Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Rikosilmoitus Natura-alueen rajalla kairaamisesta ilman tarvittavia lupia

Rikosilmoitus Natura-alueen rajalla kairaamisesta ilman tarvittavia lupia

 

Ilmoituksen jättäjä             Lapin luonnonsuojelupiiri ry

toiminnanjohtaja Tarja Pasma (lomalla 27.6.-29.7.2014)

puh. 040 823 2443, sähköposti lappi@sll.fi

os. Valtakatu 22, 96200 Rovaniemi

 

Lapin luonnonsuojelupiiri ry pyytää poliisia tutkimaan, onko AA Sakatti Mining Oy syyllistynyt mm. kaivoslain 7, 9 ja 11 pykälien vastaiseen toimintaan. Lisäksi pyydämme tutkimaan, onko kaivosviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivososasto syyllistynyt mm. kaivoslain 4 ja 156 pykälien perusteella virkavelvollisuuden rikkomiseen jättämällä tutkimatta ilmoittamamme syväkairaus Sodankylän Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen rajalla ilman viranomaisen malminetsintälupaa. Rikosepäily on tapahtunut Viiankiaavan suojelualueen länsirajalla Kärväslammen eteläpuolella.

Pyydämme poliisia myös tutkimaan, onko AA Sakatti Mining Oy yrittänyt harhauttaa Lapin luonnonsuojelupiiriä ja viranomaisia ilmoittamalla alun perin, että se on kairannut vain yhden reiän viistoon Natura-alueen alle. Konsulttiyhtiö Golder Associatesin 19.2.2014 laatiman (liite 5) raportin mukaan se on kairannut niitä vuosina 2012-2013 kaikkiaan 25 kappaletta ja paikallisten asukkaiden mukaan toiminta on jatkunut ainakin vuoden 2014 maaliskuun loppuun saakka.

Alla yhteenveto sähköpostitse (liitteet 3 ja 4) käydyistä keskusteluista eri viranomaisten ja kaivosyhtiön kanssa:

18.12.2013      Lapin luonnonsuojelupiiri pyytää Lapin ELY-keskusta selvittämään, onko AA Sakatti Mining Oy kairannut viistoon Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen alle. Piiri viittaa vanhan kaivoslain 5 §:ään (valtausalueen rajat luetaan syvyyssuuntaan pystysuorasti).

24.1.2014        Lapin ELY-keskus vastaa, että he ovat pyytäneet Tukesia selvittämään asiaa. Vastauksena selvityspyyntöön AA Sakatti Mining Oy ilmoittaa, että yhtiö on kairannut yhden reiän suojelualueen alle. Metsähallitus on hyväksynyt syyskuussa 2012 viistoon kairaamisen, koska luonnonsuojelualueen luontoarvoille on parempi kairata viistosti suojelualueen alla kuin maanpinnalla. ELY-keskus katsoo, ettei yksi kairanreikä 100 syvyydessä Viiankiaavan Natura 2000-alueella ole vaarantanut alueen suojeluperusteita. Lapin ELY-keskus tulee tekemään lumien sulettua maastokäynnin Natura-alueen malminetsintäkohteisiin. Näillä tiedoin ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

28.1.2014        Lapin luonnonsuojelupiiri ilmoittaa Lapin ELY-keskukselle, Tukesille ja AA Sakatti Mining Oy:n Bo Långbackalle, että sekä vanhan kaivoslain (2 luvun 5 §:n  2 mom.) että uuden kaivoslain (173 pykälän) mukaan valtaus/malminetsintäalueen rajat luetaan syvyyssuuntaan pystysuorasti. Piiri katsoi, että kaivosyhtiö on rikkonut kaivoslakia ja pyytää Tukesia lähettämään ko. alueen valtauspäätöksen.

28.1.2014        Tukes pyytää tarkennusta siitä, minkä valtauspäätöksen piiri haluaa. Viranhaltija toteaa, että karttapiirros näyttää olevan kokonaisuudessaan rauenneen valtauksen ja myös vireillä olevan malminetsintälupapäätöksen sisällä.

29.1.2014        Tukes ilmoittaa, että mikäli asia koskee jotain lupa-asiaa, he pyytävät lisätarkennuksia. Lisäksi todetaan, että ELY-keskus on ehkä oikea taho vastaamaan piirin tiedusteluun, koska LsL:n mukaiset rauhoituspäätökset kuuluvat heille.

4.2.2014          Lapin luonnonsuojelupiiri vastaa Tukesille ja laittaa kopiot sähköpostiviestistä myös Lapin ELY-keskukselle ja kaivosyhtiön Bo Långbackalle. Piiri ilmoitti, että näyttäisi siltä, että kaivosyhtiö kairaa yksityisen mailla maanomistajan luvalla. Ilmoitamme, että koska kairaus tapahtuu Natura-alueen rajalla, lupaa olisi pitänyt hakea.

4.2.2014          Tukesin kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa ilmoittaa, että Tukesilla ei ole kyseessä olevalla kohteella voimassa olevia malminetsintään liittyviä lupia. Tukesilla ei ole lisättävää siihen, mitä yhtiö, Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus ovat asiasta lausuneet.

6.2.2014          Lapin ELY-keskus ilmoittaa, että ELY-keskuksella on Sakatti Mining Oy:n kanssa neuvottelu (tilannepäivitys) perjantaina 14.2., jolloin asia käydään läpi.

6.2.2014          Lapin luonnonsuojelupiiri muistuttaa ELY-keskusta, Tukesia ja kaivosyhtiötä kaivoslain 7, 9 ja 11 pykälien velvoitteista. Piiri pyytää, että neuvotteluissa päätetään riittääkö maaomistajan lupa kun toimitaan Natura-alueen rajalla.

