Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Valitus Nokian rakennus- ja ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan Suomen Maa ja Kivi Oy:lle myöntämästä luvasta kallion louhintaan ja murskaukseen.

SLL Nokia
SLL Nokia

Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.4.2018 Suomen Maa ja Kivi Oy:lle myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille 536-402-1-88 Leukavahanmetsä ja 536-402-2-16 Heikkilänmetsä. Louhittava määrä on 1.100 000 km3 ja louhinta-aika 10 vuotta. Päätösnumero on 1/2018.

Leukavahan kiviaineksen ottoalueella on aiemmin louhittu ja murskattu Nokian Kuljetus- ja Maanrakennuspalvelu Oy:n hakemilla maa-aines- ja ympäristöluvilla (annettu 22.12.2003) sekä Suomen Maa ja Kivi Oy:n hakemilla luvilla (annettu 29.6.2015, voimassa 30.7.2020 saakka). Yhteensä on louhittu noin 43 249 m3 2,5 vuoden aikana.

Nyt haetaan lupaa jo louhitun I-vaiheen syventämiselle ja II-vaiheen louhinnalle. I-vaiheen syventäminen merkitsee louhittavan alueen putoamista lähelle pohjaveden pintaa ja jopa sitä alemmas. II-vaiheen täsmällinen sijainti ei selviä suunnittelualueen kartasta, mikä hankaloittaa louhinnan seurausten ja vaikutusten arviointia.

Lisäksi haetaan lupaa ottaa vastaan pilaantumattomia ylijäämämaita enintään 40 000 tonnia vuodessa. Niitä aiotaan säilyttää jo louhitulla alueella ja käyttää louhosalueiden maisemointiin. Maa-aineksen käsittelystä aiheutuu pölyämistä ja kiintoaineksen leviämistä tuulten mukana ympäristöön enemmän, kuin louhinnassa ja murskauksessa tapahtuu.

Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä ja maa-aineslain 21 §:n tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Mielestämme lupahakemuksessa annetaan harhaanjohtava ja riskejä ja haittavaikutuksia vähättelevä kuva toiminnan vaikutuksista Natura 2000-ohjelmaan kuuluville Pinsiön-Matalusjoella eläville uhanalaisille raakulle ja purotaimenelle ja Nokian Kaakkurijärvien taantuvalle nimikkolinnulle.

Louhinnasta aiheutuu louhintatoiminnan valuma- ja vaikutusalueella eläville uhanalaisille ja Euroopan Unionin Suomen vastuulajeille tiedossa olevia ja ennakoimattomia riskejä ja elinympäristöjen huonontumista. Hakemuksen Natura-arvoinneista käy ilmi, että kaikkien päästöjen ja haittatekijöiden vaikutuksia ei kyetä arvioimaan. Tämä muodostaa ennakoimattoman riskin vaikutusalueen korvaamattomille eliölajeille.

Nykyisellään edellä mainittujen lajien suojelun taso ei ole suotuisa ja taso on saavutettavissa edellyttäen, että kaikki lajien säilymistä huonontavat haitta- ja riskitekijät eliminoidaan.

Mielestämme Suomen Maa ja Kivi Oy:lle myönnetty lupa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä ylijäämämaiden kuljettamiseen, säilyttämiseen ja levittämiseen tulee kumota. Lupa on luonnonsuojelulain (1096/1996), ympäristönsuojelulain (527/2014), maa-aineslain (555/1981) sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) vastainen.

Lue koko valituskirjelmä (pdf)

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeuden antoi 28.6.2018 päätöksen Suomen Maa ja Kivi Oy:n louhintalupa-asiassa tiloilla Leukavahanmetsä 536-402-1-88 ja Heikkilänmetsä 536-402-2-16.

Välipäätöksessään Vaasan hallinto-oikeus kieltää Nokian rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen täytäntöönpanon siltä osin, kuin siinä on sallittu yhtiölle 29.6.2015 myönnettyä maa-aines- ja ympäristölupaa laajempi toiminta.

Määräys on voimassa siihen saakka, kunnes pääasiaa (eli alkuperäisestä louhintalupa-asiasta tehtyjä valituksia) koskeva päätös on lainvoimaisesti ratkaistu tai kunnes toisin määrätään.

Päätös annetaan myöhemmin.

Vastaselitys VHaO – Suomen Maa ja Kivi Oy


Hakija oli laajentanut kiviaineksen ottotoimintaansa vuonna 2015 annetusta päätöksestä. Siihen sisältyi myös kiviaineksen murskausta, säilytystä ja varastointia. Toiminnan laajennuksesta ei oltu tehty Natura-arviointia.

Valitus jätettiin Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin ja Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.