettä, koska olemme saaneet seurantaraportit kausilta 2009-2016 Lapin ELY-keskukselta (liitteet 5-11) ja ne näyttävät täyttävän niukasti YM:n asettamat velvoitteet. Vain kausien 2009-2010 ja 2011-2012 seurantaraporteissa on saapumispäivämäärät, joten emme tiedä milloin loput on lähetetty. Olemme laittaneet siitä kyselyn ELY-keskukselle, mutta emme ole vielä saaneet vastausta. Seurantaraportit eivät kuitenkaan kuvaa riittävällä tavalla toiminnan seurauksia ja niistä pitää antaa tarkempaa ohjeistusta.

Natura-arvioinnissa kairareikien ympäristövaikutuksista todetaan, että ”kairarei’istä ei aiheudu haittaa Viiankiaavan luontoarvoille kun huolehditaan siitä, että kairanrei’istä ei purkaudu kemiallisesti suovedestä poikkeavaa kalliopohjavettä maanpinnalle”. Vaadimme, että mikäli AA saa luvan jatkaa, sen tulee raportoida myös jokaisen kairanreiän osalta, onko reiästä tullut paineella vettä maan pinnalle, kuinka kauan ja paljonko vettä on tullut.

Yhtiö tulee myös velvoittaa pohja- ja pintaveden laadun tarkkailussa seuraamaan kairauksen apuaineena käytettyjä haitallisia aineita alkuaineseurannan lisäksi. Jo Lapin ympäristökeskus on 7.9.2009 LAP-2008-L-370-256 päätöksessä kiinnittänyt huomiota mm. kairausten hydrologisten muutosten arviointiin, joten niiden seuranta olisi pitänyt aloittaa jo tuolloin.

Ilmoitusvelvollisuutta on laiminlyöty eikä lupamääräyksiä ole noudatettu

Pysymme väitteessämme kesän 2012 tapahtumien kulusta. Yhtiö on kairannut ja liikkunut raskaalla kalustolla suojelualueella vastoin lupamääräyksiä. Tämän osoittavat meidän lähettämät kuvat (liitteessä 20 kartta alueesta, jossa kuvat on otettu). Liitteet 12 (Photos winter road before working 2011-2012) ja 13 (Photos winter road after working 2011-2012) näyttävät mitä jälkeä jää maastoon kalustojen siirroista. Kuvaliitteessä ei kerrota ovatko jäljet syntyneet kesällä vai talvella (viitaten tiedostojen nimessä käytettyyn winter road).

Yhtiö on lupamääräyksissä velvoitettu mm. välttämään puiden kaatamista. Kuten vastaselityksessämme Tukesin lausunnosta toteamme, yhtiö on kaatanut yksistään kautena 2011-2012 peräti 153 kpl 8-15 metristä puuta (liite 4) ja kautena 2010-2011 34 kpl 4-16 metristä puuta (liite 6). Yhtiö ei myöskään raportoinut jättämistään pressuista, soijakasoista ja puista seurantaraporteissaan. Yhtiön toiminta on ollut piittaamatonta ottaen huomioon, että se on toiminut suojelualueella.

Epäselvyyksiä koko AA:n etsintähistorian ajan

Yhteysviranomaisen eli Lapin ELY-keskuksen 25.8.2015 antamassa lausunnossa viimeisimmästä Natura-arvioinnista (liite 16) todetaan sivulla 3/13 seuraavaa: ”Toteutuneista kairauksista kaksi on tehty sulan maan aikana, muut talvella, pääasiassa joulukuun alusta huhtikuun loppuun.” Lisäksi lausunnossa (s. 6) todetaan seuraavaa: ”Ely-keskus kiinnittää huomiota siihen, että kairausten ja pohjamoreeninäytteiden määrä eroaa selvästi eri arvioinneissa… Todettakoon, että tässä tarkastelussa on lähdetty siitä, että Natura-arvioinnissa esitetyt näytteenoton ja geofysikaalisten tutkimusten määrät ja niiden edellyttämä liikkuminen ovat Natura-arvioinnissa esitetyn mukaiset.” Lausunnon sanamuoto viittaa siihen, että Lapin ELY-keskus ei ole ihan varma, että Natura-arvioinnissa kerrotut taustatiedot olisivat oikein.

Seurantaraporttien mukaan kautena 2009-2010 (liite 5) on tehty Sakatti 1-5 alueella 17 kpl syväkairausreikiä, kautena 2010-2011 (liite 6) 15 reikää ja kautena 2011-2012 (liite 7) 44 reikää. Näistä tulee yhteensä vasta 76 reikää. Kuitenkin liitteestä 14 (Sakatti1_5_DrillHoles) voi laskea, että kairausreikiä yksistään Sakatti 1-5 alueella on 93 kpl ilmeisesti kauden 2011-2012 jälkeen. Tukesin lähettämässä kaivoslain 14 § mukaisessa taulukossa (liite 3) kairauksia on tehty 5.1.-16.12.2011 välisellä ajalla 26 reikää. 2011 Annual Exploration Reportissa (liite 1) niitä on tehty 25 kappaletta. ELY-keskuksen lähettämässä seurantaraportin 2011-2012 liitteessä Sakatti_holes_2011-2012 (liite 15) taas voi laskea, että syväkairausreikiä on tehty 103 kappaletta. Näiden lisäksi on tehty myös aikaisempien lupien mukaan syväkairausreikiä muilla Viiankiaavan suojelualueelle sijoittuvilla valtausalueilla. Herää kysymys on AA:n raportointi näin epätäsmällistä tarkoituksella vai osaamattomuudesta johtuvaa?

Vaatimus täytäntöönpanomääräyksen keskeyttämisestä

Katsomme, että valituksemme käsittää myös Tukesin täytäntöönpanomääräyksen kumoamisen perustuen valitukseemme hallinto-oikeudelle. Pyydämme edelleen täytäntöönpanon kumoamista. On huomattava, että toiminnan aloittaminen voi edellä esitetyn perusteella aiheuttaa vahinkoja, jotka voi tehdä muutoksenhaun ja koko oikeusprosessin tyhjäksi.

Kuten Metsähallitus ja ELY-keskuskin huomauttavat, suojelualueella toimivalla pitäisi pääsääntöisesti olla voimassa oleva lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Näinhän ei ole vaan Tukes myöntää poikkeuksetta aina täytäntöönpanon kun sellaista haetaan.

Varaamme itsellemme oikeuden täydentää lausuntoamme myös jatkossa.

Rovaniemellä 9.12.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

Seppo Aikio Tarja Pasma

puheenjohtaja toiminnanjohtaja

LIITTEET

2011 Annual Exploration Report
Viestinvaihtoa Tukesin kanssa
Ilmoitusalusta AA:n tutkimuksista
Cut trees 2011-2012
Seurantaraportti 2009-2010
Seurantaraportti 2010-2011
Seurantaraportti 2011-2012
Seurantaraportti 2012-2013
Seurantaraportti 2013-2014
Seurantaraportti 2014-2015
Seurantaraportti 2015-2016
Photos Winter Road before working 2011-2012
Photos Winter Road after working 2011-2012
Sakatti 1-5 Drill Holes
Sakatti holes 2011-2012
Lapin ELY-keskuksen lausunto 25.8.2015 Natura-arvioinnista
Liitekartta YM:n 1.12.2010 päätökseen
Viestinvaihtoa YMn Alasen kanssa
Tukesin päätös 21.11.2016: valtauksien osittainen tai kokonaan raukeaminen
Kartta kuvien ottopaikasta (kartta on liitteenä Metsähallituksen 15.2.2012 antamassa maastoliikenneluvassa)