Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Vihdin kunnan lausuntoon Etelä-Nummelan osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa

Piirin valitukseen Vihdin Etelä-Nummelan osayleiskaavasta tehtiin useita muutoksia piirin ja kunnan yhteisillä maastokäynneillä tarkentuneiden tietojen perusteella.

VASTASELITYS 25.8.2022

Helsingin hallinto-oikeudelle

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Viite: vastaselityspyyntö 26.7.2022

Diaarinumero: 1422/03.04.04.04.16/2022

Muutoksenhaunalainen päätös: Vihdin kunnanvaltuusto, 24.01.2022, 3

Prosessiosoite:
Lauri Kajander, erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A
00210 HELSINKI
Puhelin 045 114 0088
Sähköposti: uusimaa(a)sll.fi
Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

ASIA: Vastaselitys Vihdin kunnan lausuntoon Etelä-Nummelan osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa

Olemme tutustuneet Vihdin kunnan lausuntoon ja tehneet kunnan edustajien kanssa kaksi yhteistä maastokäyntiä valituskohteilla (7.6.2022 sekä 10.8.2022). Täydentyneen tiedon perusteella muutamme osaa valitukseemme sisältyvistä vaatimuksista.

1. Peruttavat vaatimukset

Olemme käyneet tutustumassa valituskohteisiin maastossa yhdessä Vihdin kunnan edustajien kanssa 7.6.2022 sekä 10.8.2022. Näillä maastokäynnillä on todettu, että joko muuttuneen tilanteen (hakkuut) tai kunnan suunnitelmista saamiemme lisätietojen perusteella valituksemme on käynyt osittain tarpeettomaksi. Perumme valituksemme vaatimukset seuraavilta osin:

  • Osayleiskaavan kumoaminen kokonaisuutena: luovumme vaatimuksestamme koko osayleiskaavan kumoamisesta. Vaadimme kumottavaksi vain tässä vastaselityksessä esitettyjä kohdekohtaisia rajauksia.
  • Kohteet 6, 19, 20, 21, 22 ja 23: näistä kohteista on saatu tarkempaa tietoa, jonka perusteella kohteita koskevista vaatimuksista luovutaan.

2. Muuttuvat vaatimukset

Kohteilla 1-5 ja 7-8 on täydentyneen tiedon valossa ollut tarpeen tehdä tarkennuksia kohteiden rajauksiin. Kohteita koskevat kumoamisvaatimukset säilyvät ennallaan, mutta rajauksia koskevat muutokset on esitetty tämän vastaselityksen liitteissä seuraavasti:

  • Liitteessä 1 on merkitty alkuperäisen valituksen kohdeluetteloon, millä kohteilla rajauksia on päivitetty.
  • Liitteenä 2 on alkuperäisen valituksen kohderajauskartta, johon on merkitty värikoodein vaatimuksissa tapahtuneet muutokset.
  • Liitteissä 3-6 on esitetty uudet kohderajaukset niille kohteille, joiden rajaukseen on tehty tarkennuksia.

3. Voimaan jäävät vaatimukset

Kohteita 9-18 koskevat vaatimukset ja rajaukset pysyvät alkuperäisen valituksen mukaisina.

Kohteiden 13 ja 14 lähteikköalueen rajauksen osalta täydennämme perusteluja maastokäynnin perusteella seuraavasti:

Osayleiskaavassa luo 1 -merkinnällä säästettäväksi määrätty lähteikköalue on luontoarvoiltaan merkittävä, mutta rajaukseltaan riittämätön.

Piirin ja kunnan yhteisellä maastokäynnillä 7.6.2022 totesimme (piirin edustajina suojeluasiantuntija Jyri Mikkola sekä erityisasiantuntija Lauri Kajander) alkuperäisen valituksemme mukaisen rajauksen olevan kokonaisuudessaan tarpeen lähteikön vesitalouden säilyttämiseksi. Kohderajaukseen 14 sisältyvän rinteen kasvillisuuden ja maaperän perusteella voidaan päätellä, että sen säilyttäminen on tärkeää lähteikön vesitalouden kannalta, sillä pohjaveden lisäksi lähteikkö saa vettä ns. orsivetenä kallion ja maanpinnan välisen kerroksen kautta. Orsiveden muodostuminen lakkaa, mikäli rinnettä louhitaan tai rakennetaan. Tämä taas muuttaisi lähteikön vesitaloutta vesilain vastaisesti. Myös kohderajaus 13 on säästettävä rakentamattomana lähteikön vesitalouden turvaamiseksi. Vaadimme siis edelleen alkuperäisen valituksemme mukaisesti osayleiskaavan kumoamista kohderajausten 13 ja 14 osalta MRL 54 §:n vaatimuksen ”rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää” vastaisena.

Helsingissä 25.8.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

LIITTEET