Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kuva: Laura Räsänen

kirkkonummelaisen luonnon puolella

KYYn kevätkokous 28.3.2023 klo 18 Masalan kirjastossa

Kokousmateriaalit ovat kokouksen omalla sivulla 

Porkkalan lintuviikko 15 – 21.5.2023

Porkkalan lintuviikon omat nettisivut

Kirkkonummen kunnan metsät – unohtunut osa kunnan ilmastotyötä

Kirkkonummen kunta on liittynyt osaksi hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien HINKU-verkostoa. Osana sitä, kunta on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta, jolloin myös kunnan metsien käytössä ilmastokysymys on tärkeä huomioida. Tilaisuudessa tarkasteltiin miten metsä- ja ilmastokysymys liittyvät toisiinsa ja millä tavalla Kirkkonummen kunnan metsät voisivat osaltaan viilentää ilmastoa.
Tilaisuus on  streemattu linkki tulee tänne. Tarkemmin .

KYY voitti oikeudessa valituksen Vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelmasta

Vuoden 2021 Metsänhoitotöiden toimenpideohjelman toteutuminen olisi aiheuttanut luonto- ja virkistysarvojen merkittävää vähenemistä Volsissa, Pahamäessa ja Svalbossa. Toimenpideohjelma ei noudata luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman 2019 – 2029 reunaehtoja. Päätöstä ei ole perusteltu. Päätösesitys tukeutui annettuihin lausuntoihin, joista löytyy lisäperusteluja päätösesitykselle. Näitä perusteluita ei lopullisessa päätösesitykselle vastakkaisessa päätöksessä ole kumottu. Näin KYY päätyi tekemään oikaisupyynnön ja koska oikaisua ei tehty valittamaan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.  Hallinto-oikeus totesi päätöksessään (18.10.2022), ettei lautakunnan ollut perustellut päätöksiään ja kumosi päätökset.

KYY:lle valittiin hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle. Toimintasuunnitelma 2023 ja edellisten vuosien toimintakertomukset löytyvät myös Hallitus-sivulta.

KYY täytti 40 vuotta 23.4.2020. Lue lyhyt katsaus historiaan.   

Kaipaatko välillä vieraammille poluille?

Ympäristöyhdistyksen listaltalta erityisen arvokkaista Kirkkonummen metsäsuunnitelmaan liittyvistä alueista löytyy varmasti monelle uusia metsäretkikohteita. Voi olla, että osa näistä ei ole vielä ruuhkaantunut, vaikka kaikki kunnan metsiä ovatkin.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, KYY, Kyrkslätts miljöförening rf, on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.

KYY toimii aktiivisesti Kirkkonummen luonnon, ympäristön ja kuntalaisten hyvän luontosuhteen puolesta. Keinoina kannanotot, lausunnot ja neuvottelut sekä erilaiset retket, vierailevien tähtien pitämät esitykset sekä tapahtumat.

Om du som svenskspråkig vill ansluta dig till föreningen via den svenskspråkiga riksorganisationen Natur och Miljö, kan du anmäla dig via dessa hemsidor Natur och miljö.

Uudenmaan piiri

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

  • [email]
  • 050 4389795

Ajankohtaista

Valitus Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 24.10.2022

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava täytä MRL:n 32 §:n vaatimuksia maakuntakaavan huomioonottamisesta, koska se vaikeuttaa maakuntakaavassa esitetyn viheryhteyden toteutumista. Kaava ei myöskään täytä MRL 39 §:n yleiskaavan sisältövaatimuksia joukkoliikenteen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen, ekologisen kestävyyden ja luonnonarvojen vaalimisen osalta. Kaava ei varmista Meikon suojelualueen arvokkaaksi todetun ympäristön ja siitä itään suuntautuvaan maakunnalliseen viheryhteyden riittävää säilymistä, lisäksi se mahdollistaa liikaa rakentamista vetovoimaisen joukkoliikenteen ulottumattomiin.

Lue lisää

Lausunto Kantikin osayleiskaavan valmisteluaineistosta 31.3. 2022 

Esitetty rakentamisalan ja asutuksen lisäys on maakuntakaavan vastaista. Keskelle luontoalueita osoitettu rakentaminen on poistettava. Samalla poistuu se rakentaminen, joka on vaikeimmin julkisen liikenteen tavoitettavissa. Ekologisia yhteyksiä on vahvistettava esitystä myos asuntoalueita supistamalla ja säilyviksi tarkoittettujen luontoalueiden kaavallista suojelustatusta on vahvistettava.

Lue lisää

KYYn lausunto Hirsala I ranta-asemakaavan muutoksesta 31.5.2022

mella luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden virkistyksen kannalta tärkeitä vapaita rantoja on jäljellä niin vähän, että ranta-alueiden lisärakentamiseen on tarpeen suhtautua erittäin kriittiisesti. Vapaiden rantojen säilymisen varmistamiseksi niitä on tarpeen osoittaa yhtä vahvoilla kaavamääräyksillä kuin rakentamiseen osoitetaan.

Lue lisää

Lausunto Mössön ranta-asemakaavaehdotuksesta 22.2.2022

Mössön ja sitä ympäröivien luotojen suhteellisen suuri luonnontilaisuus, sijainti lähellä Natura-aluetta ja linnustolle tutkitusti tärkeitä alueita tekee siitä osan merkittävää kokonaisuutta. Tässä kaavassa toistuu surullisesti MY-merkinnän ongelmallisuus: Määräys MY ei ole riittävä turvaamaan luonnon säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisena. Jopa MY-aluella sijaitsevat luo-alueet ovat vain suosituksia. MY-merkinnän perusteella ei voida vaatia hakkuita koskevaa maisematyolupavelvoitetta.

Lue lisää