Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-ohjelmasta

Viite            Lausuntopyyntönne 9.9.2014 LAPELY/909/2014 07.04.02.00

Asia            Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Kiitämme saamastamme lausuntopyynnöstä. Aluksi toteamme, että Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastotyöhön kuuluu energiansäästön ja uusiutuvien energiamuotojen edistäminen. Ilmastopäästöjen vähentämiseksi tarvitaan muun muassa paikallisia ilmastotekoja. Tuulivoima on yksi varteenotettava energiantuotantomuoto, jota Lapin luonnonsuojelupiiri ja Ylitornion Luonto kannattavat tietyin ehdoin.

 

Yleisesti

Toivomme, että hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon SLL:n, BirdLife Suomen ja WWF:n laatiman Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen tuulivoimahankkeissa -oppaan suositukset. Siinä suositellaan, että jo hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee viitata kansainvälisten sopimusten ohjeisiin ja kuvata, miten suosituksia noudatetaan kenttätutkimusvaiheessa ja johtopäätösten tekemisessä. Nämä kansainväliset sopimukset ovat:

–          Bernin sopimuksen ohje linnuston huomioimiseksi tuulivoimahankkeissa

–          EUROBATS-sopimuksen ohjeet

–          EU:n komission ohje lintu- ja luontodirektiivin noudattamiseksi tuulivoimahankkeissa

Lisäksi hankkeessa olisi hyvä ottaa huomioon EKOenergiaverkosto ja –merkki –asiakirjassa mainitut tuulivoimalle laaditut kestävyyskriteerit (ks. liitteen s. 8).

 

Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Aluksi haluamme todeta, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadittu perusteellisesti, vakiintunutta kaavaa käyttäen ja se kattaa kaikki tärkeät osa-alueet. Haluamme kuitenkin painottaa erityisesti alla olevia seikkoja, koska koemme ne tärkeiksi joko suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tai tuulipuiston ollessa toiminnassa.

–          Toimissa tulee ottaa huomioon luonnon ekosysteemit. Tästä hyvänä esimerkkinä on asiakirjassakin mainittu vesitalous; esim. veden virtaamissuunnan muuttuminen voi aikaansaada hallitsemattomia muutoksia toisaalla luonnossa. Tämä koskee niin pinta- kuin pohjavesiäkin. Erityisesti tulee tässä mielessä ottaa huomioon hankealueelle tyypilliset lähteet ja kuivat lehdot ja muutkin lehtokuviot.

–          Töiden ajoituksessa olisi toivottavaa ottaa huomioon luonnon rytmi niin paljon kuin mahdollista. Toisin sanoen esim. kevät – alkukesä on lintujen pesimisaikaa, jolloin toivomme vältettävän ”kriittisiä alueita”. Tästä hyvänä esimerkkinä on alueella sijaitseva maa-aineksen ottopaikka, jossa useana vuotena on ollut kohtuullisen kokoinen törmäpääsky-yhdyskunta.

–          Viitasammakkokartoituksia tulisi tehdä vielä, sillä toisin kuin asiakirjassa väitetään, viitasammakkoa tavataan Ylitornion alueella. Säännöllisiä havaintoja on Meltosjärviin kuuluvan Pitkäperän alueelta.

–          Koska pöllökartoitukset jäivät tekemättä, tulisi nekin tehdä ensi keväänä.

–      Asiakirjassa on aivan oikein kuvattu Kalottivaaraa ja sen rinteillä erottuvia muinaisrantoja. Muodostelmat ovat oleellinen osa alueen erityistä luontoa ja toivomme, että niihin suhtaudutaan kunnioituksella.

–          YVA-ohjelmassa sivulla 68 todetaan, että lähivaikutusalueen vakinaisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä maanomistajille lähetetään asukaskysely. Lähivaikutusalueeksi arvioidaan n. 5-10 kilometrin etäisyys lähimmistä voimaloista perustuen kokemuksiin aiemmista vastaavista hankkeista ja arvioon, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat tälle alueelle. Eikö siis alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvat ole lähivaikutusalueella?

 

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                     Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                    sihteeri

 

Ylitornion Luonto ry:n puolesta

 

Lasse Tuominen

puheenjohtaja

 

 

LIITTEET

EKOenergiaverkosto ja –merkki -asiakirja