Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausuma KHO:lle Sipoon kunnan va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­ses­tara­ken­nus­jär­jes­tys

Sipoon vaakuna.

Sipoon rakennusjärjestystä on käsitelty vuodesta 2018 lähtien jo kahdesti Helsingin hallinto-oikeudessa ja kerran korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Joka kerralla kunnan päätös todettu lainvastaiseksi kuten piirin valituksissa on esitetty. Lue lisää täältä. Sipoon kunta on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta jälleen valituslupaa. Piirin näkemyksen mukaan sitä ei pitäisi myöntää, koska uusia perusteita muuttaa oikeuden aiempia päätöksiä ei ole.

LAUSUMA 14.8.2023

Korkein hallinto-oikeus
korkein.hallinto-oikeus(a)oikeus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Lausuma kirjalliseen kuulemiseen muutoksenhakemuksen johdosta Sipoon kunnan rakennusjärjestystä koskevassa asiassa

Diaarinumero: 2951/03.04.04.04.16/2022

Viite: kirjallinen kuuleminen, lähete 28.6.2023

Päätös, jota muutoksenhaku koskee: Helsingin hallinto-oikeus, 26.9.2022, H5240/2022

Muutoksenhakija: Sipoon kunta / kunnanhallitus

Prosessiosoite

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22 b A
00210 Helsinki
puh. 045 114 0088
sposti: uusimaa(a)sll.fi
Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

1. Taustaa

Sipoon kunta hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Sipoon rakennusjärjestystä koskevan kunnanvaltuuston päätöksen 14.6.2021 § 69. Koska hallinto-oikeuden päätös perustui Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin valitukseen, korkein hallinto-oikeus on varannut piirille mahdollisuuden esittää lausuma Sipoon kunnan tekemän valituslupahakemuksen johdosta.

Ensimmäisen kerran Sipoon valtuustossa hyväksyttiin sivuasuntojen merkittävän lisärakentamisen mahdollistava rakennusjärjestys vuonna 2017. Piiri valitti tuolloin päätöksestä oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeus totesi 14.12.2018 päätöksessään kunnan päätöksen olleen lainvastainen. Sipoon kunta puolestaan valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO totesi hallinto-oikeuden päätöksen oikeaksi ja kumosi rakennusjärjestyksen sivuasuntoja koskevan määräyksen vuosikirjapäätöksellään KHO:1:2020.

Tämän jälkeen kunta teki rakennusjärjestyksen määräykseen pieniä muutoksia ja kunnanvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen 14.6.2021. Piiri ja Uudenmaan ELY-keskus valittivat päätöksestä jälleen oikeuteen ja 26.9.2022 Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksen olevan edelleen lainvastainen.

2. Lausuma

Piiri toteaa lausumanaan, että kunnan korkeimmalta hallinto-oikeudelta hakemaa valituslupaa ei tule myöntää.

Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta perustetta, joka antaisi aihetta muuttaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä. Sipoon rakennusjärjestyksen sivuasuntoja koskeva määräys on edelleen alkuperäisessä valituksessamme sekä hallinto-oikeuden päätöksessä esitetyllä tavalla lainvastainen.

3. Lisäksi

Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan 15.12.2021 myöntämää suunnittelutarveratkaisua koskeva HHAO:n päätös 2765/2023, 12.5.2023, on osoitus siitä, että Sipoon rakennusjärjestyksessä käytetty ”ranta-alue” on epämääräinen käsite, eikä siksi vähennä rakennusjärjestyksen sivuasuntomääräykseen liittyviä ongelmia. Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta oli suunnittelutarveratkaisussaan viranhaltijan päätösesityksestä poiketen päättänyt, että järvenrantakiinteistöä koskenut lupahakemus ei kohdistunutkaan ”ranta-alueelle”, eikä siksi vaatisi poikkeamista laissa säädetystä ranta-alueita koskevasta kaavoitustarpeesta. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi lupapäätöksen ja totesi päätösesityksen ja piirin valituksen mukaisesti, että kyse on ranta-alueesta ja lupapäätös oli tämän sivuuttaessaan lainvastainen. Tämä lainvastaiseksi hallinto-oikeudessa todettu päätös on esimerkki siitä, että kunnalla on halu kiertää rantarakentamisen lakiin perustuvaa kaavoitustarvetta myöntämällä lupia sivuasuntojen rakentamiseen myös ranta-alueille. Tämä osaltaan korostaa rakennusjärjestyksen sivuasuntomääräyksen puutteellisuutta ja kaavoitukseen perustuvan maankäytön ohjaamisen tarpeellisuutta.

12.5.2023 antamillaan päätöksillä Helsingin hallinto-oikeus kumosi samassa yhteydessä kuusi muutakin Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätöstä eli kaikki, joista piiri oli valittanut. Kaikki lupapäätökset olivat olleet valmistelevan viranhaltijan päätösesityksen mukaan lainvastaisia, mutta valiokunta päätti kuitenkin äänestyspäätöksillä myöntää haetut luvat.

Millään viranomaisella ei ole enää vuoden 2017 KARALUSU-uudistuksen jälkeen valitusoikeutta suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeuslupapäätöksistä, joten valiokunta voi tehdä tietoisesti lainvastaisia päätöksiä, jotka jäävät lainvoimaisiksi ellei valitusoikeuden omaava naapuri tai yhdistys puutu asiaan. Vastaavalla tavalla viranhaltijan päätösesityksessä lainvastastaisuuden vuoksi hylättäväksi esitettyjä lupahakemuksia on hyväksytty Sipoossa tällä valtuustokaudella useita kymmeniä. Kattava lainvalvonta ei voi olla kansalaisten tehtävä, joten sitä ei nykyisellä lainsäädännöllä pysty tekemään kukaan. Systemaattisesti lain vaatimuksista tinkivä päätöksenteko osoittaa osaltaan, ettei suunnittelutarveratkaisukäytäntö toimi Sipoossa kunnan valituslupahakemuksessa esitetyllä tavalla rakentamisen ohjaamisessa. Siksi rakennusjärjestyksen vaikutuksia on arvioitava sen mahdollistamien enimmäisvaikutusten perusteella eikä teoreettisten, muussa päätöksenteossa mahdollisten, mutta käytännössä toteutumattomien rajoitusten perusteella.

Helsingissä 14.8.2023,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija