Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Tukesille AA Sakatti Mining Oy:n jat­ko­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Viite              Tukesin kuulutus 11.6.2012 ML2012:0036

Asia     AA Sakatti Mining Oy:n (ent. Anglo American Exploration B.V.) malminetsinnän jatkolupahakemus Viiankiaavan soidensuojelualueen valtausalueille Sakatti 7812/1-5 Sodankylän kunnassa

 

Eri verkkolähteiden mukaan monikansallinen kaivosyhtiö Anglo Americania (AA) ja sen tytäryhtiötä AngloGold Ashantia (AGA) on syytetty useista ihmisoikeus- ja ympäristörikoksista ympäri maailmaa. Brittiläinen vapaaehtoisjärjestö War and Want on raportoinut Anglo Americanin väärinkäytöksistä mm. Kolumbiassa, Ghanassa ja Malissa. Human Rights Watch on kritisoinut AGA:n toimintaa Kongossa. Amerikkalaisen mediayhtiö Forbesin mukaan AGA:a syytettiin vuonna 2007 mm. kaivoshankkeiden vastustajien murhista Kolumbiassa. Vuonna 2011 Public Eye Awards nimesi AGA:n maailman vastuuttomimmaksi yritykseksi (Most Irresponsible Company). Lähteitä: www.wikipedia.org,www.waronwant.org ja www.colombiasolidarity.org.uk. Näin huonomaineiselle ja vastuuttomalle yhtiölle ei tulisi myöntää lainkaan malminetsintä- eikä kaivoslupia Suomessa. Esitämmekin, että AA Sakatti Mining Oy:lle ei tule myöntää jatkolupaa sen aikaisempien laiminlyöntien vuoksi. Lisäksi toteamme, että aidosti vastuullinen kaivosyhtiö jättää rauhaan maan luonnonsuojelu- ja Natura-alueet.

 

Perustelut

  1. Malminetsintälupahakemus on täytetty vajavaisesti. Siinä ei kerrota lainkaan mm. rahoittajista, henkilöstön pätevyydestä, tutkimuksen aikataulusta, käytettävistä moottoriajoneuvoista, alueelle rakennettavista väliaikaisista rakennelmista ja jälkitoimenpiteistä. Liitteenä ei ole jätehuoltosuunnitelmaa. Hakemuksessaan AA Sakatti Mining kertoo, että valtaosaan valtausaluetta kohdistuu huomattava määrä timanttikairausta. Koska kyse on soidensuojelu- ja Natura-alueesta tulisi asia kertoa paljon tarkemmalla tasolla. Hakemuksen liitteenä tulisi myös olla tehty Natura-arviointi, jotta lukija tietäisi miten Natura-arviointi on toteutettu. Natura-arvioinnista ei ole tullut piirille lausuntopyyntöä, joten meillä ei ole tietoa sen sisällöstä.

 

  1. Ympäristöministeriön edellisessä, 1.12.2010 (YM2/5721/2010) myöntämässä, luvassa sivulla 2/4 todetaan seuraavaa:

”Tutkimusalueilla esiintyviin luontotyyppeihin malminetsinnällä ei ole merkittäviä vaikutuksia, mikäli toimenpiteet toteutetaan lumipeitteen aikana, maan ollessa jäätyneenä….Timanttikairauksessa tulee käyttää menetelmää, jossa huuhteluveden mukana kulkeutuva kairaussoija otetaan talteen ja viedään pois suojelualueelta. Tutkimusalueella 6 ja tutkimusalueen 1 itäosissa sijaitsee uhanalaisten petolintujen pesimäreviirejä. Pesimärauhan turvaamiseksi maastoajoneuvoilla liikkuminen ja moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttäminen on kiellettyä näillä alueilla 15.3. alkaen elokuun alkuun.”

Oheisista kuvista voidaan todeta, että hakija ei ole noudattanut näitä määräyksiä vaan liikkunut maastossa sulan maan aikaan. Kuvissa näkyvät kairaussoijaputkilot on haettu maastosta pois vasta alkukesästä. Kuvien kuvausajat ja –paikat toimitetaan sitten kun kuvaaja on tullut lomalta.

 

  1. Ympäristöministeriön aikaisemmin 1.12.2010 annetussa luvassa sivuilla 2/4-3/4 todetaan:

”Lupaan liittyvistä töistä tulee raportoida Metsähallituksen Lapin Luontopalveluille ja Lapin ELY-keskukselle, siten kuin ne ovat ministeriölle antamissaan lausunnoissa edellyttäneet sekä samalla ilmoitettava tutkimuksen mahdollisesti aiheuttamista maastovaurioista sekä vastata muustakin tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta Metsähallitukselle… Ympäristöministeriö edellyttää, että toiminnanharjoittaja seuraa uudistetun syväkairaustekniikan vaikutuksia ja ilmoittaa havainnoista kunkin maastokauden lopulla Metsähallitukselle ja tarvittaessa korjaa mahdollisia haittoja Metsähallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi toiminnanharjoittajan tulee kuvata tutkimuksia seuraavana kesänä kaikki kairausreiät ja toimittaa kuvat sijaintitietoineen Lapin ELY- keskukselle ja Metsähallituksen Lapin luontopalveluille.”

