Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Tiedote Lapin piirin lausunnosta Kemijoen tul­va­suo­je­lusuun­ni­tel­mas­ta

TIEDOTE 1.4.2015

Julkaisuvapaa

 

Kemijoen tulvasuunnitelma tarkoitushakuinen

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri on jättänyt Lapin ELY-keskukselle lausuntonsa Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta. Piiri pitää tulvatyöryhmän suojelutavoitetta erittäin harvinaisia tulvia vastaan tarkoitushakuisena ja ensisijaiseksi tulvasuojelu-toimenpiteeksi nostettua Kemihaaran allasta näin ollen ylimitoitetuksi tulvasuojelutoimenpiteeksi.

Tulvatyöryhmän esitys Kemihaaran altaan rakentamisesta ei noudata tulvariskien hallintalain 12 § velvoitetta yhteen sovittaa tavoitteita vesienhoitolain kanssa. Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden tulisi tukea vesienhoidon hyvän ekologisen tilan tavoitteita ja parantaa veden laatua. Kemihaaran allashankkeen monivuotiset haitalliset vaikutukset Kemijoen ekologiseen ja kemialliseen tilaan ovat moninkertaisia verrattuna erittäin epätodennäköiseen suurtulvaan ja sen vaikutuksiin Kemijoen valuma-alueen vesien tilaan.

Mikäli vesienhoidon ympäristötavoitteista halutaan poiketa, tulee hankkeen toteuttamiseksi arvioida edellytykset poikkeamiseen. Poikkeamisen edellytykset on lueteltu vesienhoitolain 4:23 pykälässä. Kemihaaran allas ei täytä poikkeamispykälän edellytyksiä. Piiri paheksuu syvästi työryhmän tarkoitushakuista toimintaa ja muistuttaa, että sen jäsenet toimivat virkavastuulla.

Pohjois-Suomen vesioikeus on todennut Vuotos-prosessin aikana, että vaikka hankkeesta saatavat hyödyt ovat huomattavia, kokonaiskustannuksiin nähden hyöty ei ole niin suuri, että hanketta niiden perusteella voitaisiin pitää tulvasuojelun ja energiataloudellisilla perusteilla yleisen tarpeen vaatimana. Kemihaaran allas tulisi olemaan 30 % pienempi kuin Vuotoksen allas olisi ollut.

Lapissa on päättymässä Askel Ounasjoelle III –hanke, jonka tavoitteena on saada pääuoman voimalaitoksiin kalatiet. Kemihaaran allas tekee kaikki nämä hankkeet turhaksi. KHO:n Vuotos-päätöksessä todetaan, että tekojärvessä kookkaat petokalat ovat syömäkelvottomia 8-15 vuoden ajan. Syöntirajoituksen kohteena ne tulevat olemaan 15-30 vuotta. Alapuolisessa vesistössä on syöntirajoitus ennalta arvioiden tarpeen koko Kemijoen pääuoman osalta vähintään viiden vuoden ajan.

Piiri toteaa lausunnossaan myös, että Ramboll Oy:n laatima ympäristöselostus on harhaanjohtava. Siinä tulvatoimenpiteiden vaikutuksia tarkastellaan ilmeisesti lähinnä rovaniemeläisten tulvauhan alla olevien näkökulmasta. Näin saadaan aivan omituisia tuloksia allashankkeen vaikutuspiirissä olevien näkökulmasta katsottuna.

Lisätietoja       toiminnanjohtaja Tarja Pasma, 040 823 2443, lappi@sll.fi