Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Maankäytön asukasdemokratia ja osallistuminen eivät toteudu Nokialla

Kaupunkikehityslautakunta teki 17.5. päätöksen jatkaa leirintäalueen suunnittelua Knuutilan kartanon
viereen (NU 19.5.). Päätös herättää monta kysymystä.

Leirintäalueen sijainnista oli aiemmin tehty selvitys, jossa oli seitsemän vaihtoehtoa. Niistä valikoitui kolme
kohdetta, jotka olivat Knuutila, Riihilahti ja River Golf. Tarkastelussa kohteista oli listattu haasteita ja
ongelmakohtia, jotta vaihtoehtojen vaikutuksia voitaisiin vertailla.

Knuutilassa haasteita ja ongelmakohtia todettiin kolmella tarkastelualueella. Ensiksi Knuutila on arvokas
maisema-alue, arvokas kulttuurimaisema ja merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Toiseksi siellä on
huomattava määrä luontoarvoja ja kolmanneksi alueella on historiallista asuinpaikkaa tarkoittava kiinteä
muinaisjäännös. Riihilahdessa ja River Golfissa löytyi yksi haaste, joka on liito-orava- ja saukkohavaintoja.
Ne ovat suojattavissa.

Vaikka Knuutila todettiin vaihtoehdoista ongelmallisimmaksi, lautakunta mitätöi kartanoympäristön
historialliset, kulttuuriset ja luontoarvot ja valitsi sen leirintäalueen sijaintipaikaksi. Lautakunta katsoi asiaa
pelkästään leirintäalueen näkökulmasta. Ainutlaatuiseen kartanoympäristöön kohdistuvat seuraukset ja
vaikutukset jätettiin arvioimatta. Lautakunta valitsi jälleen huonoimman vaihtoehdon.

Valinnallaan lautakunta aikoo tuoda Knuutilaan matkailurakennusten massan, ympärivuotisen melun ja
häiriön sekä liikenteen riskit. Siinä saavat huutia niin kartanon historiallinen kulttuuriympäristö, arvokkaaksi
rakennetuksi kokonaisuudeksi arvotettu kartano ja luonto. Lisäksi suunnitelmassa aiotaan rakentaa
leirintäalueen sauna asukkaiden uimarannalle.

Mitä tämä kertoo kaupungin suunnittelukulttuurista ja kaavoituksen päätöksenteosta? Kenen etua
suunnitelma ajaa? Mielestämme tämäkin päätös syö päätöksenteon uskottavuutta, mikä on omiaan
heikentämään asukkaiden luottamusta kunnalliseen päätöksentekoon.

Luonnosvaiheesta pyydettiin mielipiteitä ja niitä annettiin, mutta niillä ei ole ollut mitään vaikutusta
lautakunnan tekemään päätökseen. Nyt kaavasuunnitelmasta tullaan pyytämään mielipiteitä, mutta
kokemuksemme mukaan asukkaiden ja yhteisöjen mielipiteillä ei ole vaikutusta lopputulokseen
Nokialla kaavoitus etenee tunnelissa kulkevan pimeän junan tavoin. Mitä kunnan kehitysjohto esittää
vuosittaisessa kaavoituskatsauksessaan, se ajetaan läpi annetuista mielipiteistä, vaikutuksista ja
seurauksista välittämättä.

Mielestämme maankäytön asukasdemokratia ja osallistuminen eivät toteudu Nokialla. Kaavoituksen ja
maankäytön suunnittelun eri vaiheissa kuullaan asukkaita mielipiteillä, koska maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) ja ympäristönsuojelulain (YSL) pykälät sitä edellyttävät. Kuuleminen on kuitenkin näennäistä, ja se
tehdään lakien määräysten täyttymiseksi.

Tämä on asukkaille turhauttavaa ja antaa mielikuvan siitä, etteivät päättäjät aja asukkaiden etuja.
Kuulematta jääminen tekee asukkaista päätöksenteossa ulkopuolisia. Jokaisen täytyisi voida uskoa siihen,
että aktiivisella osallisuudella on merkitystä ja asukkaat voivat muokata yhteisönsä tulevaisuutta.

Marko Jaakkola, puheenjohtaja
Keijo Rantanen, sihteeri
SLL Nokia