Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Tukesille AA Sakatti Mining Oy:n jättämästä täy­tän­töön­pa­no­mää­räyk­ses­tä

Tukes

kaivosasiat@tukes.fi

Viite Kuulutuksenne 15.12.2015, ML2012:0036

Asia Mielipide AA Sakatti Mining Oy:n täytäntöönpanohakemusta koskien Sakatti 1-5 aluetta, joka sijoittuu Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle

Täytäntöönpanomääräystä ei tule antaa seuraavista syistä

Ympäristöministeriö ei ole täytäntöönpanoa myöntänyt AA Sakatti Mining Oy:n hakemuksesta huolimatta. Viranomaisten tulee olla johdonmukaisia ja noudattaa samaa linjaa.

Kuulutuksen liitteenä oleva kartta on epäselvä sen suhteen, missä menee soidensuojelualueen ja missä Natura-alueen raja. Yhtiön ei ole hakemuksessaan yksilöinyt, mitä se aikoo tehdä niillä hyvin pienillä alueilla, mitkä eivät kuulu soidensuojelualueeseen, mutta kuuluvat Natura-alueeseen ja malminetsintäalueeseen. Onko tarkoitus esimerkiksi suunnata syväkairaus soidensuojelualueen alle? Katsomme, että tällainen tilanne on laiton.

Piiri on valittanut malminetsintäpäätöksestä vedoten mm. että malminetsintä aiheuttaa merkittävää haittaa luonnonsuojelualueen eheydelle ja laadulle. Esimerkiksi syväkairauksessa käytetään sellaisia apuaineita, jotka ovat haitallisia pohja- ja pintavesille. Lisäksi yhteysviranomainen on todennut, että ”luontodirektiivin luontotyyppiraportoinnin (2007-2012) mukaan kaikkien Viiankiaavalla esiintyvien Natura-luontotyyppien suojelutaso on luokiteltu epäsuotuisaksi. Pääosalla luontotyypeistä suojelutason kehityssuunta on heikkenevä”

Hakija vetoaa taloudellisiin menetyksiin. Taloudelliset seikat eivät ole perusteita myöntää täytäntöönpanomääräystä suojelualueelle. Toteamme kuitenkin oheiseen liitteeseen viitaten, että Sodankylässä sijaitsevat kaivokset ja laaja malminetsintätoiminta eivät ole johtaneet kunnan taloudellisen tilanteen paranemiseen vaan kunnan tilanne on huonontunut seuratulla aikavälillä 2011-2014 niin lainmäärien, omavaraisuusasteen kuin suhteellisen velkaantuneisuudenkin suhteen.

Näin ollen kaivoslain 169 § edellytykset eivät täyty ja vakuudet eivät voi korvata menetettyjä luontoarvoja.

Rovaniemellä 19.1.2016

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

Tuomi-Tuulia Ervasti Tarja Pasma

puheenjohtaja sihteeri

LIITE

Kaivoskuntien vakavaraisuuslukuja 2011-2014