Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vantaan Kivistöntähden uuden asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Runsaslahopuustoista metsää Kivistöntähden asemakaava-alueella.

LAUSUNTO 13.10.2022

Vantaan kaupunki
kirjaamo(a)vantaa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Vantaan Kivistöntähden uuden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tutustunut Kivistöntähden uuden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja toteaa siitä seuraavia huomioita.

 • Jostain syystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on unohdettu mainita, että samalle alueelle on jo kertaalleen laadittu Kivistöntähti -niminen asemakaava, jonka Helsingin hallinto-oikeus on lahokaviosammalen esiintymän heikentämisen ja puutteellisten lepakkoselvitysten perusteella maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena kumonnut (päätös 26.11.2021, kts. liite). Hallinto-oikeuden päätöstä kommentoidaan lahokaviosammalen osalta jäljempänä.
 • Kivistöntähden asemakaava sijoittuu monin tavoin arvokkaalle metsäalueelle, jolle on samanaikaisesti tekeillä myös kaksi muuta asemakaavaa. Kivistöntähden itäpuolelle samaan metsään sijoittuva Lumikvartsin asemakaavaehdotus on ollut lausunnolla kesällä 2022. Lumikvartsin alueen länsiosat (jotka rajautuvat suoraan Kivistöntähden itäosaan) ovat ehdotuksessa virkistysaluetta luo-merkinnällä. Kivistöntähden eteläpuolelle on puolestaan tekeillä Kivistön Onnenkiven asemakaava, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 28.9.2022.

On ensiarvoisen tärkeää, että nämä toisiinsa liittyvät asemakaavat muodostavat riittävän laajan ja yhtenäisen metsäisten luontoalueiden verkoston.

 • Kivistöntähden asemakaavan OAS:sista puuttuu luettelo aluetta koskevista luontoselvityksistä. Sellainen tulee lisätä.
 • Kivistön alueelle tehty luontotyyppiselvitys (Vantaan Kivistön lahokaviosammal- ja luontotyyppiselvitys, FCG 2020) on mm. suunnitellun Kivistön keskustan laajennuksen (Kivistöntähti, Lumikvartsi jne.) alueella poikkeuksellisen heikkotasoinen; siinä ovat jääneet tunnistamatta mm. alueen METSO-kriteerit täyttävät runsaslahopuustoiset metsät, lehdot ja korvet. Koko selvitysalueelle tulee tehdä uusi luontotyyppiselvitys, tällä kertaa sellainen että se pitää yhtä myös maastossa havaittavissa olevan todellisuuden kanssa.
 • Lahokaviosammal: OAS:ssa viitataan lahokaviosammalen esiintymisselvitykseen ja suojelusuunnitelmaan (Manninen, O. & Nieminen, M. 2020: Lahokaviosammal Vantaalla: esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma. – Faunatican raportteja 1/2020. 59 s.). Tähän selvitykseen viitaten OAS:ssa todetaan (s.7) ”Alueen lahokaviosammalesiintymät eivät siten ole merkityksellisiä lajin suotuisan suojelutason säilymisen kannalta Vantaalla (olettaen, että em. kohdat täyttyvät).” Kaavoittaja on siis sitä mieltä, että selvitys oikeuttaa Kivistöntähden asemakaavan alueella sijaitsevan merkittävän lahokaviosammalen ydinalueen hävittämisen.

  Kaavoittaja on tässä kokonaan sivuuttanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 26.11.2021 (Liite), jolla Kivistöntähden edellinen asemakaava kumottiin. Siinä yllä mainitusta selvityksestä todetaan: ”[…]kaikkein parhaimpia esiintymiä lukuunottamatta mikään yksittäinen esiintymä ei todennäköisesti ole lain tarkoittamalla tavalla tärkeä lajin säilymiselle Vantaalla. Sen sijaan nykytietämyksellä on mahdotonta sanoa kuinka monta näistä esiintymistä voi heikentyä tai tuhoutua ilman, että ylitetään tämä (tuntematon) tärkeyden raja-arvo.

  Johtopäätöksenään, joka siis johti Kivistöntähden asemakaavan kumoamiseen, hallinto-oikeus toteaa: ”Hallinto-oikeus katsoo, että lahokaviosammalen asema Koivupääojan alueella tulisi merkittävästi heikentymään Kivistöntähden asemakaavan toteutuessa. Kun lisäksi otetaan huomioon asian kokonaisharkinnassa Kivistön alueen toiselle erittäin merkittäväksi arvioidulle Timanttikujan lahokaviosammalesiintymälle osoitettu rakentaminen [Puu-Kivistön hyväksytty asemakaava], tarkoittaisi Koivupääojan metsäalueelle rakentaminen sitä, että vaarana on molempien erittäin merkittäviksi lahokaviosammalesiintymiksi arvioitujen alueiden merkittävä heikentyminen ja mahdollinen häviäminen. Edellä mainittuun nähden, hallinto-oikeus katsoo, että lahokaviosammalesta tehtyjen havaintojen johdosta laadittu asemakaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa säädettyä luonnonympäristön vaalimista ja siihen liittyvien erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskevaa asemakaavan sisältövaatimusta.

  Edellä siteerattu hallinto-oikeuden päätös asettaa kyseenalaiseksi Kivistöntähden lisäksi myös sen eteläpuolelle valmisteilla olevan Kivistön Onnenkiven asemakaavan ja mahdollisesti myös itäpuolisen Lumikvartsin asemakaavan toteuttamiskelpoisuuden. Kivistöntähden, Kivistön Onnenkiven ja Lumikvartsin asemakaavat heikentävät kaikki samaa lahokaviosammalen merkittävää ydinaluetta, jonka heikentämisen Helsingin hallinto-oikeus on 26.11.2021 päätöksellään jo kertaalleen todennut maankäyttö- ja rakennuslain vastaiseksi.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, sposti: uusimaa(a)sll.fi, p. 045 114 0088

Helsingissä 13.10.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija