Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vihdin Nummelan lentokentän ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Vihdin Nummelan lentokentälle haetaan ympäristölupaa toiminnan merkittävään laajentamiseen. Ilmakuva: Maanmittauslaitos 2022

LAUSUNTO 6.10.2022

Vihdin kunta, ympäristövalvonta
kunnanvirasto(a)vihti.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Lausunto Vihdin Nummelan lentokentän ympäristölupahakemuksesta

Diaarinumero: 108/11.01.00/2021

Nummelan lentokenttäyhdistys ry on jättänyt Vihdin ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen toiminnassa olevan lentopaikan luvan tarkistamiseksi.

Lupaa haetaan valvomattomalle lentopaikalle ympärivuotiseen toimintaan. Muutosta haetaan lentomäärien lisäämiseen ja siten myös polttoainevirtauksen määrään sekä tankkauspaikan siirtoon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiinnittää hakemuksessa huomiota seuraaviin asioihin.

POHJAVESI JA POLTTOAINEEN JAKELU

Nummelan lentokentän toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan Nummelanharjun 1E -luokan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle sen varsinaiselle muodostumisalueelle. Muistutamme, että pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton.

Mikäli lupa toiminnan laajentamiselle ja siihen liittyen myös polttoainejakelun lisäämiselle 12 000 litrasta 70 000 litraan vuodessa sekä uuden polttoaineen jakelupisteen rakentamiselle myönnetään, on kaikissa toiminnan vaiheissa varmistettava lupaehdoin, ettei riskiä pohjaveden pilaantumisesta pääse syntymään. Myös kasvavan liikennemäärän seurauksena lisääntynyt onnettomuusriski on huomioitava lupaehdoissa ja varmistettava, että pohjaveden pilaantuminen pystytään estämään myös yllättävissä onnettomuustilanteissa.

Lupahakemuksessa puhutaan polttoaineen jakelupisteen siirtämisestä. Asiaa koskevat tiedot ovat jonkin verran epäselviä (kts. alla). Koska tarkoitus on rakentaa uusi jakelupiste eri paikkaan kuin nykyinen, ympäristöluvan kannalta asia on käsiteltävä uuden jakelupisteen rakentamisena ja vanhan purkamisena. Mikäli lupa uudelle jakelupisteelle pohjavesialueella myönnetään, siinä on määriteltävä ajanmukaisten säännösten ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset lupaehdot.

Polttoaineen käyttömäärän kuvaukset ovat hakemuksen eri dokumenteissa keskenään ristiriitaisia. Ne on päivitettävä:

 • Dokumentissa ”Nummelan lentokentän Ympäristölupahakemus” eli kuulutuksen ”Liite9 päivitys Vapaamuotoinen ympäristölupahakemus
  • s. 16: ”Polttoainetta käytetään nykyisestä tankkipaikasta arviolta noin 70 000 litraa vuodessa.
  • Toiminnan laajentumisen myötä polttoaineen jakelualue siirretään pitkän kiitotien varteen suunnitellulle kehitysalueelle, jonne on suunniteltu myös uusia lentokonehalleja.
  • Tankkauspaikka rakennetaan 1-luokan pohjavesialueella voimassa olevien määräysten mukaisesti.
 • Dokumentti ”Luettelo haetuista muutoksista” eli kuulutuksen liite ”Muutosten yhteenveto 10.8.2022
  • Polttoainevirtauksen määrä
   Polttoainevirtauksen määrä kasvaa nykyisellä tankkauspaikalla operaatiomäärien kasvun myötä 12 000 litrasta 70 000 litraan vuodessa.

Epäselvää siis on, haetaanko lupaa kasvattaa polttoaineen jakelua nykyisellä paikalla (kuten yllä lukee) vai rakentaa uusi jakelupiste, kuten toisaalla hakemusdokumenteissa lukee, vai molempia.

MELU

Äänitasomallinnus -raportissa (27.3.2022 Windcraft Oy) ei ole huomioitu, että valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993) on määritelty taajamissa sijaitseville virkistysalueille samat melutason ohjearvot kuin asutukselle:

2 §

Ohjearvot ulkona

Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.[…]

Nummelan lentokenttää ympäröi virkistysalue. Vihdin strategisessa yleiskaavassa virkistysalue on osoitettu seudullisesti merkittäväväksi virkistysalueeksi. Myös voimassaolevassa vanhassa asemakaavassa sekä tekeillä olevan asemakaavanmuutoksen luonnoksissa (elinvoimalautakunnan esityslista 4.10.2022) lentokenttää ympäröivät virkistysalueet.

Lisäksi on otettava huomioon valtioneuvoston päätöksen mukaisesti seuraava määräys:

4 §

Mittaus- tai laskentatuloksen korjaaminen

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä 2 tai 3 §:ssä mainittuun ohjearvoon.”

Äänitasomallinnus -raportissa kuvataan lentokoneiden melua seuraavasti:

Moottorin ääni on samantapainen laajakaistainen ääni kuin esimerkiksi autoissa. Potkuriääni taas koostuu kapeista yhden taajuuden äänikomponenteista. Yleensä kovimman äänen taajuus on suoraan laskettavissa potkurin kierrosnopeudesta ja lapojen määrästä. Ultrakevytluokan koneilla tämä primääriäänen taajuus on n.105 Hz ja suuremmilla yleisilmailulentokoneiden n. 83 Hz. Potkurilentokoneen ääni on siis helposti tunnistettavissa voimakkaankin taustaäänen seasta.”

Siten potkuriäänen aiheuttama melu on valtioneuvoston päätöksen 4 §:ssä tarkoitettua kapeakaistaista melua, minkä vuoksi laskentatuloksiin on lisättävä 5dB.

Virkistysalueeseen kohdistuvan melutason ohjearvot on huomioitava ympäristöluvassa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kapeakaistaisen melun +5dB korjaus huomioiden ja lentotoiminnan määrä rajoitettava sen mukaiseksi.

Virkistysalueeseen ja asutukseen kohdistuvien haittavaikutusten vuoksi lentokentän operointiaikoja ei pidä ainakaan laajentaa nykyisestä (klo 9-21).


Yhteystiedot:
Lauri Kajander, erityisasiantuntija, sposti: lauri.kajander(a)sll.fi, p. 0450 114 0088

Helsingissä 6.10.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija