Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys KHO:lle Kemijoki Oy:n antamaan vastineeseen Sierilästä

Viite                 KHO:n vastaselityspyyntö 2.9.2015 Diaarin:o 1032/1/15

Asia                 Vastaselitys Kemijoki Oy:n vastineeseen

 

Olemme edelleen sitä mieltä, että alueesta on tehtävä uusi tai ainakin täydentävä ympäristövaikutusten arviointi, jossa on otettu huomioon mm. kansainväliset sopimukset biodiversiteetin säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä viimeisin tutkimustieto. Lupaprosessin aikana tehdyt luontoselvitykset ym. täydennykset ovat kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden kannalta huono menettelytapa, koska se ei ole vuorovaikutteinen kuten YVA-menettely on.

Vastineessa todetaan, että ”hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen samoin kuin maaperään, vesistöön, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä yhdyskuntarakenteeseen on perusteellisesti selvitetty”. Näinhän ei ole mm. tiettyjen jo aikaisemmin mainitsemiemme lajien, luontotyyppien ja maaperän sekä vesistön osalta.

Mikrobiologian MMT Helvi Heinonen-Taski kirjoittaa Ympäristö ja terveys –lehdessä (liite 1), että suhteellisen pienikin elohopeamäärä voi tietyissä olosuhteissa metyloitua ja kulkeutua kaloihin. Artikkelin mukaan esimerkiksi ”Pohjois-Karjalassa tehdyssä laajassa tutkimuksessa näkyi selvästi, että riski elohopean siirtymisestä kaloihin oli suurinta, kun vesistön vieressä oli tehty maansiirtotöitä”. Lisäksi artikkelissa todetaan, että ”Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden (2013) tutkimuksessa ojitus oli selvä tekijä, joka lisäsi alapuolisten vesistöjen kalojen elohopeapitoisuutta.” Vaelluskaloille suunniteltu Mukkaojan ohitusuoma kulkisi suoperäisessä maastossa, jossa voi olla suotuisat olosuhteet metyylielohopean muodostumiselle. Todennäköisesti myös kanavan kaivamistöissä lähtee liikkeelle elohopeaa.

Todettakoon vielä, että 21.9.2015 pidetyssä Kemijoen tulvatyöryhmän kokouksessa ensisijaiseksi tulvariskien hallinnan toimenpiteeksi äänestettiin 800 Mm3 tulva-allas Yli-Kemijoen vesistöalueelle. Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on meneillään Soklin kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen valmistelu. Kaivoksen jätevesien purkuputki johdettaisiin Kemijokeen. Lisäksi kaivosalueella sijaitsevan Sokliojan uomaa muutettaisiin ja alueelta tuhotaan lukuisia lampia ja lähteitä. Edellä mainittujen hankkeiden vaikutus yhdessä Sierilän voimalaitoshankkeen kanssa tulisi tuhoamaan Kemijoen alkuperäiset kalakannat, laajat kutualueet sekä yleensäkin ekosysteemit.

Rovaniemellä 30.9.2015

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Tuomi-Tuulia Ervasti                                                      Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                                  toiminnanjohtaja

 

LIITE

  1. Heinonen-Tanski, H. 2015. Sulfaatti, elohopea ja kalat. Ympäristö ja terveys 1/2015: 54-60