Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

SLL Nokian mielipide Harjuniityn keskustan asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maan 29.11.2023

Kaupunkikehityspalvelut on asettanut nähtäville Harjuniityn keskustan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.

Ohessa on mielipiteemme osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry.                                                                                                              29.11.2023

Nokian kaupungin kaupunkikehityspalvelut

kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi

 ASIA          Harjuniityn keskustan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunkikehityspalvelut on asettanut nähtäville Harjuniityn keskustan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tweb: NOK/391/05.00.01/2019.

Lausumme mielipiteenämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa.

Harjuniityn keskustan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu Maankäyttö ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

Kaavaselostuksen mukaan asemakaavatyön tavoitteena on kehittää Harjuniittyyn lähijunaliikenteen seisake sujuvine kulkuyhteyksineen ja liityntäpaikoituksineen sekä paikallisjunaliikennettä tukeva maankäyttö. Alueen sijaintiin Nokianvirran varrella ja siellä esiintyviin luonto- kulttuuriarvoihin sanotaan kiinnitettävän erityistä huomiota. Alueesta on tarkoitus muodostaa tuleville asukkaille viihtyisä ilmastoystävällinen uusi asuinalue.

Tavoitteen mukaisesti asemakaava-alueelle on tarkoitus sijoittaa 1.000 asukasta raideliikenteen toteutumiseksi.

Suunnittelualueella on viimeisiä Nokianvirran ympäristön jäljellä olevia uhanalaisia luontotyyppejä edustavia lehtoja, kallioketoja ja lehtomaisia kankaita sekä muita merkittäviä ja taantuvia luontotyyppejä (YM ja Syke 2018). Asemakaava-alueen lehdoissa ja metsissä elää merkittäviä uhanalaisia ja taantuvia eliölajeja (Punainen kirja 2019, (YM ja Syke).

Lainaus selostuksesta:

”Asemakaavaa koskee seuraava suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava radan rakenteen ja turvallisuuden parantamiseen sekä tasoristeysten poistamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kannalta tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen.”

Kaavaselosteessa olevan kartan mukaan Harjuniiyn seisakkeen osayleiskaavassa alue on asumispainotteista keskustatoimintojen aluetta C-1, teollisuusaluetta TY, kerrostalo-valtaista asuinaluetta AK, pientalovaltaista asuinaluetta AP, rautatieliikennealuetta LR, virkistysaluetta V/s sekä vesialuetta W. Lisäksi alueelle on merkitty rautatieasema, kevyenliikenteen reitit, kokoojakatu ja voimalinja z sekä muinaismuistokohde SM 54, maakunnallisesti arvokas maisema-alue mam, luonnon-, arkeologian ja kulttuuriperinnönsuojelukohteita sekä meluntorjuntatarve.

Asemakaavaselostuksessa on lueteltu osayleiskaavan pohjaksi laaditut luonto-, kulttuurimaisema- ja muut selvitykset, muun muassa

– Nokian Harjuniityn seisakkeen yleiskaava-alueen luontoselvitys, Faunatica Oy 2021

– Nokian Harjuniityn seisakkeen pesimälinnustoselvitys, Ahlman Group Oy 2021

– Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2021

– Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavan lepakkoselvitys, Faunatica Oy 2019, tarkennus 2020

–  Harjuniityn vuorijalavalehdon kasvillisuusselvitys, Anne Hirvonen 2019

Tausta-aineistona ovat muun muassa

– Nokian Haaviston Arkeologinen tarkistusraportti 2021, Pirkanmaan maakuntamuseo,

– Nokian Harjuniityn seisake OYK-alueen muinaisjäännösinventointi ja inventointien täydennyksiä, Mikroliitti Oy 2018, 2020 ja 2021

– sekä Nokia Harjuniityn kulttuurimaisemaselvitys, Sweco Infra ja Rail Oy 2020.

Lisäksi aineistossa on Nokian Harjuniityn osayleiskaavan melu- ja tärinäselvitys, Sitowise Oy 2020, Hulevesiselvitys, FCG Oy 2020 ja VT 11 ja VT 12 välinen tieyhteys selvitys, Ramboll Oy 2021.

Asemakaavoitettavalla alueella sijaitsee merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja, joihin luvataan kiinnittää erityistä huomiota kaavatyössä.

Edellä mainitut luontoselvitykset ovat asianmukaisia ja ammattitaitoisesti laadittuja. Niistä ilmenevät alueen korvaamattomat luontoarvot. Selvityksissä annetaan ehdotuksia arvokkaiden luontokohteiden ja eliölajien elinympäristöjen jättämiseksi rakentamisen ulkopuolelle.

Kannatamme selvittäjien ehdotuksia ja luontoselvityksissä esitettyjen arvokkaiden alueiden jättämistä rakentamisen ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi.

Yllä kerrotut luonto- ja kulttuurimaisemaselvitykset osoittavat, että Harjuniityn osayleiskaavassa esitetty asuinrakentaminen pirstoisi ja hävittäisi suunnittelualueen jäljellä olevaa arvokasta ja korvaamatonta luontoa sekä kulttuurimaisemia peruuttamattomalla tavalla. Suunniteltu                            viherkäytävien osoittaminen vain pirstoisi, heikentäisi ja hävittäisi luonto- ja kulttuurimaisemien nykyistä kokonaisuutta.

Mielestämme pelkkä huomion kiinnittäminen luonto- ja kulttuuriarvoihin ei riitä, eikä turvaa arvokkaiden kohteiden säilymistä kaavatyössä. Nokiaakin velvoittavat Suomen sopimat kansainväliset sitoumukset luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä ja heikentyneiden luontotyyppien ennallistamisesta vuoteen 2030 mennessä.

Sitoumusten mukaan 30 prosenttia maapinta-alasta tulee suojella ja siitä 10 prosenttia tiukasti. Nokian kaupungin maapinta-alasta on tällä hetkellä suojeltu 2,4 prosenttia. Kaavoittaminen on hyvä väline kansainvälisten sitoumusten toimeksi panoon.

Jos asemakaavan rakentaminen toteutetaan nyt esitettynä, kasvipeitteisten alueiden hävitys syö kaavatekstissä tavoitellut ilmastohyödyt.

Mielestämme Haavistontien eteläpuolen rakennussuunnitelmista tulee luopua kokonaan. Suunniteltu asutus tulee sijoittaa Harjuniityn alueelle ja järjestää sieltä liityntäliikenne raiteelle.

Tämä säästäisi Nokianvirran vielä jäljellä olevia uhanalaisia lehtoja, kallioita, kalliometsiä ja kulttuurimaisemia.

Marko Jaakkola                                                      Keijo Rantanen

Puheenjohtaja                             Sihteeri