Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kes­key­tys­vaa­ti­mus SRK:lle suden tappoluvasta

Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

 

Suomen Riistakeskus Lapin päätöksestä (12.2.2015) Nr:o  2015-1-200-00005-6

myöntää suden poikkeuslupa metsästyslain 41 a§:n mukaan Ivalon Paliskunnalle yhden suden tappamiselle

 

Vaatimus:

Vaadimme päätöksen toimeenpanon keskeyttämistä, kunnes lupapäätös on saanut lainvoiman.

 

Perustelut:

Olemme saaneet tiedon lupapäätöksestä 17.2.2015 sähköisesti.

Nyt myönnetty kaatolupa rikkoo luontodirektiiviä ja metsästyslakia. Päätöksen tulee perustua siihen, että metsästettävänä lajina myös suden kanta on alueella kestävällä tasalla. Päätöksessä näin ei ole menetelty.

Lapin susikanta ei ole suotuisalla suojelun tasolla. Lapissa on syntynyt susipentue edellisen kerran vuonna 1963, eli yli 50 vuotta sitten. Susi ei saa Lapin alueella elää luontaista laumaelämää edes erämaisimmassa osassa Suomea.

Luvan myöntävä viranomainen ei ole selvittänyt lupa-alueen susikantaa Inarin Lapin eliömaantieteellisellä alueella, joka on lauman reviirin jälkeen pienin tarkasteltava alue. Metsästyslain 41§ mukaan on myös tarkasteltava poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläinlajin kanta tai kannan tila haetulla poikkeuslupa-alueella, maakunnassa sekä koko valtakunnassa.

Poikkeuslupa-alueella olevan yhden suden lisäksi ei alueella ole muita susia. Päätöksen mukaan Lapin entisen läänin alueella on yksi susi Posiolla (Pohjois-Pohjanmaan eliömaantieteellinen alue) ja yksi Savukosken Törmäojalla (Sompion Lapin eliömaantieteellinen alue). Poliisille ei ole tullut ilmoituksia, joten susista ei ole ollut häiriötä.

Tappamiselle vaihtoehtoinen ratkaisu on korvausten maksaminen haitan kärsijöille. Päätöksessä tultuun johtopäätökseen, että Lapissa olevat kolme sutta ja Lapin susikanta ovat suotuisalla suojelun tasalla ja näistä 33% voidaan kaataa lisääntymisaikana ei ole perusteltu, eikä näin ollen voi olla myöskään perusteltua myöntää lupaa suden tappamiselle. Riistakeskus ei ole arvioinut suden kantaa kuten metsästyslaki ja luontodirektiivi edellyttää.

Susikannan hoitosuunnitelman käyttäminen päätöksen perusteluna ei ole perusteltua, sillä päätösten täytyy perustua luontodirektiiviin. Suomen saama poikkeus luontodirektiivistä ei mahdollista suden tappamista sukupuuttoon Lapista ja sukupuuton ylläpitoa, vaan sen tulee perustua myös luontodirektiivin V liitteen osalta kestävään verotukseen sille myönnetyllä poikkeusalueella (poronhoitoalue), maakunnan alueella, eliömaantieteellisellä alueella sekä lauman alueella.

Laajalla alueella osoitetun pyynnin kohdistuminen oikeaan yksilöön on epävarmaa, sillä sudet liikkuvat pitkiä matkoja riippuen siitä ovatko ne läpikulumatkalla vai perustamassa ja hakemassa reviiriään.

Perusteena täytäntöönpanon keskeyttämiselle on se, että jos susi tapetaan, on sen henki mennyt, susiyksilö kuollut ja se tekee muutoksenhaun mitättömäksi.

Tulemme valittamaan tehdystä lupapäätöksestä ja varamme itsellemme oikeuden täydentää tätä keskeytysvaatimusta myös jatkossa.

 

Rovaniemellä 20.2.2015

 

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry

 

Teuvo Niemelä                                         Tarja Pasma

puheenjohtaja                                          toiminnanjohtaja