Saamiemme tietojen mukaan (puhelu Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen erikoissuunnittelija Liinu Törville 27.6.2012) hakija ei ole raportoinut eikä kuvannut kairausreikiä sijaintitietoineen mainituille viranomaisille kairakausilta 2010/2011 ja 2011/2012.

 

  1. Ympäristöministeriön lupapäätöksessä 20.1.2010 YM5/5721/2009 todetaan, että Anglo American Exploration B.V. on

”pyrkinyt arvioimaan toiminnan vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin Lapin vesitutkimuksen uhanalaisten lajien kartoitusta koskevan raportin nojalla. Raportti sisältää konsultin kesällä 2009 tekemien inventointien lisäksi Metsähallituksen uusimmat inventointitiedot alueelta sekä ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmän uhanalaistiedot. Kartoitukseen on käytetty kolme päivää ja sammallajien määrittäminen on tehty näytteiden perusteella. Ympäristöministeriö toteaa selvityksistä, että erityisesti harvinaisempien lettosammalten osalta on olemassa riski, ettei kaikkia esiintymiä ole inventoinneissa havaittu. Uhanalaisesiintymät tulisi olla luotettavasti selvitetty, jotta voidaan varmistua siitä, ettei tutkimustoiminnalla vaaranneta lajiesiintymiä.”

 

15.6.2012 YM:n myöntämässä jatkoluvassa ei käy selville, minkälaisia kartoituksia on tehty 2010 ja ovatko ne olleet kattavia. Onko esimerkiksi kartoitettu mahdolliset viitasammakko-, perhos- ja sudenkorentoesiintymät?

Kuinka hyvin tiedetään miten kairausreikien huomattava lisääntyminen vaikuttaa alueen suojelu- ja Natura-arvoihin sekä pohjavesiin? Kun monta sataa metriä syviä kairausreikiä on runsaasti, voiko alueen hydrologia muuttua vuosien kuluessa? Kuinka hyvin tunnetaan alueen uraanipitoisuudet ja voiko kairausreikien mukana nouseva mahdollinen uraanipitoinen pohjavesi aiheuttaa terveysriskiä alueen kasvillisuudelle, eläimille ja sitä kautta ihmisille? Riittävätkö viranomaisten antamat lisämääräykset turvaamaan alueen luontoarvot? Onko toiminnanharjoittaja riittävästi selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristösuojelulain mukaisesti? Jos ei voida täysin taata, ettei malminetsintä aiheuta haittaa Viiankiaavan arvokkaalle luonnolle, varovaisuusperiaatetta noudattaen lupaa ei tule myöntää.

 

  1. Metsähallitus on edellyttänyt 15.2.2012 annetussa päätöksessään 214/662/2012, että ”Maastotöissä mahdollisesti aiheutuneista maasto- ja puustovaurioista tai muusta vahingosta on ilmoitettava 31.5.2012 mennessä.” Hakija ei tiettävästi ole ilmoittanut oheisten kuvien osoittamista maasto- ja puustovaurioista Metsähallitukselle annettuun päivämäärään mennessä. Lisäksi pressuriekaleiden jättäminen maastoon ei täytä vaatimusta korjata jälkensä (Metsähallituksen päätös 27.5.2011 MH2960/662/2011).

 

  1. Lapin liitto on tilannut erillisselvityksen vuonna 2004 Joutsenaavan, Kokonaavan, Silmävuoman, Viiankiaavan ja Teuravuoman suolinnustossa ja selvityksessä todetaan, että luetelluista suojelualueista korkein pesimäaikaisen linnuston suojelupistearvo oli Viiankiaavalla (53,2). Direktiiveihin perustuva suojelupistearvo oli myös korkein (34,8). Moottoriajoneuvoilla kulkemista ei tule sallia missään lintujen pesimisaikana.

 

Lopuksi toteamme, että kansalaisten ja järjestöjen on erittäin vaikea seurata päätösprosesseja ja tehtyjä selvityksiä kun niitä tehdään monella eri toimija- ja viranomaistaholla jo yksistään malminetsinnän osalta. Kaivosviranomaisena Tukes voisi miettiä, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista.

Julkisuudessa on tiedotettu, että Tukesilla on jonossa useampi sata vanhan kaivoslain mukaisia valtaushakemuksia ja nykyisen kaivoslain mukaisia malminetsintälupahakemuksia. Kuulutuksen yhteydessä olevassa AA Sakatti Mining Oy:n jättämässä malminetsintälupahakemuksessa ei näy päiväystä, milloin hakemus on jätetty. Kuulutuksessakaan sitä ei kerrota. Oletuksena kuitenkin on, että hakemus on jätetty keväällä. Miten AA Sakatti Mining Oy:n hakemus käsitellään näin pian? Onko se otettu käsittelyyn ohi jonojen?

 

Rovaniemellä 9.7.2012

 

Sari Hänninen                                                                                                           Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                                                           sihteeri