6.2.2014          Luonnonsuojelupiiri pyytää vielä ELY-keskukselta (kopio Tukesille ja kaivosyhtiölle), että asiantuntija tarkistaa pitääkö paikkansa, että Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen alle viistoon on kairattu vain yksi reikä. Kairauskalusto on ollut pienellä alueella jo kaksi vuotta, joten piiri ei luota kaivosyhtiön omaan ilmoitukseen.

19.2.2014        Luonnonsuojelupiiri pyytää ELY-keskukselta 14.2.2014 pidetyn neuvottelun tuloksia. Piiri toistaa, ettei piirin mielestä maanomistajan luvalla voi tehdä Natura-alueen rajalla kairauksia.

4.3.2014          Luonnonsuojelupiiri tiedustelee ELY-keskukselta onko AA Sakatti Mining Oy:lle annettu määräaikaa, mihin mennessä raportti syväkairauksesta on annettava ja onko se lopettanut laittoman toimintansa.

4.3.2014          Em. tiedusteluun tulee ilmoitus, että ELY-keskuksen viranomainen on poissa ja lukee sähköpostia seuraavan kerran 10.3.2014.

1.4.2014          Lapin ELY-keskus ilmoittaa, että kaivosyhtiö on toimittanut selvityksen ELY-keskukselle, ympäristöministeriölle ja Metsähallitukselle. Kyseinen toiminta on lopetettu. ELY-keskus tulee käymään paikan päällä touko-kesäkuussa lumien sulettua.

1.4.2014          Luonnonsuojelupiiri ilmoittaa Lapin ELY-keskukselle, että paikallinen asukas kertoi, että toiminta on jatkunut koko kevään ja siellä kairattiin vielä sunnuntaina. Piiri tiedustelee, milloin yhtiö ilmoittaa lopettaneensa kairauksen ja piiri pyytää laadittua raporttia.

10.4.2014        AA Sakatti Mining Oy:n ympäristöpäällikkö ehdottaa tapaamista luonnonsuojelupiirin edustajien kanssa.

17.4.2014        Luonnonsuojelupiiri ilmoitta, että piirille käy tapaaminen ja samalla pyydetään raporttia, joka on annettu Lapin ELY-keskukselle, ympäristöministeriölle ja Metsähallitukselle.

6.5.2014          AA Sakatti Mining Oy ilmoittaa, että viistoonkairausraporttia he eivät voi vielä antaa, koska asia on siltä osin kesken, että ELY tulee tekemään asian suhteen maastotarkastuksen.

8.5.2014          Lapin ELY-keskus lähettää pyydetyn raportin (numero 13502150036, 19.2.2014 Natura-alueen ulkopuolelta kairattujen kallionäytekairausten vaikutus Natura-alueeseen), kun piiri lähettää virallisen pyynnön kirjaamon kautta. ELY-keskus toteaa, että kairauksille on ollut Metsähallituksen suostumus eikä ELY-keskuksella ole ollut huomauttamista menettelystä. Lopullisen lausunnon ELY-keskus antaa asiassa toukokuun lopussa pidettävän maastokäynnin jälkeen 30.5.2014 mennessä.

8.5.2014          AA Sakatti Mining Oy:n ympäristöpäällikkö ilmoittaa, että yhtiölle ei ole ongelma, että ELY luovuttaa kyseiset asiakirjat niitä pyydettäessä. Yhtiö huomauttaa kuitenkin, että asian käsittely on vielä kesken.

Mm. Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkijan, HTT Ismo Pölösen mukaan kaivoslain 9 pykälän 1-kohdassa luvan tarpeen synnyttäville vaikutuksille ei ole asetettu merkittävyyskynnyksiä eikä haitallisesta seuraamuksesta tarvitse olla varmuutta. Toteamme myös, että massiivisesta kairaustoiminnasta voi olla haittaa myös porotaloudelle ja sekä poronhoitolain 53 §:n että kaivoslain 38 § mukaan alueen paliskunnan kanssa täytyy neuvotella alueella tapahtuvasta toiminnasta. Epäilemme, että tällaisia neuvotteluja ei ole käyty.

Piiri toteaa, että luontodirektiivin 10 artiklan tavoite on päästä Natura 2000 –alueiden ekologiseen yhtenäisyyteen. Natura-alueiden lähialueet ja viheryhteydet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan mm. kaikki hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön ja saattavat vaikuttaa alueeseen on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Lisäksi lintudirektiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltion on pyrittävä suojelualueiden ulkopuolella estämään elinympäristöjen pilaantuminen ja huonontuminen. Suojelualueen rajalla harjoitettavista malminetsintätoiminnoista on arvioitava vaikutukset em. direktiivien mukaisesti.

 

LIITTEET

  1. Viestinvaihtoa eri osapuolten kanssa 18.12.2013 – 8.5.2014
  2. Karttakuva alueesta, jolta alueen asukkaat ovat raportoineet kairaustoimintaa kahden vuoden ajan, viimeisin havainto 30.3.2014
  3. AA Sakatti Mining Oy:n vastaus selvityspyyntöön 15.1.2014
  4. Viestinvaihtoa AA Sakatti Mining Oy:n ympäristöpäällikön kanssa
  5. Konsulttiyhtiö Golder Associatesin raportti 19.2.2014, numero 13502150036: Natura-alueen ulkopuolelta kairattujen kallionäytekairausten vaikutus Natura-alueeseen