Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Valitus KHO:lle Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta Sodankylän Viiankiaavalle

Korkein hallinto-oikeus 9.7.2012

Päätös johon haetaan muutosta

Ympäristöministeriön 15.6.2012 tekemä lupapäätös

Tiedoksiantopäivä      Aulikki Alanen lähettänyt päätöksen sähköpostitse 15.6.2012, postitse päätös tuli päivää myöhemmin

Dnro                        YM4/5721/2012

Hakija                       AA Sakatti Mining Oy (aikaisemmin Anglo American Exploration B.V.)

Asia                         Geologinen tutkimus- ja malminetsintälupa Viiankiaavan soidensuojelualueen valtausalueilla Sakatti 7812/1-5 Sodankylän kunnassa

 

 

Päätöksen kohdat, johon muutosta haetaan

Valitus koskee koko päätöstä.

 

Vaatimukset

Vaadimme, että Ympäristöministeriön tekemä päätös kumotaan ja hakijan hakemus hylätään kokonaisuudessaan.

Toissijaisesti vaadimme, että lupapäätös palautetaan Ympäristöministeriöön uudelleen päätettäväksi ottaen huomioon tietoon tulleet AA Sakatti Mining Oy:n laiminlyönnit sen aikaisemmassa malmietsintätoiminnassa Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueella sekä lisääntynyt kairaustarve. Uusi päätös voidaan tehdä vasta sitten kun hakija on antanut vaaditut raportit ja selvitykset sekä Natura-arviointi on tehty. Raporttien ja selvitysten antamisesta tulee antaa selkeät eräpäivät.

 

Perustelut

  1. Päätöksessä ei ole lueteltu lainkohtia, joihin päätös perustuu. Tämä on tärkeää etenkin näin siirtymäaikana kun käytössä on sekä vanha että uusi kaivoslaki.
  2. Jatkotutkimusaikaa ei ole selkeästi kerrottu. Ilmeisesti se jatkuu heti entisen luvan päätyttyä eli lupa on voimassa 18.8.2012 – 17.8.2015
  3. Ympäristöministeriön edellisessä, 1.12.2010 (YM2/5721/2010) myöntämässä, luvassa sivulla 2/4 todetaan seuraavaa:

”Tutkimusalueilla esiintyviin luontotyyppeihin malminetsinnällä ei ole merkittäviä vaikutuksia, mikäli toimenpiteet toteutetaan lumipeitteen aikana, maan ollessa jäätyneenä….Timanttikairauksessa tulee käyttää menetelmää, jossa huuhteluveden mukana kulkeutuva kairaussoija otetaan talteen ja viedään pois suojelualueelta. Tutkimusalueella 6 ja tutkimusalueen 1 itäosissa sijaitsee uhanalaisten petolintujen pesimäreviirejä. Pesimärauhan turvaamiseksi maastoajoneuvoilla liikkuminen ja moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttäminen on kiellettyä näillä alueilla 15.3. alkaen elokuun alkuun.”

Oheisista kuvista voidaan todeta, että hakija ei ole noudattanut näitä määräyksiä vaan liikkunut maastossa sulan maan aikaan. Kuvissa näkyvät kairaussoijaputkilot on haettu maastosta pois vasta alkukesästä. Kuvien kuvausajat ja –paikat toimitetaan sitten kun kuvaaja on tullut lomalta. Olemme ähettäneet liitteenä olevat kuvat sähköpostitse Ympäristöministeriöön 18.6.2012.

