Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Suhangon kaivospiirin muuttamisesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 19.12.2013

 

Viite            Kuulutus 15.11.2013, kaivosrekisterinumero 5426

Asia            Mielipide Suhangon kaivospiirin muuttamisesta

Vanhan kaivoslain (503/1965) 23 a §:n mukaan ”Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/94) tarkoitettua hanketta koskevaan kaivospiirihakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudestaan. Kaivospiirihakemukseen annettavasta päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon.”

Koska 29.10.2013 laadittu YVA-selostus on vasta lausunnolla ja osittain päällekkäin on ollut myös Hannukaisen YVA-selostuksen lausuntokierros, ei Lapin luonnonsuojelupiirissä ole ehditty perehtyä vielä lainkaan Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen YVA-selostukseen. Siksi katsomme, ettei kaivospiirihakemustakaan voida vielä kuuluttaa vaan se täytyy kuuluttaa uudestaan sitten kun YVA-menettely on päättynyt ja yhteysviranomainen on käsitellyt kaikki ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja antanut niiden perusteella oman lausuntona.

Pidämme myös kyseenalaisena menettelynä sitä, että hakemus on jätetty ennen YVA-menettelyn päättymistä. Hakemuksenhan täytyy olla hyvin suurpiirteinen kun ei vielä mm. tiedetä, mikä vaihtoehdoista on toteuttamiskelpoisin. Vai onko se kuitenkin jo etukäteen päätetty ja YVA-menttelyä pidetään vain muodollisuutena, joka täytyy tehdä, jotta lain kirjain toteutuisi?

Lisäksi hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Lapin luonnonsuojelupiiri katsoo, että hakemusta ei voida käsitellä eikä edes kuuluttaa ennen kuin YVA-menettely on päättynyt eli yhteysviranomainen antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Siirtymäsäännösten mukaan vanhan kaivoslain aikaista hakemusta käsiteltäessä tulee noudattaa mm. nykyisin voimassa olevan kaivoslain (621/2011) 52 § 3 momentin määräyksiä koskien kaivosluvassa annettavia määräyksiä. Näkemyksemme mukaan näitä määräyksiä ei voida antaa ennen kuin yhteysviranomainen on antanut oman lausuntonsa ja pystytään hahmottamaan, mitkä ovat hankkeen vaikutukset.

Siirtymäsäännösten mukaan vanhan hakemuksen lupakäsittelyssä tulee ottaa huomioon myös uuden kaivoslain 6 §:n yleiset periaatteet mm. kohta 2, jossa todetaan, että toiminnan vaikutuksista sekä vahinkojen ja haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja vähentämismahdollisuuksista on riittävä selvyys. Tätä riittävää selvyyttä ei voida saavuttaa ennen kuin YVA-menettely on päättynyt.

Pyydämme, että jatkossa kaikki Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvät kuulutukset ja päätökset lähetetään myös Lapin luonnonsuojelupiirille.

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                     Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                    sihteeri