Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Mustikkarinteen ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Hakattua liito-oravan elinympäristöä Mustikkarinteen kaava-alueella. Kunta on tehnyt tutkinatapyynnön asiasta. Kuva: Laura Räsänen

Ympäristöyhdistys katsoo, että kaava on palautettava valmisteluun ja hyväksyttävä vain vähäinen nykyisiin teihin tukeutuva täydennysrakentaminen. Erityisesti luontoselvityksen suositukset on otettava tosissaan ja jätettävä suositellut alueet suojavyöhykkeineen rakentamatta, viheralueet palautettava vähintään valmistluaineistossa esitetyn laajuisiksi, lisäksi Jolkbyjoen vedenlaadun ja luonnontilan palautumista on edistettävä.

Vaikka kaava on em. osin kehittynyt perusongelmat ovat säilyneet, joten toistamme lausuntomme valmisteluaineistosta. Toivomme lukijoita perehtymään siihen, samalla muistutamme lukijoita, että siinä olevat kortteleiden numerot viittaavat valmiseluaineiston kartan numeriointiin.

Ympäristöyhdistys näkee merkittävänä kaavan heikentymisenä VL-alueiden supistamisen valmisteluaineistovaiheesta. Kaavan hyvä puoli on hävinnyt tämän myötä.

Rakentaminen liian kaukana asemanseudusta – tukeutuu pitkälti henkilöautoliikenteeseen

Eri tutkimusten mukaan jo kilometrin matka sujuvaan joukkoliikennevälineeseen saa merkittävän osan ihmisistä siirtymään henkilöauton käyttäjiksi, usein vielä koko matkalle. Kaavaan valmisteluaineistovaiheesta lisätty rakentaminen pahentaa liikennongelmaa entisestään. Eikä sitä pidä hyväksyä esitetyssä laajuudessa tästäkään syystä. Vähimmillään robottibussien ja sähköisten yhteiskäyttökulkuneuvojen tulee olla kaikken Mustikkarinteen asemakaava-alueen asukkaiden käytettävissä.

Laadukas Keskusmetsäselvitys pitää saada valmiiksi ennen Keskusmetsään kaavoittamista

Pahekusmme Keskumetsän Kettukorven ottamista mukaan asemakaavoitukseen tässä vaiheessa. Ensin pitäisi tehdä vuorovaikutteisesti laadukas Keskusmetsäselvitys. Ainakin Kettukorventien viimeiset talot ovat liian syvällä Keskusmetsässä.

Ekokylähankkeeseen” ei sovi alueen luontoarvojen hävittäminen

Luontoselvityksen kirjoittajat tarkoittavat ”suosituksilla” selvästi selvityksen vakavasti otettaviksi tarkoitettuja johtopäätöksiä ”Kasvillisuudeltaan ja luontotyypeiltaan paikallisesti arvokkaina rajatut 15 kohdetta ja yksi paikallisesti erittain arvokkaana rajattu kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankayton suunnittelussa ja myos mm. metsataloudessa, niin etta niiden ominaispiirteet sailyvat.” – suunnittelijat ja kaavoittaja näyttää suhtautuvan näihin aivan kuin kyseessä eivät olisi peruuttamattomat muutokset arvokkailla luontoalueilla. Erityisen raskauttavaa tämä on, kun aluetta kutsutaan ”ekokyläksi”.

Kaavoittajan mukaan: ”Kaava-alueelta ei ole loytynyt varsinaisia linnustolle tarkeita alueita, eika saukolle, viitasammakolle tai kirjoverkkoperhoselle sopivaa elinymparistoa. Alueella on tehty havaintoja hirvista ja peuroista. ” Todellisuudessa hirvi vasoo vuosittain tarkkaan rajatulla alueella kaavan luoteisosassa ja linnusto on paikallisesti arvokas. Valitettavasti kunnalla ei ole linnuston osalta käytössä vastaavaa arvoluokitusta kuin luontotyypeistä ja kasvillisuudesta. Pöyryn luontoselvitys (2018): ”Linnustolle arvokkaalla alueella tarkoitetaan tassa yhteydessa aluetta, jossa on huomattavasti ymparistoaan suurempia linnustoarvoja (esimerkiksi uhanalaisten lajien yhdyskuntia tai tihentymia) tai elinympariston perusteella potentiaalia toimia sellaisena (esimerkiksi avosuot).” Lisäksi on huomattava, että havaituista linnuista ovat luontoselvityksen jälkeen uusina uhanaistenlistalle joutuneet kehrääjä ja harmaapäätikka.

Erillisen aurinkopanelikentän sijaan paneelit on sijoittettava rakennetuun ympäristöön: kattoihin, seiniin, autokatosten katoille – ei turvepohjaiselle alueell, jonka mahdollista ennallistamista suoksi olisi syytä selvittää.

Selvityksiä puuttu

Selvityksistä puuttuvat ainakin ilmastovaikutustenselvitys koko asemakaavaehdotuksen alueelta, luontovaikutustenselvitys, kääpäselvitys ja hulevesiselvitys/suunnitelma. Hulevesiselvitys/suunnitelma tulee olla sellainen, että se edistää osaltaa Jolkbynjoen luonnontilaistumista ja vedenlaadun paranemista. Mahdollistaen koko Jolkbyjoen kunnostusta ja meritaimenen paluuta.


Lausunto kokonaisuudessaan
14.2021

”Ekokylä” nimi hämää – lausunto Mustikkarinteen asemakaavan valmisteluaineistosta 17.7.2020