Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

SLL Nokia on valittanut Metsäkylään myönnetystä mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta yhdessä muiden asianomaisten kanssa 3.11.2024.

Keskeisimmät valitusperusteet löytyvät oheisesta tiedostosta:

Tässä ote valituksesta:

VAATIMUS

Malminetsintälupa pitää hylätä alla kerrotuilla perusteilla.

1. Hankkeen vaikutukset lähiasutukseen, kaivoihin ja pohjaveteen, peltoihin, yksityisteihin, elinkeinoihin, ja näiden suojavyöhykkeet on määritetty ja arvioitu väärin sekä ilman riittäviä selvityksiä ja kuulemisia.Asumiseen ja työntekoon tarkoitettuja rakennuksien ja pihojen suoja-alueita ei ole poistettu lupa-alueelta.

2. Lupapäätöksessä on vakavia puutteita ympäristön tilaan ja uhanalaisten lajien elinympäristöön ja luonnonolosuhteisiin kohdistuvien seurausten arvioinnissa.

3.  Tehty pintapuolinen lupalausunto ei perustu tieteeseen Pinsiön-Matalusjoen uhanalaisten ja EU:n direktiivilajien huomioinnissa. Välttämätöntä Natura-arviointia ei ole suoritettu eikä luontoarvoja ole selvitetty.

4. Kemiallisia ympäristövaikutuksia ei ole huomioitua asianmukaisesti ja kaivoslain edellyttämä kaivannaisjätesuunnitelma puuttuu.

5. Kuulutuksen ja kuulemisen virheet ja muut välittömät seuraukset

TOISSIJAISET VAATIMUKSET

Pidämme luvan hyväksymistä täysin mahdottomana, mikäli oikeus päättäisi toisin, vaadimme toissijaisesti seuraavia.

T1. Asia pitää palauttaa Tukesiin ja/tai toimivaltaiselle viranomaiselle ratkaistavaksi. Tukesia on syytä ohjeistaa korjaamaan lupa tai selvittämään tarkemmin luvan myöntämisen edellytykset oikeuden virheellisiksi tai epäselviksi katsomista asioista.

T2. Mikäli asiaa ei palautettaisi, pyydetään oikeutta huomioimaan seuraavat asiat ja korjaamaan selvitysten perusteella lupamääräykset/iä.

T3. Herkkien alueiden suoja-alueet ja suoja-ajat on määritettävä lainmukaisesti.

T3.1. Asumiseen ja työntekoon tarkoitettuja rakennuksien ja pihojen suoja-alueet tulee poistaa lainmukaisella 150 metrin suojaetäisyydellä.  
T3.1b. Kairauksen melu on mallinnettava ja asuntojen suhteen normit ylittävä alueet on poistettava luvasta.  Vaihtoehtoisesti työ on kiellettävä yöaikaan ja päivämelun vuoksi on asuin- ja työskentelyrakennuksille ja pihoille varovaisuusperiaatteella asetettava 700 metrin suojaetäisyys

T3.2. Luvassa on kiellettävä malminetsintä teiden 30 metrin suoja-alueilla molemmin puolin tietä ja nämä alueet on poistettava malminetsintäalueesta.

T3.3. Pinta-ja pohjavesien suoja-alueet. Kaivot ja vesilain suojelukohteet, kuten purot, norot ja lähteet, sekä pohjavesialueet ja Pinsiön-Matalusjoen Natura-alueelle virtaavat ojat ja purot suoja-alueineen on rajattava pois malminetsintäalueesta huomioiden kairausveden aiheuttamat pinta- ja pohjavesiriskit.

T3.4. Suoja-alueet ja -ajat melulta. Lupaan on korjattava riittävät ja lakiin/asetuksiin ja valtioneuvoston ohjeisiin ja muihin normeihin perustuvat määräykset melun ympäristöhaittojen rajoittamiseksi:
Vakituisten ja loma-asuntojen, luonnonsuojelualueiden sekä muiden herkkien kohteiden melun ohjearvoja on noudatettava.
– Kairauksen rajoittamisesta päiväaikaan, loma-aikojen ulkopuolelle ja lintujen sekä suojeltujen eläinten pesimäajan ulkopuolelle
– STMn asetuksen sisämelun rajojen noudattamisesta ml. matalataajuiset äänet sekä maksimimelurajoiksi on asetettava 55 ja 60 dB
– Kairaus- ja kaivinkoneen ja muiden meluavien laitteiden melutasojen mukaan tulee määrittää suojaetäisyys asuin- ja työskentelyrakennuksiin ja yksityisiin pihoihin sekä muihin herkkiin kohteisiin sekä suojeltujen eläimien, kuten saukon, esiintymisalueisiin ja rajata luvassa nämä toiminnat suojaetäisyyksien ulkopuolelle.

T3.5. Luvassa tulee kieltää malminetsintä eli kairaus ja montutus pelloilla.

T3.6. Puiden juurille on määrättävä suoja-alueet, jotka ovat 30 metriä kuusesta tai lehtikuusesta sekä 20 metriä muista puista sekä 15 metriä alle 5 metrisestä taimikosta. Toiminta-aika on määrättävä routa-aikaan, selvästi kelirikkoajan ulkopuolelle.

T4. Luontoarvot, kuten raakku, purotaimen ja saukko, ja Natura-suojelu sekä tarvittava Natura-arviointi on asianmukaisesti huomioitava luvassa ja sen käsittelyssä ja kuulutuksissa.

T5. Ympäristövaikutukset on huomioitava luvassa. Näitä ovat mm. vaarallisten jätteiden ja kemikaalien vaikutukset, melu-, asbesti- ja pölyvaikutukset, luontovaikutukset, pinta- ja pohjavesien sekoittumisen vaikutukset, maahan ruostuvien kairausputkien vaikutukset. 

T6. Toiminnalle on edelliset vaikutukset huomioiden määrättävä YVA-arviointi- sekä ympäristö- ja vesilupakäsittelyt.

T7.  Yksityisteiden käyttö on säädeltävä. Luvassa on määrättävä toiminnasta yksityistien tienhoitokunnalle aiheutuvat kaikki haitat korvattaviksi mukaan lukien sopimus-, hallinto- ja selvityskulut.

T8. Vakuus on asetettava suunnitellun toiminnan todellisten vaikutusten perusteella.

T9.  Omistajanvaihdos sekä hankkeen resurssit ja uskottavuus on selvitettävä.

T10. Lupakäsittelyyn on sisällytettävä ja uuden hakemuksen yhteydessä on kuulutettava e.m. puutteellisesti käsitellyt asiat, esimerkiksi: Hankeen omistaja, asuntojen ja pihojen suoja-alueiden poistaminen alueesta, toiminnan ympäristö- ja luontovaikutukset, kaivannaisjätesuunnitelma, vaikutus tien käyttöön peltoihin ja metsään, korjattu vakuus ja sen määrä.   

T11. Hankkeelle on esitettävä ja kuulutettava yksityiskohtainen työsuunnitelma ja aikataulu.

ENSISIJAINEN JA TOISSIJAINEN VAATIMUS Vaadimme valituksesta aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista.