Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vaatimus Tukesin täy­tän­tään­pa­no­mää­räyk­sen kumoamisesta Ylitorniolla

Päätös johon haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Tiedoksiantopäivä      ?

Lupatunnus                         Valtauksen KaivNro 8837, jatkolupa malminetsintään ML2013:0041

Hakija                                 Mawson Oy

 

Vaatimus kumota Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) tekemä määräys malminetsintäpäätöksen täytäntöönpanosta valituksesta huolimatta

 

Vaatimus

Tukesin antama määräys malminetsintäpäätöksen täytäntöönpanosta tulee kumota.

 

Perustelut täytäntöönpanomääräyksen kumoamiseksi

Perusteluissamme viittaamme 4.9.2014 antamaamme mielipiteeseen Mawsonin hakemaan täytäntöönpanomääräyshakemukseen.

 

Lisäksi haluamme vielä todeta seuraavaa

Tukes toteaa määräyksessään seuraavaa: ”Luvanhaltija voi tämän lisäksi ryhtyä myös sellaisiin malminetsintätutkimuksiin, joihin ei kaivoslain (621/2011) 7 ja 9 §:n nojalla vaadita malminetsintälupaa.” Kaivoslain 9 § mukaan, malminetsintää ei voida toteuttaa 7 §:n mukaan etsintätyönä, jos kiinteistönomistaja ei ole antanut siihen suostumustaan. Metsähallitus on päättänyt, ettei se myönnä maanomistajasuostumuksia malminetsintään lakisääteisillä luonnonsuojelualueilla, suojeluohjelma-alueilla, erämaa-alueilla ja muilla Natura-alueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella. Myös Lapin ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että malminetsinnän luonnonsuojelualueella tulee perustua lainvoimaiseen lupaan.

Mawson Oy on hakemuksessaan ilmoittanut etsivänsä myös uraania ja kaivoslain 9 §:n 2-kohdan mukaan malminetsintään tarvitaan lupa kun malminetsintä kohdistuu uraania tai toriumia sisältävän esiintymän paikallistamiseen ja tutkimiseen. Luonnonsuojelupiiri on saanut vihdoin käyttöönsä Natura-arvioinnin ja siinä sivuilla 20-21 (2.9 Radioaktiivisen kiviaineksen käsittely tutkimushakemuksessa) annetaan tarkat määräykset, miten säteilevää maa-ainesta on käsiteltävä malminetsinnässä. 26.6.2014 tehdyssä malminetsinnän jatkopäätöksessä ML2013:0041 Tukes ei anna lupamääräys 4:ssä tarpeellisia määräyksiä radioaktiivisen kiviaineksen käsittelyssä. Käydessämme 10.10.14 tutustumassa Mawsonin kutsusta Palokkaanlammella malminetsintäalueelle tapasimme kaksi työntekijää, jotka käyttivät JKS4M-kairauslaitetta (ohessa kuvia retkestä). Heidät oli palkattu kuukausi aikaisemmin ja keskusteluissa saamamme vaikutelman mukaan, epäilemme, että heidän kanssaan ei oltu käyty läpi maastotyöohjeita uraanin varalta. He eivät esimerkiksi tienneet, mikä uraanin taso on ihmisen terveydelle vaarallista.

Toteamme vielä lisäyksenä valitukseemme, että ympäristöministeriöstä saamamme tiedon mukaan etsiessään malmia vuosina 2010-2011 Mustiaapa-Kaattasjärven ja Tuorerommaksen soidensuojelualueilla, kaivosyhtiö ei ollut hakenut lupaa soidensuojeluasetuksen mukaisesti ympäristöministeriöltä. Eli siltäkin osin kaivosyhtiö Mawson Oy on toiminut laittomasti.

Tukes toteaa päätöksessään mm. seuraavaa: ”Toimet on suoritettava alkuperäisen malminetsintäluvan lupamääräyksiä ja ehtoja noudattaen.” Ihmettelemme, mitä lupaa he tarkoittavat: valtauslupaa 8837 tai malminetsintälupaa ML2013:0041?

Tukes ei käsittele päätöksessään mitenkään valituksemme ensisijaista vaatimusta jatkoluvan epäämisestä kaivoslain 61 §:n perusteella eli em. pykälän mukaan malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että luvanhaltija on noudattanut kaivoslaissa säädettyjä velvollisuuksia ja annettuja lupamääräyksiä.

Lisäksi huomautamme, että Tukes edelleen edellyttää, että tutkimus- ja reittisuunnitelma pitää toimittaa hyvissä ajoin ennen tutkimusta Tukesille ja kaivosyhtiöllä on vain ilmoitusvelvollisuus Lapin ELY-keskukselle ja Metsähallitukselle. Huomautamme edelleen, että Tukesilla ei ole tarvittavaa osaamista ja aineistoa käytössään, voidakseen valvoa, etteikö toiminta hävitä uhanalaisia lajeja tai aiheuta muuta haittaa suojelualueelle.

Lopuksi toteamme, että Niina Lappalainen on aloittanut työnsä vasta 1.7.14, joten hän ei ole voinut havaita kaikkia aikaisin kukkivia uhanalaisia lajeja (kuten neidonkenkää).

 

Rovaniemellä 3.11.2014

 

Sari Hänninen                                                               Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                sihteeri