Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus täydennetystä maas­to­lii­ken­ne­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta Mäntsälän Ohkolan kylässä

Moottorirataa suunnitellaan Mäntsälän ja Hyvinkään rajalle suoraan luonnnonsuojelualueen viereen (kartassa rata-alue näkyy avohakkuuta merkitsevällä vinoraidoituksella). Kartta (c) Maanmittauslaitos 2023

[Piiri ja Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys jättivät yhteisen muistutuksen moottoriradan alkuperäisestä lupahakemuksesta 9.3.2023.]

MUISTUTUS 11.10.2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle
yaktoimisto(a)tuusula.fi

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry
Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Muistutus täydennetystä maastoliikennelupahakemuksesta enduromoottoripyörien ja mönkijöiden harjoitusradoille, Mäntsälä

Diaarinumero: TuuDno-2022-1087

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ovat jättäneet yhteisen muistutuksen alkuperäisestä lupahakemuksesta 9.3.2023 (https://www.sll.fi/uusimaa/2023/03/09/muistutus-lupahakemuksesta-moottoriharjoitteluradalle-mantsalan-ohkolan-kylassa/). Myös Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry jätti muistutuksen. Alkuperäisissä muistutuksissamme esitetty on edelleen voimassa. Täydennetyn lupahakemuksen perusteella lausumme lisäksi seuraavaa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastinepyynnössä pyydettiin hakijalta lisäselvitystä melusta. Hakija on muuttanut hakemustaan rajoittaen käyttöpäiviä. Pidämme edelleen erittäin tärkeänä, että alla oleva lainpykälä otetaan kokonaisuudessaan huomioon. Kyse on ennen kaikkea yleisen ja yksityisen edun ristiriidasta. Yksityinen etu ei tässä tapauksessa ole niin merkittävä, että yleistä etua voitaisiin kohtuuttomasti loukata.

Maastoliikennelain 30 §:n 3 momentissa kuvatut luvan myöntämisedellytykset eivät täyty: “Tässä pykälässä tarkoitetun luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.”

Korostamme edelleen, että kyseisellä radalla on merkittäviä negatiivisia luonto-, terveys- ja elinvoimavaikutuksia. Kyseisiä toimintoja on harjoitettava alueilla, missä näitä vaikutuksia ei ole. Viranomaispäätöksillä ohjataan, että näin tapahtuu eikä tulevaisuuden elinvoimaratkaisuja heikennetä näin lyhytnäköisellä toiminnalla. Luonto- ja hyvinvointiyrittäminen tulee kasvamaan. Ympäristöä pilaavaa melusaaste vaikuttaa erityisesti näihin elinkeinoihin.

Huomautuksia hakijan vastineeseen:

  • Vastineessa oleva valokuva enduropyöristä metsäpolulla ei kerro tulevasta toiminnasta. Alueelle on rakennettu laajat ajoväylät, jolloin metsäpinta-ala tulee huomattavasti vähenemään. Alueen lainmukaiseen metsitykseen onkin kiinnitettävä huomiota.
  • Luonnonsuojelualue kuvataan meluselvityksen raportissa METSO-ohjelman kohteeksi. Kyse on pysyvästä valtion suojelualueesta (ESA300546 Kallioniemen luonnonsuojelualue). Hakijan vastineessa muistutuksiin vähätellään luonnonsuojelualueen luontoarvoja ja väitetään, että ”alueella ei sijaitse mitään äänelle häiriintyviä lajeja.” Nämä väitteet eivät perustu luontoselvityksiin eivätkä muuhunkaan dokumentoituun tietoon. Lisäksi on syytä todeta, että valtioneuvoston melun raja-arvoja koskevassa asetuksessa määritellyt luonnonsuojelualueiden alemmat melunormit eivät edellytä erityisiä lajistoarvoja vaan koskevat kaikkia luonnonsuojelualueita. Haluamme vielä korostaa, että kyse on kyläläisten merkittävästä virkistysalueesta. Nykyisten metsänhoitomenetelmien takia talousmetsät eivät ikävä kyllä sovellu hyvin virkistyskäyttöön, siksi suojelualueet kiinnostavat ihmisiä. Alueelle tullaan myös kauempaa virkistäytymään.

Alla on kommentoitu Taratest Oy:n tuottamaa päivitettyä Ympäristömeluselvitystä (päivitys 16.5.2023). Otsikoiden numerot viittaavat meluselvityksen kappaleisiin.

  • Taratest 4.2

Melun häiritsevyyden ja alueen luonteen (luonnonsuojelualue, virkistysalue ja maaseutumainen kylä) takia katsomme, että melun kapeakaistaisuudesta aiheutuva 5db on lisättävä arvoihin. Myös hakemuksen liitteenä olevassa moottoriurheiluratojen melua käsittelevässä pro gradu -työssä todetaan, että motocross-ajon melua voidaan pitää pääasiassa kapeakaistaisena. Meluselvityksessä esitetään väite, ettei kokemusperäisesti melun impulssimaista ja kapeakaistaisia ominaisuuksia havaita yli 300-500 metrin etäisyydellä melulähteestä. Luonnonsuojelualue rajautuu kuitenkin suoraan suunniteltuun rataan. Häiriön kohteena olevat alueet ja asumukset ovat pääosin moottorirataa alempana, joten 5 db:n lisäys on sikälikin perusteltua. Kokemusperusteisesti voidaan myös todeta, että moottoriurheilusta syntyvä melu koetaan erittäin häiritsevänä.

Tutkimusten mukaan lyhytaikaisen melualtistuksen seurauksena ihmisen pulssi nopeutuu, ihon ja sisäelinten verisuonet supistuvat, verenpaine nousee ja stressihormonien pitoisuus veressä lisääntyy. Pitkään jatkuva melualtistus voi lisätä sydän- ja verisuonitautien, kuten verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin riskiä. Myös melun yhteyttä aivohalvausriskin kasvamiseen tutkitaan. (Anu Haahla ja Marja Heinonen-Guzejev: Melun terveysvaikutukset ja ympäristömelun häiritsevyys, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 12/2012)

  • Taratest 4.3

Porvoonväylä-Hyvinkääntie eli 25-tien melu riippuu tuuliolosuhteista. Melu on tasaista taustamelua. Häiritsevät piikit hyvin ohimeneviä. Enduroradan melu on erittäin häiritsevää ja ulottuu selkeästi luonnonsuojelualueelle ja vaikuttaa merkittävästi alueen virkistyskäyttöön sekä heikentää tulevia elinkeinomahdollisuuksia luonto- ja hyvinvointialoilla. Lisäksi todettakoon, että tuuliolosuhteet 25-tieltä ja enduroradan melu eivät kohdistu alueelle samanaikaisesti. Eli tuuli tulee eri suunnista. Alue voi olla hyvinkin hiljainen, jos 25-tie on tuulen yläpuolella. Tässä tapauksessa enduromelusta tuleva ääni tulee lähes hiljaiseen ympäristöön ja koetaan erittäin häiritsevänä.

  • Taratest 5.3

Hakija on vähentänyt ajotunteja ja näin melumallinnuksessa keskiarvomeluarvot on saatu laskemaan. Tällainen kikkailu ei vähennä tosiasiallisesti koettua häiriötä. Melun keskiarvo on myös tällaisessa toiminnassa huono mittaustapa, ja aiheutuvaa häiriötä arvioitaessa pitäisi käyttää maksimiarvoja. Vaikka ajotunteja ja päiviä on vähennetty, niin 20 päivää sijoittuu aikoihin, jolloin virkistyskäyttö luonnonsuojelualueella ja muutenkin kyläläisten ulkona oleminen ja liikkuminen on aktiivisinta.

Moottoriurheiluratojen ympäristölupapäätöksissä käytetty sallittu enimmäistaso luonnonsuojelualueilla on 55 dB. Tämä siis ylittyy. Luonnonsuojelualue sijaitsee aivan radan vieressä. Minkäänlaista meluvallia ei ole, vaan päinvastoin rata-alue sijaitsee suurelta osalta korkeammalla. Merkittävä osa luonnonsuojelualueesta kärsisi melusaasteesta. Lisäksi kyseistä luonnonsuojelualuetta vähätellään sekä hakijan omassa vastineessa että Taratestin ympäristömeluselvityksessä. Kallioniemien luonnonsuojelualue on valtion omistama pysyvä luonnonsuojelualue, eikä meluselvityksessä esitetyillä METSO-ohjelman tavoitteilla ole tässä asiassa merkitystä. Suojelualueen on mahdollisuus myös laajentua, sillä siihen rajautuu luontoarvoiltaa monipuolista metsää. Metsänomistajat ovat suunnitelleet alueiden liittämistä nykyiseen suojelualueeseen (jo ennen suunniteltua moottorirataa). Halukkuus omien metsäalueiden suojeluun läheisen moottoriurheiluradan takia ymmärrettävästi heikkenee.

  • Taratest 6. Yhteenveto ja suositukset

Taratest Oy toteaa, että ”todellisessa tilanteessa radoilla ajetaan hyvin harvoin samanaikaisesti ja useammilla pyörillä yhtäaikaisesti”.

Todellisuus on tulevaisuudessa ja sen antamissa mahdollisuuksissa. Alueelle tehdään tie, joten pääsy sinne helpottuu. Maastoliikennelupa avaa myös mahdollisuuksia lupaehtojen muuttamiseen tulevaisuudessa. Ikävä kyllä tämä on yksi keino mahdollistaa toiminnot, joita ei alkuperäisessä luvassa ole ilmoitettu. Kokemuksemme mukaan alueen muuttuminen pikkuhiljaa mahdollistaa toiminnot, joita alueelle alun perin ei olisi katsottu mahdollisiksi (Hyvinkäällä esim. kallionmurskaus valtakunnallisesti merkittävässä maisemassa Kytäjällä). Siksi tämänkaltaiset toiminnot on sijoitettava alueille, missä haitat eivät ole näin merkityksellisiä.

Yhteystiedot:
Matti Nummelin, puheenjohtaja, Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys, matti.nummelin@kaisakauranen

Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 045 114 0088, uusimaa@sll.fi

Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Helsingissä 11.10.2023,

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry

Matti Nummelin
puheenjohtaja

Auli Hyyrynen
sihteeri

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry

Riitta Virtanen
puheenjohtaja

Matti Vuori
taloudenhoitaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija