Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski AA Sakatti Mining Oy:n mal­mi­net­sin­tä­lu­paa Viiankiaavalle

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry VALITUS

19.9.2016

Korkein hallinto-oikeus

Päätös johon haetaan muutosta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.8.2016 numero 16/0225/1, DNro 01652/15/7203

Selvitys valitusajasta

Päätös on annettu 19.8.2016 joten valitusaika päättyy 18.9.2016. Koska edellä mainittu päivä on sunnuntai, valitusaika päättyy maanantaina 19.9.2016.

Vaatimukset

Vaadimme, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös on kumottava.

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei ole käsitellyt kaikkia perusteluitamme eikä näin ollen antanut niihin perusteluitakaan.

Yhteisvaikutuksia ei ole otettu huomioon riittävällä tavalla ja Natura-arviointien puutteet

Tehdyt Natura-arvioinnit ja ympäristöviranomaisten arviot ei ole ottanut huomioon riittävällä tavalla Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle ja sen ympärille annettujen malminetsintälupien yhteisvaikutuksia. Alla on kuvaruutukopio Tukesin kaivosrekisteristä, jossa näkyy kuinka laajat alueet Viiankiaavan ympäristössäkin on valjastettu malminetsintään.

Huomattavaa on, että Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueiden ulkopuolella eivät ole voimassa mitkään määräykset mitä on annettu varsinaiselle Viiankiaavan suojelualueelle. Esimerkiksi melu- ja häirintävaikutukset voivat olla ympärivuotisia ja ympärivuorokautisia hyvin lähelläkin Viiankiaappaa (ks. liite 2 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.8.2016 16/0224/1).

Malminetsintäalueet Sodankylässä

Kuvaruutukopio 19.9.2016 http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/ -sivulta. Ruskeakeltaisella on merkitty jätetyt malminetsintähakemukset, sinisenvioletilla voimassa olevat valtaukset ja punaisella voimassa olevat malminetsintäalueet.

Viiankiaavan alueellekin AA Sakatti Mining Oy on jättänyt 21.5.2012 seuraavat neljä malminetsintä-hakemusta (GTK:n kaivosrekisterin 16.9.2016 tilanteen mukaan): Kotimaa 1-2 (ML2012:0097-1), Petäjä 1-2 (ML2012:0100-1), Särki 1-4 (ML2012:0103-1) ja Rimpelä 1-3.

Huomautamme myös, että GTK:n kaivosrekisterissä Viiankiaavan rajoiksi on laitettu vain 851/1988 soidensuojeluasetuksessa määritellyt rajat. Alla on kuvaruutukopio paikkatietoikkuna.fi –karttapalvelussa näkyvät Viiankiaavan Natura- ja soidensuojelu-alueen rajat. Vaaleamman harmaalla on Natura-alueet ja tummemmalla luonnonsuojelu-alueet.

Viiankiaapa paikkatietoikkunapalvelussa

Hallinto-oikeus on kohdassa Asiassa saatu selvitys nostanut esille vain Sakatti 1-5 malminetsinnän määrällisiä vaikutuksia eikä siinä tarkastella lainkaan laadullisia vaikutuksia eikä direktiivilajien ja –luontotyyppien suojelun tasoa. Viiankiaavalla tehtävien etsintöjen määrällisiä ja laadullista tarkastelua tulee tehdä peilaten vastaavia luontotyyppejä ja lajeja uhkaaviin muihin malminetsintöihin koko Lapin alueella, koska Lapissa on useita valtaus- ja malminetsintäalueita suojelualueille ja etenkin aapasoille kuten 18.3.2016 Lapin ELY-keskukselta saamastamme kartasta voi huomata (liite 3). Luettelosta puuttuu mm. 7.7.2016 annettu malminetsintälupa Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueelle.

Yhtiö on olennaisesti laiminlyönyt kaivoslakia ja lupamääräyksiä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että AA Sakatti Mining Oy ei ole olennaisesti laiminlyönyt kaivoslakiin tai lupamääräyksiin perustuvia velvollisuuksia. Mielestämme yhtiö on laiminlyönyt olennaisesti kaivoslakia ja lupamääräyksiä seuraavilta osin. Laiminlyönnit ovat erittäin vakavia, koska luvaton toiminta on tapahtunut suojelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

1. Yhtiö on syväkairannut sulan maan aikana

Yhtiön edustaja kertoo 2.3.2016 antamassaan vastineessaan kappaleessa 26 seuraavaa:

”Ensimmäinen reikä kairattiin 10.9–7.10.2011, toinen 11.10–11.11.2011 ja kolmas 23.11–5.1.2012. Kaksi ensimmäistä reikää on kairattu ennen kuin maassa on ollut suojaava lumipeite.”

Metsähallitus Lapin luontopalvelut on 27.5.2011 tekemässään päätöksessä MH2960/662/2011 määrännyt seuraavaa:

”Toiminnassa on noudatettava YM2/5721/2010 määriteltyjä ehtoja. Liikkuminen ajoneuvoilla ja työkoneilla on sallittua valmiita maastouria myöten vain kivennäismaalla ennen maaperän routaantumista niin, että toiminnassa voidaan välttää puuston, pintakasvillisuuden ja maaperän vaurioitumista.”

Aikaisemmin lähettämistämme kuvista (valitus HaO:een, liite 6) voi nähdä, että tätä määräystä ei ole noudatettu ja yhtiö itsekin myöntää näin olleen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 22.9.2010 tekemässään valtauspäätöksessä KaivNro 7812 lupamääräyksessä 10. määrännyt seuraavaa:

”Tutkimustoimenpiteet on rajattava Natura-alueella sijaitsevan valtausalueen osalta siten, että tutkimuksia saa suorittaa vain talvella, jolloin maa on lumipeitteinen ja routaantunut, ja lisäksi timanttikairauksessa on käytettävä menetelmää, jossa huuhteluveden mukana kulkeutuva kairaussoija otetaan talteen ja viedään pois suojelualueelta.”

Kuvista näkyy, että yhtiö ei ole vienyt kairaussoijaa eikä pressuja suojelualueelta vaan jättänyt ne maisemaa pilaten luontoon.

Yhtiö on siis syväkairannut sulan maan aikana vastoin ympäristöministeriön ja TEM:n lupamääräyksiä ja liikkunut soisella maalla vastoin Metsähallituksen määräyksiä.

2. Ilmoitusvelvollisuutta on laiminlyöt

Ympäristöministeriö on 1.12.2010 tekemässään päätöksessä YM2/5721/2010 määrännyt seuraavaa:

”Ympäristöministeriö edellyttää, että toiminnanharjoittaja seuraa uudistetun syväkairaustekniikan vaikutuksia ja ilmoittaa havainnoista kunkin maastokauden lopulla Metsähallitukselle ja tarvittaessa korjaa mahdollisia haittoja Metsähallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi toiminnanharjoittajan tulee kuvata tutkimuksia seuraavana kesänä kaikki kairausreiät ja toimittaa kuvat sijaintitietoineen Lapin ELY- keskukselle ja Metsähallituksen Lapin luontopalveluille.”

Metsähallitus Lapin luontopalvelut on 27.5.2011 tekemässään päätöksessä MH2960/662/2011 määrännyt seuraavaa:

”Luvan haltijan tulee välittömästi raportoida yhteyshenkilölle havaitsemistaan ongelmista sekä maastotyön päätyttyä raportoitava. Samalla on ilmoitettava maastotöissä mahdollisesti aiheutuneista maasto- ja puustovaurioista tai muusta vahingosta.”

Piirin toiminnanjohtaja on soittanut 27.6.2012 Metsähallituksen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Liinu Törville, joka kertoi seuraavaa:

”Metsähallitus ei ole vielä saanut vuosiraporttia AA Sakatti Mining Oy:ltä. Ovat hakeneet soijaputket sulan maan aikana pois. Tukesilla on malminetsintähakemus, johon he ovat pyytäneet lausuntoa 11.7.2012 mennessä.”

