Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus Lapin kan­san­edus­ta­jil­le Soklista

28.8.2014 sähköposti Lapin kansanedustajille

Arvoisat pohjoisen kansanedustajat!

Toivoisimme teidän uhraavan aikaanne, jotta tutustuisitte hieman Soklin kaivoksen ympäristöhaittoihin ja etenkin uraanin ympäristövaikutuksiin. Lisäksi laitan alle linkkilistan joihinkin verkkosivuihin, joissa käsitellään Soklin kaivoshanketta ja uraania yleensä. Soklin YVA-selostuksen tiivistelmässä todetaan mm. seuraavaa:

”Lisäksi selvitetään Soklin esiintymässä olevien niobimalmien ja niiden sisältämien muiden arvoaineiden (uraani, tantaali, torium) talteenottoa ja tuotantoa. Myöhemmässä vaiheessa voi tulla kyseeseen muidenkin mineraalien, kuten vermikuliitin, hyödyntäminen. Vaikka Soklin kaivoksen todennäköinen toiminta-aika on useita kymmeniä vuosia, tässä selostuksessa keskitytään rikkaimpien, pehmeiden malmien eli malmion pintaosien hyödyntämiseen ensimmäisen 20 vuoden toiminta-aikana. Näiden malmien määrä alueella Loitso – Joutsen – Pierkuli – Kaulusrova on noin 188 Mt. Tuotannon suunnitellaan alkavan vuonna 2015. Kaivoshanke työllistää tuotantoaikana noin 200 henkilöä ja rakentamisaikana 700–1000 henkilöä. Rakentamisvaihe kestää 2–4 vuotta. Jos malmi siirretään Venäjälle, hanke työllistää 70–120 henkilöä Suomessa.”

Työllisyyden lisäksi kaivoksilla on sosiaalisia, terveydellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Kaikki kaivokset saastuttavat, mutta Soklissa meitä huolestuttavat erityisesti uraanin, toriumin ja vermikuliitin läsnäolo. Uraanin ja toriumin vaikutuksista voitte lukea kanadalaisen matematiikan ja fysiikan professori Gordon Edwardsin luentomateriaalista, joka jäi haltuumme kun hän vieraili Rovaniemellä ja Oulussa tammikuussa 2010. Lisäksi laitamme oheen myös GTK:n vuonna 1983 julkaistun tiedonannon 35 G – 1.5.2 (3-sivuinen), joka käsittelee uraanikaivostoimintaa sekä uraanimalmijätteeseen ja sen sijoittamiseen liittyvien haittojen vähentämistä.

Vermikuliitista lukee Wikipediassa (http://fi.wikipedia.org/wiki/Vermikuliitti) seuraavaa:

”Puhdas vermikuliitti on myrkytöntä. Joidenkin vermikuliittikaivosten mineraali on kuitenkin aikojen kuluessa kemiallisesti muuttunut, ja sisältää terveydelle vaarallista asbestia. Eräs näistä kaivoksista, 1920-luvulta 1990-luvulle toiminut Libbyn kaivos Yhdysvaltain Montanassa toimitti yli 70 prosenttia maailmalla käytetystä vermikuliitista, ja kaivoksesta saatava mineraali sisälsi huomattavasti asbestia.[4]Myös joidenkin ennen 1990-lukua valmistettujen tuotteiden on todettu sisältävän asbestia. Vanhoihin vermikuliittituotteisiin ja erityisesti vermikuliittieristyksiin tulisi varautua kuten asbestituotteisiin. Erityisesti pöly hengitettynä on vaarallista, ja purettaessa vermikuliittieristeitä tulisi noudattaa asbestityömääräyksiä.”

Tarja Pasma, SLL, Lapin piirin toiminnanjohtaja

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Soklin_kaivoshanke_Savukoski

https://www.facebook.com/soklieramaana

http://savesantamountain.com/

http://www.sll.fi/ajankohtaista/blogi/viisi-syyta-miksi-soklin-ratarahat-menisivat-hukkaan

http://tutkiihutkiitunturissa.wordpress.com/2014/08/12/kymmenisen-kaivosta-mean-lappiin/

http://tep.kaapeli.fi/energia/kultaa-ja-uraania-lapista/