Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vihdin Nummelan lentokentän ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen val­mis­te­luai­neis­tos­ta

Nummelan lentokentän asemakaavoitusta luonnostellaan kahden vaihtoehdon pohjalta. Piiri kannattaa kuvan A-vaihtoehtoa, jossa virkistysalueelle ei suunnitella uudisrakentamista.

LAUSUNTO 22.11.2022

Vihdin elinvoimalautakunta
kunnanvirasto(a)vihti.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Vihdin Nummelan lentokentän asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta

Nummelan lentokentän asemakaavamuutoksen valmisteluaineistossa on esitetty kaksi vaihtoehtoa kaavaoitustyön pohjaksi.

  • Vaihtoehto A: lentokenttätoimintoja kehitetään nykyisessä laajuudessaan ympäröivän virkistyskäytön ehdoilla ja ajoneuvoliikenne tukeutuu nykyisiin katuyhteyksiin (Lentokentäntie ja Hiidenvedentie). Vaihtoehto A:ssa ei osoiteta uusia korttelialueita tai muita toimintoja rakentamattomille luontoalueille.
  • Vaihtoehto B: mm. on esitetty lentokenttäalueelle uusi katuyhteys Asemantien suunnasta ja kiitoratojen suuntaisesti on osoitettu uusia korttelialueita merkinnöillä KTY-1 ja K-1 nykyisen virkistysalueen metsään.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kannattaa kaavoituksen jatkamista vaihtoehdon A pohjalta.

Kaavatyötä varten teetetyssä luontoselvityksessä on todettu, että suunnittelualueen harjumänniköt kuuluvat luontodirektiivin luontotyyppiin harjumetsät edustavuuden vaihdellessa heikosta (ei-merkittävä) kohtalaiseen (merkittävä).

Suomen EU:n luontodirektiivin luontotyyppien suojelutasojen raportoinnissa sekä kausilla 2013-2018 että 2007-2012 harjumetsät -luontotyypin suojelutaso on luokiteltu luokkaan ”Epäsuotuisa, huono” ja määritelty edelleen heikkeneväksi. Vaikka Nummelan harjualue ei kuulu Natura-ohjelmaan, eikä luontodirektiivin luontotyypeillä siten ole siellä suoraan luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojaa, on alueen harjumetsät tärkeää huomioida kaavoituksessa yleisen luonnon monimuotoisuuden huomioimisvelvoitteen perusteella.

Virkistysalueen metsien hoidon tavoitteeksi olisi syytä asettaa harjumetsien luonnontilan parantaminen. Kaavassa tätä voitaisiin edistää merkitsemällä vähintään luontoselvityksessä ”merkittäväksi” luokitellut harjumetsät suojelualue (S) -merkinnällä tai vähintään alueena, jolla ympäristö säilytetään (/s). Kaavamääräyksessä olisi hyvä edellyttää, että vain harjumetsä -luontotyypin tilaa parantavat tai virkistysreittien, teiden ja tonttien turvallisuuden edellyttämät hoitotoimet on sallittu. Turhien hakkuiden suitsiminen palvelisi myös alueen virkistyskäyttöä jatkossa. Erityisen tärkeää harjumetsiin on antaa kehittyä lahopuuta.

Luontoselvityksessäkin on todettu alueen vilkkaan virkistyskäytön aiheuttaneen jo nyt merkittävää maaston kulumista. Luonnon monimuotoisuudelle tärkeät lahopuut auttavat maahan kaatuessaan osaltaan myös kulun ohjaamisessa ja kulumisen hillinnässä. Erityisen tärkeää on säilyttää metsäinen virkistysalue mahdollisimman laajana, koska alueen pienentäminen lisäisi jäljelle jäävän alueen kulutusta entisestään.

Nummelan lentokentän avoimet paahdeympäristöt muodostavat valtakunnallisesti arvokkaan uhanalaisten ja harvinaisten hyönteisten esiintymisalueen. Luontoselvityksen mukaan kentän kunnostuksen (talvella 2019-2020) jälkeen kesällä 2020 tehdyissä kartoituksissa uhanalaisten perhoslajien määrän ja runsauden todettiin romahtaneen. Tuolloin uhanalaisista lajeista tehdyt havainnot keskittyivät kentän ennallaan säilyneeseen pohjoispäätyyn. Tämän kaavatyön selvityksen maastokäynneillä ei havaittu merkittäviä muutoksia hyönteisten elinympäristöissä kesän 2020 tilanteeseen verrattuna. Uhanalaisen hyönteislajiston elinolosuhteiden turvaamisesta on huolehdittava lentokenttäalueen kehittämisessä.

Myös lepakoiden suojelun kannalta kaavaluonnoksen vaihtoehto A on perusteltu. Luontoselvityksessä todetaan: ”Lepakoiden kannalta olisi hyvä säilyttää alueen maisemarakenne pääosin nykyisen kaltaisena sekä pyrkiä vähentämään lepakoita haittaavan keinovalaistuksen lisäämistä. Rakennukset olisi hyvä tutkia lepakoiden varalta, jos rakennuksia aiotaan purkaa.

Lisäksi haluamme muistuttaa lentokenttäalueen kehittämisen reunaehdoista, joita on tuotu esiin SLL:n Uudenmaan piirin lausunnossa Nummelan lentokentän ympäristölupahakemuksesta 6.10.2022 (Liite 1). Erityisen tärkeää on huomioida lentokentän toiminnan lisääntyessä valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot virkistysalueella ja asutusalueilla.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, p. 045 114 0088, uusimaa(a)sll.fi

Helsingissä 22.11.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

Liite 1. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin lausunto Vihdin Nummelan lentokentän ympäristölupahakemuksesta 6.10.2022