Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vantaan len­to­kent­tä­kau­pun­gin suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta (nro 053100)

Vantaan lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteiden rajaus.

LAUSUNTO 28.4.2023

Vantaan kaupunki
kirjaamo(a)vantaa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Vantaan lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteista (nro 053100)

Vantaan kapunki laatii suunnitteluperiaatteita ns. Aviapoliksen lentokenttäkaupungin alueelle. Samaa aluetta koskevia erilaisia suunnitelmia on ollut valmisteilla vuosien aikana useita. Tärkeimpänä teemana alueella luonnonsuojelun näkökulmasta ovat jäljellä olevat arvokkaat metsäalueet ja niiden säilyminen kaavoituksessa. Toistamme tässä lausunnossa aikaisemmissa vaiheissa esiin nostamiamme metsäisten luontoarvojen ja viheryhteyksien säilyttämistarpeita. Luontoarvojen säilyttämiseksi on välttämätöntä, että alueen jatkosuunnitelussa keskitytään tiivistämään jo rakennettujen alueiden maankäyttöä, rajataan arvokkaat luontokohteet rakentamisalueiden ulkopuolelle ja asetetaan kaavojen lisärakentamistavoitteet sellaisiksi, että luontoarvojen turvaaminen on jatkosuunnittelussa mahdollista.

Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Aviapoliksen alueelta Vantaan ratikan kaavarunkoalueen luontoselvitykset 2020-2021 -raportissa tunnistetut arvokkaat luontokohteet, joita rakentaminen uhkasi ratikan kaavarunkoluonnoksessa osittain tai kokonaan. Vain ne osat arvokohteista on rajattu, joille kaavarunkoluonnoksessa suunniteltiin muuttavaa maankäyttöä. Rajaukset eivät siten kata kaikkia arvokkaita metsäkohteita alueella. Myöskään kyseisen selvityksen mahdollisiin puutteisiin ei rajauksissa ole otettu kantaa.

Ote Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin lausunnosta Vantaan ratikan kaavarungon luonnoksesta 30.6.2022:

AVIAPOLIS

Pinta-alaltaan merkittävimmät luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien menetykset kaavarunkoluonnoksessa kohdistuvat Aviapoliksen alueelle lentokentän eteläpuolella (Liitteet 1 ja 2).

Samojen metsäalueiden luontoarvoja on tuotu esiin mm. SLL:n Vantaan yhdistyksen lausunnossa Aviapoliksen teemoista ja OAS:sta vuonna 2020 (Liite 3. [= alkuperäisen lausunnon Liite 7]).

Lausunnossa todetaan:

Aviapoliksen alueella on käsillä viimeiset mahdollisuudet säilyttää jonkinasteinen viheralueiden ekologinen kytkeytyneisyys Aviapoliksen suuralueen länsi- ja keskiosan viheralueiden (TolkinpuistoTuulensuunpuisto-Osumapuisto sekä näiden länsipuoliset alueet) sekä Aviapoliksen itäosan laajimman metsäisen alueen eli Pyttisbergetin metsäalueen välillä. Pelkkien kapeiden viher- ja ulkoilureittiyhteyksien säilyttämisen sijasta on ilmeisiä perusteita kaavoittaa merkittävä osa nykyisistä vähistä säilyneistä metsäalueista säilyviksi luonto- ja virkistysalueiksi. Tämä palvelee luonto- ja virkistysarvojen ohella myös hulevesien hallintaa.

Kriittinen metsäisten alueiden yhteys kulkee lännestä Tuulesuunpuistosta Osumapuiston kautta Kytökalliolle sekä Tikkurilantien pohjois- ja eteläpuolisia metsiä pitkin Lokinpuistoon ja siitä itään Lentoasemantien ylitse Pyttisbergetin alueelle.

Kyseessä on joka tapauksessa Vantaanjoen varsien ohella ainoita itälänsisuuntaisia viheralueiden yhteyksiä, joita Keski-Vantaalla on 2000-luvun maankäytön jälkeen enää mahdollista jollakin tasolla säilyttää.

Yllä siteeratussa lausunnossa kritisoitiin voimakkaasti alueen puutteellisia luontoselvityksiä. Tämän jälkeen selvityksiä on teetetty lisää, mutta niiden tulosten huomiointi on puutteellista. Ratikan kaavarunkoluonnoksessa luontoselvityksessäkin arvokkaiksi todettuja metsiä on merkitty rakentamismerkinnöillä karkeasti arvioiden n. 30 hehtaaria.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, p. 045 114 0088, sposti: uusimaa(a)sll.fi

Helsingissä 28.4.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

Liitteet:

Liite 3 – SLL:n Vantaan yhdistyksen lausunto Aviapoliksen teemoista ja OAS:sta, 2020