Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Suhangon kaivospiirin raukeamisen lykkäämisestä

iite Tukesin kuulutus 26.4.2016, KaivNro 5426, lupatunnus KL2016:0003

Asia Mielipide Suhangon kaivospiirin raukeamisen lykkäämisestä

Kiitos saamastamme jatkoajasta mielipiteen antamiseen.

Erittäin sekava kuulutus liiteasiakirjoineen

Kuulutus Suhangon kaivospiirin raukeamisen lykkäämisestä on sekava eikä täytä hallintolain ja kaivoslain (621/2011) velvoitteita. Verkossa olleen kuulutuksen mukana ei ole yhtiön jättämää hakemusta kaivospiirin raukeamisen lykkäämisestä. Lisäksi jää epäselväksi, miksi kaivosviranomainen on laatinut yhteenvedon kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskevasta hakemuksesta? Gold Fields Arctic Platinum Oy:n (GFAP) olisi pitänyt tehdä yhteenveto eikä Tukesin. Kuulutuksen liitteenä olisi pitänyt olla myös kaivoslain 37 § mukaiset lausunnot viranomaisilta mm. Lapin ELY-keskuksen lausunto tehdystä YVA-selvityksestä.

Alussa olisi myös hyvä olla selkeä taulukko milloin ensimmäinen päätös kaivospiiristä on tehty ja mitä laki sanoo kuinka monta kertaa sille voi hakea jatkoaikaa. Vasta sivulla 5 selviää, että Suhangon kaivospiiri on määrätty 29.5.2006 ja kaivostyöhön olisi ryhdyttävä viimeistään 29.5.2016 mennessä muuten kaivospiiri raukeaa.

Kuulutuksen liitteenä ei ole kaikkia kuulutuksessa mainittuja liitteitä. Tukesin tekemässä yhteenvedossa viitataan neljään liitteeseen (1-4). Yhteenvedossa viitataan myös GFAP:n hakemuksen liitteenä oleviin 6 liitteeseen. Kuitenkin kuulutuksen liitteenä ovat vain seuraavat:

2a (hakemuksen kohteena olevan alueen sijainti)
2b (Suhangon kaivospiiri, kiinteistörajat ja –tunnukset)
yksi liite, jossa ei kerrota liitenumeroa
5a (GFAP:n selvitys yleisten ja yksityisen etujen turvaamisesta)

Kaivoslain 68 § edellyttämät raukeamisen lykkäämiseen syyt eivät täyty

Kuten GFAP toteaa, kannattavuusselvitykset ovat osoittaneet, että hakemuksen mukaisen kaivospiirin kaivannaismäärät eivät ole kannattavia ilman laajennusta. Uusi hankekokonaisuus, josta on tehty YVA-selvitys sisältää uusia avolouhoksia, jotka eivät siis sisälly raukeavaan kaivospiiriin. Kuten yhtiö itse toteaa, uuden Plastisol-menetelmän avulla louhinta avolouhoksissa voidaan ulottaa entistä syvemmälle ja alemman pitoisuuden mineralisaatiovyöhykkeisiin. Eli käsiteltävänä olevaan kaivospiirin avolouhoksiin (Konttijärvi ja Ahmavaara) sivukivikasoineen ja louhintamääriin tulee muutoksia (YVA-selostus mm. s. 73, 77). YVA-selostuksessa rikastushiekan yhdeksi läjitysalueeksi on esitetty Konttijärveä. Kuten todettua kuulutuksessa ei ole mukana hakemusasiakirjaa, mutta saatavilla olevan tiedon perusteella edellä mainittuja asioita ei ole käsitelty kaivospiirin jatkohakemuksessa.

Suunnitellut jatkotoimet eivät ole vielä varmistuneet ja hanke on rahoituksen puutteen vuoksi laitettu tauolle. Koska aloittamisesta ei ole tietoa, ei ole tietoa myöskään kaivoksen lopettamisen edellytyksistä, joten vakuutta lopettamistoimista ja lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista on mahdotonta arvioida. Edellä mainittujen syiden vuoksi nykyinen kaivospiiri tulee antaa raueta ja yhtiön tulee hakea uudelle kokonaisuudelle kaivoslupaa kun hanke on varmemmalla pohjalla. Hakemus ei täytä kaivoslain 68 § edellytyksiä. Lisäksi hakemusalue on liian pieni kun otetaan huomioon muilta kaivoksilta saadut kokemukset kaivoksen melu- ja pölyvaikutuksista.

Vaikutukset Natura-alueeseen

Kaivospiirin louhintatoimen vaikutuksia lähialueiden suojelualueisiin ei ole tarkasteltu tarpeeksi tehdyssä YVA-selvityksessä eikä näin ollen kaivospiirin vaikutusaluetta tiedetä.

Kaivoslain 48 § edellytykset eivät täyty ja hankekokonaisuus ei täytä poronhoitolain edellytyksiä

Suunnitteilla oleva kaivoshankekokonaisuus on laajuudeltaan 100 km2. Lisäksi toimintaa voidaan vielä laajentaa vaiheittain koskemaan myös mm. Portimon, Penikkain ja Narkauden alueita. YVA-selvitys osoittaa, että hankkeella on huomattavan laajoja vaikutuksia mm. valuma-alueen lohijokeen Simojokeen. Hanke vähentää tärkeitä porotalouden käyttämiä alueita sekä lappilaisten perinteisiä keruutalouden alueita. Hanke ei täytä kaivoslain 48 § edellytyksiä.

Rovaniemellä 28.6.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

Seppo Aikio Tarja Pasma

puheenjohtaja sihteeri