 

  1. Ympäristöministeriön 1.12.2010 annetussa luvassa sivuilla 2/4-3/4 todetaan:

”Lupaan liittyvistä töistä tulee raportoida Metsähallituksen Lapin Luontopalveluille ja Lapin ELY-keskukselle, siten kuin ne ovat ministeriölle antamissaan lausunnoissa edellyttäneet sekä samalla ilmoitettava tutkimuksen mahdollisesti aiheuttamista maastovaurioista sekä vastata muustakin tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta Metsähallitukselle… Ympäristöministeriö edellyttää, että toiminnanharjoittaja seuraa uudistetun syväkairaustekniikan vaikutuksia ja ilmoittaa havainnoista kunkin maastokauden lopulla Metsähallitukselle ja tarvittaessa korjaa mahdollisia haittoja Metsähallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi toiminnanharjoittajan tulee kuvata tutkimuksia seuraavana kesänä kaikki kairausreiät ja toimittaa kuvat sijaintitietoineen Lapin ELY- keskukselle ja Metsähallituksen Lapin luontopalveluille.”

Saamiemme tietojen mukaan (puhelu Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen erikoissuunnittelija Liinu Törville 27.6.2012) hakija ei ole raportoinut eikä kuvannut kairausreikiä sijaintitietoineen mainituille viranomaisille kairakausilta 2010/2011 ja 2011/2012. Tukes valmistelee uuden 3 vuoden jatkoajan antamista syksyllä 2012. Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo on ilmoittanut puhelimitse 28.6.2012, että kaivoslain 14 §:n mukainen selvitys malminetsintäalueen tutkimustöistä ja –tuloksista tulee raportoida 15.7.2012 mennessä. Jatkoaikapäätös tehdään kun on saatu kaivosyhtiön raportti ja ELY-keskuksen lausunto Natura-arvioinnista.

 

  1. 15.6.2012 tekemässään päätöksessä Ympäristöministeriö ei katso, että luvan antamiseen tarvitaan luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettua arviointi- ja lausuntomenettelyä eikä 66 § tule sovellettavaksi tässä asiassa. Kuitenkin par’aikaa on Lapin ELY-keskuksessa lausunnolla Viiankiaavan Natura-arviointi (puhelu 28.6.12 Tukesin Ilkka Keskitalolle ja ELY-keskuksen Liisa Viitalalle 3.7.2012 sekä Tukesin 11.6.2012 päivätyn kuulutuksen yhteydessä olleessa hakemuksessa kohdassa 5. viitataan erilliseen Natura-arviointiin). Ympäristöministeriön lupapäätöksessä 20.1.2010 YM5/5721/2009 todetaan, että Anglo American Exploration B.V. on

”pyrkinyt arvioimaan toiminnan vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin Lapin vesitutkimuksen uhanalaisten lajien kartoitusta koskevan raportin nojalla. Raportti sisältää konsultin kesällä 2009 tekemien inventointien lisäksi MH:n uusimmat inventointitiedot alueelta sekä ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmän uhanalaistiedot. Kartoitukseen on käytetty kolme päivää ja sammallajien määrittäminen on tehty näytteiden perusteella. Ympäristöministeriö toteaa selvityksistä, että erityisesti harvinaisempien lettosammalten osalta on olemassa riski, ettei kaikkia esiintymiä ole inventoinneissa havaittu. Uhanalaisesiintymät tulisi olla luotettavasti selvitetty, jotta voidaan varmistua siitä, ettei tutkimustoiminnalla vaaranneta lajiesiintymiä.”

15.6.2012 Ympäristöministeriön myöntämässä jatkoluvassa ei käy selville, minkälaisia kartoituksia on tehty 2010 ja ovatko ne olleet kattavia. Onko esimerkiksi kartoitettu mahdolliset viitasammakko-, perhos- ja sudenkorentoesiintymät?

Vireillä olevassa malminetsintälupahakemuksessaan AA Sakatti Mining kertoo, että valtaosaan valtausaluetta kohdistuu huomattava määrä timanttikairausta. Kuinka hyvin tiedetään miten kairausreikien huomattava lisääntyminen vaikuttaa alueen suojelu- ja Natura-arvoihin sekä pohjavesiin? Kun monta sataa metriä syviä kairausreikiä on runsaasti, voiko alueen hydrologia muuttua vuosien kuluessa? Kuinka hyvin tunnetaan alueen uraanipitoisuudet ja voiko kairausreikien mukana nouseva mahdollinen uraanipitoinen pohjavesi aiheuttaa terveysriskiä alueen kasvillisuudelle, eläimille ja sitä kautta ihmisille? Riittävätkö viranomaisten antamat lisämääräykset turvaamaan alueen luontoarvot? Onko toiminnanharjoittaja riittävästi selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristösuojelulain mukaisesti?