YM:n Aulikki Alasen lähettämässä tekstiviestissä piirin puheenjohtajalle Seppo Aikiolle 19.6.2012 todetaan seuraavaa:

”18:02:37 Hei, selvittelemme lisää Viiankiaavan tapausta. Kyllähän siinä ainakin sulan maan ajan maastoliikenteen osalta on ilmeisesti rikottu lupaehtoja ja kenties myös Natura-arvoja ja lakia. Yhtiö joutuu tietysti kantamaan vastuunsa ja tulevia lupiakin joudutaan vielä pohtimaan. Kiitos vielä tiedostanne ja kuvistanne. Aulikki Alanen”

Suullisesti saamiemme tietojen mukaan AA Sakatti Mining Oy ei ole toimittanut YM:n ja Metsähallituksen edellyttämiä seurantaraportteja ja vahinkoilmoituksia ja YM:n Alanen on todennut, että lupaehtoja on ilmeisesti rikottu.

Piirin toiminnanjohtaja on lähettänyt 13.9.2016 pyynnön Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon ja Metsähallituksen Luontopalvelujen aluepäällikkö Jyrki Toloselle, että he lähettävät AA Sakatti Mining Oy:n toimittamat kaikki YM:n lupapäätöksessään edellyttämät kairausraportit ja kuvat kairauspisteistä. ELY-keskuksesta Liisa Viitala ilmoitti 19.9.2016, että pyytämämme raportit lähetetään meille tiistaina 20.9.2016. Lisäksi piirin toiminnanjohtaja on 19.6.2016 pyytänyt ELY-keskukselta kaikki tehdyt hydrologiset selvitykset. Lähetämme ne oikeudelle kunhan saamme ne.

3. Yhtiö on kairannut viistoon Natura-alueen rajalla Natura-alueen alle ilman Natura-arviointia sekä harhauttanut viranomaisia

AA Sakatti Mining Oy on myöntänyt kairanneensa 25 viistokairausreikää ”maanomistajan luvalla” vuosina 2012-2013. Tukes on todennut P-SHaO:lle luvan olleen kunnossa, ja siihen tietoon P-SHaO:n päätös nojaa. Tieto on kuitenkin virheellinen. Maanomistaja Metsähallitus on antanut AA:lle luvan vain yhteen viistokairausreikään ja ELY-keskus on vahvistanut luvan olleen vain yhteen viistokairausreikään (liite 4). Näin ollen AA Sakatti Mining on kairannut 24 kertaa Natura-alueen alle ilman Natura-arviointia. Tämän asian osalta viranomaisia on joko tahallisesti tai tahattomasti myös johdettu harhaan, sillä AA aluksi kiisti viistoon kairaukset (liite 5). Tämän jälkeen he myönsivät kairanneensa ensin yhden reiän, sitten loput 24, kun selvitys 25 kairareiän olemassaolosta oli valmistunut. Tukesin tieto, joka päätyi myös P-HaO:n päätöksen pohjaksi, on virheellinen. Katsomme, että yhtiö on rikkonut kaivoslain 173 §:ää sekä selvilläolovelvollisuuttaan.

4. Yhtiö on syväkairannut ilman kaivosviranomaisen malminetsintälupaa

Edelliseen kohtaan viitaten katsomme, että syväkairaaminen maanomistajan luvalla ei ole kaivoslain 7 §:n tarkoittamaa vähäistä malminetsintää ja siihen olisi pitänyt olla kaivoslain 9 ja 11 §:ien velvoittama malminetsintälupa etenkin kun yhtiö kairasi Natura-alueen läheisyydessä Natura-alueen alle 25 reikää.

Tukesilla menettelyvirheitä, huonoa hallintotapaa ja puolueellisuutta tai ainakin huolimattomuutta

Hallinto-oikeus ei käsittele mitenkään kohtaa, jossa toteamme, että Tukes on muuttanut 13.6.2012 antamallaan määräyksellä TEM:n 22.9.2010 KaivNro 7812 valtauspäätöksessä antamaa lupamääräystä 10, kuuluttamatta asiaa julkisesti.

Hallinto-oikeuden päätöksessä kohdassa Asian käsittely ja selvittäminen (s. 9) kuvataan, että Tukes on lausunnossaan todennut, että 25 syväkairausreikään on ollut Metsähallituksen lupa. ELY-ksekuksen vastaus selvityspyyntöömme 30.5.2014 (liite 4) ei tue tätä väitettä ja näin ollen Tukes on antanut virheellistä tietoa oikeudelle ja poliisille (liite 5).

Tukesin lupamääräykset antavat liikaa tulkinnan varaa. Tarkat määräykset pitää antaa varsinaisissa lupamääräyksissä, koska päätöstä lukiessa ei voi olla varma velvoittavatko omaehtoiset rajoitukset yhtiötä samalla tavalla kuin mitä Tukesin lupamääräykset velvoittavat. Ei ole myöskään hyvää hallintotapaa Tukesin menettely, jossa se vain viittaa Natura-arvioinnissa tai yhteysviranomaisen lausunnoissa annettuihin kehotuksiin.

Todettakoon vielä, että liitteen 4 lausunnosta käy ilmi Tukesin ilmoittaneen, että ”maanomistajan luvalla tapahtuvassa malminetsinnässä Tukesilla ei ole toimivaltaa”. Sen lisäksi, että Tukes ei tarkista faktoja vaan luottaa malminetsintäyhtiöön, se ei tiedä omia toimivaltuuksiakaan.

Lopuksi

Tuleva KHO:n päätös tästä tapauksesta mm. lupamääräysten selkeydestä ja viistoonkairauksista suojelualueen alle sekä malminetsintälupien tarpeellisuudesta ohjaavat jatkossa niin viranomaisten kuin yhtiöidenkin toimintaa. Mikäli KHO ei anna niistä selkeitä päätöksiä, yhtiöt toimivat jatkossakin yhtä omavaltaisesti kuin tähänkin mennessä. Tässä viittaamme Viiankiaavan lisäksi esimerkiksi valitukseemme Mawson Oy:n saamasta malminetsintäluvasta. Myös esimerkiksi GTK on syväkairannut 20 reikää ja tehnyt 86 pisteessä moreeninäytteenottoa Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueella vuosina 2011-2012 eikä se ole hakenut toimintaan malminetsintälupaa Tukesilta ja Ympäristöministeriöltä.

Viiankiaavan tapauksessa on selkeästi nähtävissä, että eri viranomaisten toimivaltuudet ovat epäselviä ja lupia kuten syväkairausta sulan maan aikana ovat antaneet sellaiset viranomaiset, joilla ei ole siihen valtuuksia. Kansalaisten ja järjestöjen tulee voida luottaa siihen, että julkisesti kuulutetuissa viranomaispäätöksissä (YM ja TEM sekä myöhemmin Tukes) päätetyt asiat ovat voimassa olevia määräyksiä. Kansalaisvalvonta käy mahdottomaksi, mikäli näiden virallisten päätösten lisäksi muut viranomaiset antavat lieventäviä päätöksiä, joista ulkopuoliset eivät saa mitään tietoa, koska niistä ei ole säädetty mitään virallisia kuulemismenettelyjä.

Varaamme itsellemme oikeuden täydentää valitustamme myös jatkossa.

Rovaniemellä 19.9.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

Seppo Aikio Tarja Pasma

puheenjohtaja sihteeri

LIITTEET

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.8.2016 16/0255/1 koskien tätä valitusta
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.8.2016 16/0224/1
Lapin ELY-keskukselta 18.3.2019 saatu kartta suojelualueilla tehtävistä malminetsinnöistä
Lapin ELY-keskuksen vastaus 30.5.2014 piirin 18.12.2013 tekemään selvityspyyntöön koskien viistoonkairausta
Lapin kihlakunnansyyttäjän päätös 8.1.2015