Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Masalan osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Masalan ”Ulkoilupolun mesän” kulunutta pohjoispään mäkeä heinäkuussa 2020. Kuva: Laura Räsänen

Osayleiskaavaehdotus on surullista luettavaa, tuntuu että se on tehty irrallaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon realiteeteista ja niiden seurauksista sekä tuntematta syitä, miksi ihmiset haluavat asua Masalassa ja miten ympäristöstä nautitaan tällä hetkellä. Luonnon läheisyys on jopa Masalan keskustan asukkailla merkittävin paikkaan sidottu ”palvelu”, jonka takia Masalaan (ja Kirkkonummelle) halutaan muuttaa ja täällä asua. Keskustan tiivis rakentaminen on järkevää, mutta sen asukkaiden hyvinvointi edellyttää ympäröivien luontoalueiden säilyttämistä sekä rakentamiselta että hakkuilta.

50 metrin levyiset vihersormet niitä halkovine kevyenliikenteenväylineen eivät ole sellaista luontoa, joka houkuttelee. Useiden tutkimusten mukaan metsien arvo elvyttävänä ympäristönä kasvaa sitä mukaan, kun näkyvyys ja kuuluvuus ihmisen rakentamaan ympäristöön vähenee.

Kaava tuntuu laaditun poikkeuksellisen vieraantuneesti alueella vallitsevasta todellisuudesta, esimerkiksi: ”Joitakin nykyisia virkistysalueita varataan asumiseen tehostamalla maankayttoa ja kaavoittamalla vaiheittain uusia pientalovaltaisia asuntoalueita Masalan taajamaa ymparoivan uuden ajoneuvoliikenteen kehayhteyden vyohykkeella.”(Kaikki kursiivilla merkityt tekstit ovat kaava-aineistosta.) Todellisuudessa tämä tarkoittaisi keskustan alueella asuvien lukuisten ihmisten pidempää matkaa lähimetsään, josta mm. metsäisin ja elvyttävin osa sekä Itä-Masalan paras pulkkamäki jäisi “Masalan kehätien” alle. Lähimetsien katoaminen haittaisi merkittävästi pikaisia etätyopäivän keskeyttäviä tai työpäivän jälkeisiä metsässä pistäytymisiä, jotka tutkimustenkin mukaan voivat vaikuttaa merkittävästi arjessa jaksamiseen.

Kaavottaja ei ole huomioinut perusteltuja näkemyksiä eikä edes selkeitä lainvastaisuuksia, joista on huomautettu lausunnoissa valmisteluaineistoon.

Kirkkonummen ympäristoyhdistys vaatii, että Masalan osayleiskaavaehdotusta on muutettava merkittävästi [tässä vain osa vaatimuksista.]

●  Asukasmäärätavoite on kohtuullistettava korkeintaan kunnan arvioidun kasvutahdin (1,5 – 2 % vuodessa) ylärajalle, jolloin nykyinen 7000 asukasmäärä vähän yli puolitoistakertaistuisi 12 000:n asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Tälloin uudet asukkaat mahtuisivat Masalan keskusta-alueelle.

●  Säilytetään yhtenäiset rakentamattomat alueet. Kun asutusta lisätään ainoastaan keskusta-alueella, luonto- ja virkistysalueet palvelevat edelleen nykyisiä ja uusia asukkaita, sitovat hiiltä ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta.

●  Keskusmetsää halkova voimalinjan länsipuolen arvokkaiden vanhojen metsien alue on varattava suojeluun ja merkittävä SL-merkinnällä, toissijaisesti VY tai VL- merkinnällä. M-alueella MRL § 128 maisematyolupavaatimus ei ole voimassa, joten M/eko ja M-alueen luo-merkinnät eivät turvaa alueen säilymistä. Alueen on useissa selvityksissä todettu tarvitsevan suojelua. Koska valtion METSO-ohjelma korvaa omistajalle metsän suojelusta aiheutuvat kulut, on SL-merkintä kunnalle taloudellisesti riskiton.

●  Espoonlahden Natura -alueeseen suoraan tai välillisesti rajautuvat luo- ja s-1- alueet sekä Näseudden on yhdistettävä SL-merkittyinä Espoonlahden Natura-alueen SL-alueen kanssa.

●  Sundetinjoen SL-alueeseen yhteydessä olevat MU- ja MY-alueet tulee liittää SL- alueeseen.

●  Muut kaava-alueen M-, MU- ja MY-alueet, tulee muuttaa SL-, V-, VY- tai VL- alueiksi, koska muutoin niille osoitetut luo-alueiden rajoitukset eivät nauti lain suojaa. Samalla alueille tulee liittää määräys MRL 128 §:n mukaisesta maisematyoluvasta. Lisääntyvän asutuksen ja rakentamisen myotä myos niiden merkitys virkistykselle kasvaa entisestään. Erityisesti kunnan omistamat metsät tulee merkitä ainoastaan SL- tai V-alueiksi.

●  Kunnan omistamat Tinaåkernin länsipuoliset metsäalueet tulee MA-, M ja AP- merkintojen sijaan osoittaa SL-merkinnällä niiden suurten luontoarvojen takia. Metsän halkaiseva pääulkoilureitti tulee muuttaa ulkoilureitiksi ja siirtää pohjoisemmaksi kulkemaan pellonreunassa, joka nykyäänkin on aktiivisessa käytossä.

●  Hogsätersintien ympäriston pääosin METSO I- ja II-luokan metsät tulee rakentamisen sijaan suojella eli AP-alue muuttaa SL-alueeksi. Alue on kunnan omistuksessa.

Lausunnon perusteluja ja yksityiskohtia eri alueille löytyy aikaisemmista lausunnoistamme