Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus Lapin liiton hallituksen päätöksestä

Lapin liiton hallitus

 

Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

Lapin liiton hallituksen 6.10.2014 pidetyn kokouksen pykälään 125 Lappi-sopimus –Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016.

 

Vaatimus

Vaadimme pykälän 125 uudelleen käsittelyä Lappi-sopimus –Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2015-2016 lukujen 2.5 ja 3.1.4 osalta.

 

Perustelut

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 2015-2016 sivulla 7-8 luvussa 2.5 (Tulvariskien hallinta ja säätövoiman tuotanto Kemijoella) aiotaan panna toimeen vasta ehdotusvaiheessa oleva Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021. Ehdotuksesta on menossa kuulemisaika ajalla 1.10.2014 – 31.3.2015, jonka jälkeen tulvatyöryhmä käsittelee lausunnot ja mielipiteet. Sen jälkeen työryhmä lähettää tulvariskien hallintasuunnitelman Maa- ja metsätalousministeriöön (MMM) hyväksyttäväksi. Mikäli MMM hyväksyy suunnitelman, voi päätöksestä valittaa vielä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vasta tämän prosessin jälkeen Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma on lainvoimainen.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 2015-2016 sivulla 9 luvussa 3.1.2 (Turpeen ja puun saatavuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen) asiateksti on vastoin tieteellistä totuutta. Vaadimme luvun muuttamista niin, että teksti vastaa tieteellistä tutkimusta sekä Euroopan unionin ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n turpeen luokitusta. Em. tahot luokittelevat turpeen fossiiliseksi polttoaineeksi. Kivihiilen ominaishiilidioksidipäästöt ovat 26,3 g CO2/kWH ja turpeen 29,4 g CO2/kWH. Suomalaisen tiedeakatemian kannanotossa (1/2010) todetaan mm. seuraavaa: ”Ilmastopolitiikan aikajänteen perusteella turvetta ei voi pitää uusiutuvana luonnonvarana, vaan se on rinnastettavissa fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi nykyinen turpeen poltto synnyttää energiayksikköä kohden jopa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kivihiili ja raskas polttoöljy.” (Lähde: http://www.acadsci.fi/kannanottoja/turpeenenergiakaytto.pdf)

Hallintolain 6 §:ssä todetaan seuraavaa: Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Mielestämme on oikeutettua odottaa, että ennen kuin toimeenpannaan mitään suunnitelmaa, em. suunnitelma on lainvoimainen ja ohjelmia laadittaessa päätökset perustuvat tieteelliseen tutkimustietoon. Emme pidä myöskään hyväksyttävänä, että Kemihaaran altaan Natura-arviointi halutaan rahoittaa veronmaksajien rahoituksella eikä hankkeesta hyötyvän Kemijoki Oy:n rahoittamana.

 

Huomautus

Hallintolain 54 §:n mukaan viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Piirin toiminnanjohtaja on pyytänyt sähköpostitse 13.10.2014 pöytäkirjanotteet valitusosoituksineen seuraavista päätöksistä: Lapin liiton hallituksen päätös 6.10.2014 kohta 125 ja Lapin maakunnan yhteistyöryhmän päätös 6.10.2014 kohta 63. Pyyntö on lähetetty seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: info@lapinliitto.fi ja pirita.jokikaarre@lapinliitto.fi. Jokikaarre on ilmoittanut, että pyydetyt otteet toimitetaan kun puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat tarkistaneet pöytäkirjat. Toiminnanjohtaja tarkisti Lapin liiton verkkosivuilta 31.10. joko pöytäkirjat on jo tarkistettu ja huomasi, että Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 6.10.2014 on tarkistettu ja se on nähtävillä 27.10.-9.11.2014. Siitä olisi pitänyt tulla pyyntömme mukaisesti tieto meille heti. Toiminta ei ole lain viranomaisten toiminnan

Huomautamme myös, että valitusosoitukseen ei ole laitettu sähköpostiosoitetta, johon oikaisuvaatimuksen voi lähettää. Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 2:5 §:ssä säädetään sähköisen asiointipalvelun järjestämisestä. Viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Tällöin on lisäksi kaikille tarjottava mahdollisuus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja taikka muita viestejä.

Lain 2:6 §: n mukaan viranomaisen tulee huolehtia siitä, että sen sähköiset tiedonsiirtomenetelmät ovat toimintakunnossa. Lain 3:10 §:n mukaan sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Lain 3:9 §:n mukaan vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Lisäksi pykälässä todetaan, että viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Olisi suotavaa ja lainmukaista, että valitusosoitukseen lisättäisiin myös sähköinen osoite. Lisäksi selkeämpää olisi, jos sähköpostiosoite, johon viralliset asiakirjat toimitetaan olisi kirjaamo@lapinliitto.fi. Pyydämme teitä ilmoittamaan sähköisesti, että olette vastaanottaneet oikaisuvaatimuksemme.

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                     Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                    sihteeri

 

Tiedoksi          Työ- ja elinkeinoministeriö

Liitteet

  1. Lapin liiton päätös 6.10.2014 § 125
  2. Lappi-sopimus –Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016
  3. Sähköpostitse lähetetty pyyntö saada pöytäkirjanotteet valitusosoituksineen seuraavista päätöksistä: Lapin liiton hallituksen päätös 6.10.2014 kohta 125 ja Lapin maakunnan yhteistyöryhmän päätös 6.10.2014 kohta 63