Kansalaisten ja järjestöjen on erittäin vaikea seurata päätösprosesseja ja tehtyjä selvityksiä kun niitä tehdään monella eri toimija- ja viranomaistaholla jo yksistään malminetsinnän osalta.

 

  1. Metsähallitus on edellyttänyt 15.2.2012 annetussa päätöksessään 214/662/2012, että ”Maastotöissä mahdollisesti aiheutuneista maasto- ja puustovaurioista tai muusta vahingosta on ilmoitettava 31.5.2012 mennessä.” Hakija ei tiettävästi ole ilmoittanut oheisten kuvien osoittamista maasto- ja puustovaurioista Metsähallitukselle annettuun päivämäärään mennessä. Lisäksi puupinojen ja pressuriekaleiden jättäminen maastoon ei täytä vaatimusta korjata jälkensä (Metsähallituksen päätös 27.5.2011 MH2960/662/2011).

 

  1. Lapin liitto on tilannut erillisselvityksen vuonna 2004 Joutsenaavan, Kokonaavan, Silmävuoman, Viiankiaavan ja Teuravuoman suolinnustossa ja selvityksessä todetaan, että luetelluista suojelualueista korkein pesimäaikaisen linnuston suojelupistearvo oli Viiankiaavalla (53,2). Direktiiveihin perustuva suojelupistearvo oli myös korkein (34,8). Moottoriajoneuvoilla kulkemista ei tule sallia missään lintujen pesimisaikana.

 

Lisäksi huomautamme, että eri verkkolähteiden mukaan monikansallinen kaivosyhtiö Anglo Americania (AA) ja sen tytäryhtiötä AngloGold Ashantia (AGA) on syytetty useista ihmisoikeus- ja ympäristörikoksista ympäri maailmaa. Brittiläinen vapaaehtoisjärjestö War and Want on raportoinut Anglo Americanin väärinkäytöksistä mm. Kolumbiassa, Ghanassa ja Malissa. Human Rights Watch on kritisoinut AGA:n toimintaa Kongossa. Amerikkalaisen mediayhtiö Forbesin mukaan AGA:aa syytettiin vuonna 2007 mm. kaivoshankkeiden vastustajien murhista Kolumbiassa. Vuonna 2011 Public Eye Awards nimesi AGA:n maailman vastuuttomimmaksi yritykseksi (Most Irresponsible Company). Lähteitä: www.wikipedia.org,www.waronwant.org ja www.colombiasolidarity.org.uk. Näin huonomaineiselle yhtiölle ei tulisi myöntää lainkaan malminetsintä- eikä kaivoslupia Suomessa tai ainakin valvoa sen toimintaa hyvin tarkasti.

Saamiemme tietojen mukaan AA Sakatti Mining Oy (aik. Anglo American Exploration B.V) on alussa toiminut ohjeiden mukaisesti ja hyvässä yhteishengessä alueen viranomaisten kanssa, mutta nyt linja on muuttunut leväperäisemmäksi. Mikäli sen toimintaan ei puututa heti rikkeiden ilmaannuttua, saattaa yhtiö ottaa toiminnassaan yhä enemmän omia vapauksia.

Lopuksi toteamme, että aidosti vastuullinen kaivosyhtiö jättää rauhaan maan luonnonsuojelu- ja Natura-alueet.

Varaamme itsellemme oikeuden täydentää ja perustella vaatimuksiamme myös jatkossa.

 

Rovaniemellä 9.7.2012

 

Sari Hänninen                                                                                                            Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                                                           sihteeri