Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

SLL Nokian mielipide Siuro-Linnavuori-Kulju osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maan 30.11.2023

Ohessa on mielipiteemme osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry.                                                                                                                                    30.11.2023
c/o puheenjohtaja Marko Jaakkola
Jaakkolankatu 5 A                                                                                                                                                                                                                      (Tweb: NOK/311/2019) 37120 Nokia
+358 40 136 7723
nokianluonto@gmail.com

Nokian kaupungin kaupunkikehityspalvelut

kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi

ASIA             Siuro-Linnavuori-Kulju osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen                   osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunkikehityspalvelut on asettanut nähtäville Siuro-Linnavuori-Kuljun osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lausumme osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa.

Kiitämme mielipiteen antamiseen saamastamme lisäajasta. Siuro-Linnavuori-Kulju osayleiskaava ja osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Suunnittelualueen kuvailu on laadittu kattavasti alueen kulttuuriset merkitykset ja luonnonympäristöt sekä yhdyskunnan eri toiminnot esitellen.

OAS:n mukaan suunnittelualue on noin 1.570 hehtaarin laajuinen ja sijoittuu Siuron, Kuljun ja Linnavuoren alueelle. Etelässä aluetta rajaa Kulovesi ja pohjoisessa valtatie 11, joka kuuluu osin suunnittelualueeseen. Alue sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä Nokian keskustasta länteen.

Lähtötiedoissa mainitaan suunnittelualueella olevan sekä rakennettuja että rakentamattomia alueita, joista rakennetut alueet ovat pääosin asuin- ja teollisuusalueita. Alueella sijaitsevat myös Siuron ja Linnavuoren koulujen ala-asteet.

Suunnittelualueella on kahdeksan luonnonsuojelualuetta, joista Pöllönvuori on myös Natura 2000-alue. Ruutanan luonnonsuojelualueen ja Siuron palosirkan luonnonsuojelualueiden ohella  muut suojelualueet ovat luonnonsuojelulain 7. luvun 64 §:n tarkoittamia jalopuulehtoja, lehmusmetsiköitä ja pähkinälehtoja. Luonnonsuojelulain mukaan suojellun luontotyypin esiintymiä ei saa hävittää eikä heikentää.

LUONTOARVOT

Selvitysalueen luonnonympäristön kerrotaan koostuvan pääosin tavanomaisesta talousmetsästä sekä maanviljelykäytössä olevista pelloista.

Huomautamme, että ekologia ei tunne käsitettä ”talousmetsä”, jolla kuvataan eri vaiheissa eriasteisin hakkuin käsiteltyjä metsäalueita. Suunnittelualueella on hakkuin käsiteltyjen metsien lisäksi lehtoja ja vanhoja metsiköitä. Niissä esiintyy vanhojen metsien uhanalaisia ja huomionarvoisia ilmentäjäkääväkkäitä. Tiedot näistä löytyvät kaupungin paikkatieto-ohjelmasta.

Lisäksi alueeseen mainitaan kuuluvan vesialueita. Kuloveden, Jokinenjärven ja Järvenjärven itäpuolen lisäksi suunnittelualueella on useita vesilaissa suojeltuja puroja, noroja ja lähteitä. Kaakossa suunnittelualue rajautuu Nokianvirran geologiseen ruhjeeseen, jonka Intianlahdesta länteen erkaneva muinainen lasku-uoma ympäristöineen on merkittävä luonnon monimuotoisuuden alue.

Huomiotta ei voi jättää myöskään suunnittelualueen useita merkittäviä kallioita, kuten itäosan Pöllönvuoren, Ruutanavuoren-Haaparadan, Hakavuoren, Sivakkavuoren, Linnavuoren, Viinavuoren ja Ämmänmäen sekä länsiosan Ketaranvuoren kalliokokonaisuuksia.

Sivakkavuoren alueen mainitaan osayleiskaavasuunnitelmassa saavan virkistysalueen merkinnän (V). Huomautamme, että Sivakkavuoren louhikkoinen itäpuoli on erittäin vaikeakulkuinen ja länsipuoli on topografialtaan jyrkkärinteinen. Länsipuolen metsä on metsäpalon jälkeen luontaisesti kehittynyttä ja itäpuolella kasvaa vyöhykkeenä vanhaa metsää. Molemmilla puolilla esiintyy useita  uhanalaisia ja taantuvia kääväkäslajeja ja alarinteillä on lähteisyyttä ja lehtoa.

Näiden ominaisuuksien vuoksi Sivakkavuori on perusteltua varata luonnonsuojelualueeksi. Virkistyskäyttöä ei tule suunnata luontoarvoiltaan arvokkaille ja vaikeakulkuisille alueille.                            Selostuksessa mainittu seudullinen virkistysreitti on suositeltavaa ohjata kulkemaan Sivakkavuoren eteläreunassa jäkäläipeitteiset kalliot ohittaen.

Suunnittelualueella on lukuisia uhanalaisia luontotyyppejä, kuten lehtoja, vanhoja metsiä, kallioluontoa ja vesiä. Alueen luonto muodostaa monipuolisen ja luontotyypeiltään merkittävän kokonaisuuden, joka tulee ottaa huomioon osayleiskaavaa ja osayleiskaavamuutosta laadittaessa.

SELVITYSAINEISTO

Suunnittelualueella on tehty alueen luonto- ja kulttuuriarvoja avaavia sekä raideliikenteen mahdollisuuksia koskevia selvityksiä:

• Luontoselvitys, 2018–2019. Kotkansiipi Oy

• Lepakkoselvitys, 2019. Ahlman Group Oy

• Nokian kulttuuriympäristöohjelma 2001. Eija Teivas ja Annu Tulonen

• Knuutilan kartanon asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön, pihan ja maiseman inventointi, 2021. Sweco Infra & Rail Oy

• Kulttuuriympäristöselvitys, 2019. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy

• Muinaisjäännösinventointi, 2018. Mikroliitti Oy

• Meluselvitys, 2020. Sweco Ympäristö Oy

• Liikenneselvitys, 2019. Sweco Ympäristö Oy

• Nokian Kuljun Uusikylän luontoselvitys, 2023. Tmi Luonto-Lasse

• Nokian rantojen käytön visio, 2020. Nokian kaupunki

• Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, 2016. Pirkanmaan liitto

• Elvingin sahan tasoristeyksen poiston rakennusinventointi, 2021. FCG Finnish Consulting Group Oy

• Lähijunaliikenteen mahdollisuuksien kartoittaminen ja maankäytön edellytykset Nokialla, 2020. Ramboll Finland Oy

• Lisäraiteiden aluevarausselvitys välillä Tampere-Lielahti-Nokia/Ylöjärvi, 2015. Liikennevirasto

Näiden lisäksi on tarpeen huomioida Penttilässä Kuloveden rannan viitasammakkoselvitys (Pekka Rintamäki 2019) ja Intianlahden muinaisuoman luontoselvitys (Anne Hirvonen 2020).

Esitämme selvitysaineiston täydennystä viitasammakkoselvityksellä suunittelualueen Jokinenjärven ruovikkoisilla rannoilla. Myös suunnittelualueen lepakkolajit ja niiden reitit tulee selvittää kattavasti.

Ruutanan luonnonsuojelualueella liito-oravan itään, etelään, länteen ja pohjoiseen suuntautuvat reviirireitit on myös tarpeen selvittää.

MAAKUNTAKAAVAN SUUNNITELMAT

Osan kaava-alueesta sanotaan sijoittuvan kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeelle. Merkinnällä osoitetaan vyöhyke, jonka maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ovat maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeisiä potentiaalisia taajama-alueiden, väyläverkoston ja muun yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia ja joihin kohdistuu hajarakentamispainetta.

Oheinen Maakuntakaavan 2040 tavoitteellinen luonnehdinta on ristiriidassa osayleiskaavan ja osayleiskaavamuutoksen kanssa, jossa tavoitteena on avointen maisema-alueiden säilyttäminen avoimina. Pidämme tätä tärkeänä. Maakuntakaavan määräykset ovat ohjeellisia.

Samoin pidämme tärkeänä omaleimaisten ja useita kymmeniä vuosia säilyneiden historiallisten kylänäkymien luonteenomaisten piirteiden säilymistä liian tiiviiltä ja tehokkaalta rakentamiselta. Täydennysrakentamisen tulee olla hallittua ja olemassa olevan rakentamisen linjaan ja tyyliin sovitettua.

Nokialla 30.11.2023

Marko Jaakkola                                                      Keijo Rantanen

Puheenjohtaja                             Sihteeri