Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Tiedote 5.5.2023: Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Nokian yhdistys: Sarpatintien ker­ros­ta­lo­kort­te­lin purkamisella olisi lepakoille tuhoisat seuraukset  

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys (SLL Nokia) on jättänyt mielipiteen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koskien Sarpatintien kerrostalokorttelin purkamista.  

Kaavaehdotuksessa nykyiset vuosina 1958, 1962 ja 1967 valmistuneet Pitkäniemen sairaalan työntekijöiden asunnoiksi suunnitellut kerrostalot haluttaisiin purkaa ja tilalle rakentaa kuusikerroksisia taloja.

Kerrostaloissa on todettu elävän lepakkoyhdyskunta ja alueella on runsaasti lepakoita suhteessa pinta-alaan. Lepakkolajit kuuluvat luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin tiukasti suojeltuihin eläinlajeihin. Tiukka suojelu tarkoittaa, että kyseisten lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat on aina säilytettävä erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden yhteydessä. Lepakoille on pyritty tarjoamaan vaihtoehtoisia paikkoja ripustamalla lähialueelle lepakonpönttöjä, mutta lepakot eivät ole niissä viihtyneet.

– Olisi helppoa, jos eläimet muuttaisivat sinne, mihin ihmiset haluavat niiden menevän, silloin nykyistä synkkää luontokatoa ei olisi. Eläimet kelpuuta mitä tahansa elinympäristöjä, vaan vaativat erityisiä olosuhteita, sanoo SLL Nokian viestintävastaava Kaarina Davis. – Lepakot ovat kokoonsa nähden huomattavan pitkäikäisiä nisäkkäitä ja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja käytetään vuodesta toiseen. Talojen purkamisella olisi lepakoille tuhoisat seuraukset.

Taloja ei saa purkaa ilman ELY-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa. Luonnonsuojelulain mukaan poikkeuslupa voidaan myöntää vain erittäin pakottavasta ja yleisen edun kannalta erittäin tärkeästä syystä, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. SLL Nokia toteaa mielipiteessään, että uudisrakentaminen ei edusta erittäin tärkeää yleistä etua. Nykyisissä rakennuksissa ei ole vakavia rakenteellisia ongelmia ja ne ovat kohtuullisin toimenpitein kunnostettavissa lepakkopopulaatiota hävittämättä.

SLL Nokia yhtyy Pirkanmaan maakuntamuseon esitykseen turvata rakennusten säilyminen kaavassa asianmukaisilla rakennusala- ja suojelumerkinnöillä. Kerrostalot ovat olennainen osa Pitkäniemen ja Nokian kaupungin kulttuurihistoriaa ja viihtyisää elinympäristöä.  

– Purkamisen edistäminen ei kuulu ekologisuuteen ja kiertotalouteen pyrkivän kaupungin kaavoituksen toimintaan, sanoo SLL Nokian puheenjohtaja Marko Jaakkola. – Linjanmukaista toimintaa olisi löytää kiinteistönomistajan kanssa ratkaisu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten elinkaarten pidentämiseen, johon voisi käyttää Eco3-alueen erikoisosaamista.

SLL Nokia korostaa lausunnossaan, että peruskorjaus vastaisi kaikkiin kaavan merkittäviin haasteisiin, joita ovat muun muassa turvata pohjavesi, maisema, kulttuurihistoria, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas harjualue (ge1), eteläosan virkistysalue, koillispuolen erityisiä ympäristöarvoja omaava luontokohde sekä historiallinen maantieyhteys ja lepakkopopulaatio.

Yhdistyksen lausunnon voi lukea osoitteessa: https://www.sll.fi/nokia/2023/05/04/mielipide-2-5-2023-koskien-sarpatintien-kerrostalokorttelin-asemakaavamuutoksen-selostusta-ja-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmaa/

SLL Nokia on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, joka toimii luonnon monimuotoisuuden ja viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön puolesta.