Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vireillepano ELY-keskukselle Kirkkonummen Vuohimäen louhostoiminnan kes­keyt­tä­mi­sek­si

Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) Vuohimäessä (Kuva: Olli Manninen 2019)

VIREILLEPANO 19.2.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Uudenmaan ELY-keskus
PL 36, 00521 HELSINKI
kirjaamo.uusimaa ät ely-keskus.fi

VIREILLEPANO – KIRKKONUMMEN VUOHIMÄEN LOUHIMOHANKKEIDEN KESKEYTYSPYYNTÖ

Tämä on luonnonsuojelulain 57 §:n mukainen vireillepano luonnonsuojelulain mukaisten luontoarvojen (erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymät) tuhoutumisen pysäyttämiseksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pyytää keskeyttämään kolmen louhimon toiminnan, kunnes alueelta on laadittu riittävät selvitykset lahokaviosammalen osalta, ELY-keskus on tehnyt lahokaviosammalen rajauspäätökset ja toiminnanharjoittajat saaneet asianmukaiset poikkeusluvat.

Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta on 22.4.2016 antamillaan päätöksillä myöntänyt Destia Oy:lle, Lemminkäinen Infra Oy:lle ja Oy Göran Hagelberg Ab:lle ympäristöluvat kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen Kirkkonummen kunnan Vuohimäen/Överbyn alueella.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 23.3.2017 valitukset muutoin hyläten, muuttanut ympäristöluvan määräaikaiseksi ja rajannut pienemmäksi alueen, jolla ympäristöluvan tarkoittamaa toimintaa saa harjoittaa (Liitteet 5, 6 ja 7).

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 13.7.2018 valitukset muutoin hyläten, muuttanut lupamääräyksiä (Liitteet 8, 9, ja 10).

Alueelta on laadittu luontokartoitus 12.10.2019, jonka mukaan alueella esiintyy erittäin uhanalaista lahokaviosammalta (Liitteet 1, 2 ja 3).

Lahokaviosammal on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN), luonnonsuojelulain 47 §:n mukaiseksi erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Lisäksi laji on rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja suojeltu EU:n luontodirektiivin sekä Bernin luonnonsuojelusopimuksen perusteella.

Ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Esiintymän suojeluun tarvitaan ELY:n rajauspäätös.

Alueella tehdyn tutkimuksen perusteella Olli Manninen on laatinut kahdelle alueelle ydinaluerajausehdotukset, jotka löytyvät liitteenä olevasta luontokartoituksesta (Liite 2, vihreät rajaukset). Pohjoinen esiintymä on Oy Göran Hagelberg Ab:n suunnitellun louhimon ottoalueen keskellä. Eteläinen ydinaluerajausehdotus sijaitsee osittain Destia Oy:n louhimon ottoalueella. On selvää, että louhinnan haitalliset vaikutukset ulottuvat myös otto-alueen reunoille ja vaarantavat esiintymän.

Kirkkonummen kunnan teettämän luontoselvityksen yhteydessä on myös tehty havaintoja lahokaviosammalesta, jotka vahvistavat esiintymät Destia Oy:n louhimoalueen osalta (Liite 4). Kirkkonummen kunnan teettämiä luontoselvityksiä ei kuitenkaan ole laadittu lahokaviosammalen osalta kattavasti, eikä selvitys ulottunut Lemminkäinen Infra Oy:n tai Oy Göran Hagelberg Ab:n ottamisalueille.

Tällä hetkellä lahokaviosammalen esiintymän laajuutta ja laatua ei ole selvitetty. Varovaisuusperiaatteen mukaan toimintaa ei tule käynnistää, ennen kuin koko alueelta on laadittu tarkemmat selvitykset ja tarvittaessa ryhdytty selvitysten mukaisiin toimenpiteisiin.

Yhteystiedot:

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki
Puhelin 045 1140 088
uusimaa ät sll.fi

Kirkkonummella ja Sipoossa 19.2.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

Liitteet:

– Liite 1. Luontokartoituksen 2019 muistio, O. Manninen & S. Koistinen

– Liite 2. Luontokartoituksen 2019 lajilöydöt ja lahokaviosammalen ydinrajausehdotukset kartalla

– Liite 3. Luontokartoituksen 2019 lajilöydöt excel-taulukkona

– Liite 4. Manninen, E. 2020: Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Vuohimäen alueella vuonna 2020. –Faunatican raportteja 67/2020. 57 s.

– Liite 5. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2017, Destia Oy

– Liite 6. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2017, Oy Göran Hagelberg Ab

– Liite 7. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2017, Lemminkäinen Infra Oy

– Liite 8. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2018, Destia Oy (kansilehti)

– Liite 9. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2018, Oy Göran Hagelberg Ab (kansilehti)

– Liite 10. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2018, Lemminkäinen Infra Oy (kansilehti)

[Liitteet saatavissa piiristä sähköpostitse.]