Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Landlady Oy:n maa-aineslain mukaiseen lupahakemukseen

SLL Nokia
SLL Nokia

Muistutus Landlady Oy:n maa-aineslain mukaiseen lupahakemukseen kalliokiviaineksen ottamiseksi ja ympäristönsuojelulain 47 § mukaiseen ympäristölupaan kallion louhimiseksi ja murskaamiseksi. Lupahakemus koskee Metsä-Jaakkolan tilaa 536-412-4-19 Nokian Korvolassa. Maa-aines- ja ympäristölupa on tarkoitus käsitellä ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä.

Kaupparekisterin mukaan oriveteläinen Landlady Oy ei harjoita maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaista louhinta- ja murskaustoimintaa. Landlady Oy:n omistaa oriveteläinen KVL-tekniikka Oy:n, joka harjoittaa kyseistä toimintaa. KVL-Tekniikka Oy hakeutui 7.4.2015 yrityssaneeraukseen rahoitusvaikeuksien vuoksi.

Suunniteltu louhinta- ja murskausalue on Viidenkukkulankallion alueella Linnavuoren taajaman koillis- ja itäpuolella. Alue sijaitsee PorinYlöjoentien risteyksestä noin 750 metriä etelään. Kalliota on tarkoitus louhia ja murskata 833 000 kuutiometriä kymmenen vuoden aikana. Kiviainesta louhittaisiin keskimäärin 220 000 tonnia vuodessa. Louhinnan ja murskauksen lisäksi alueella on tarkoitus varastoida mursketta.

Kallioalueen kivilaji on porfyyrista granodioriittia, joka on Nokialla yleinen rakeinen kivilaji. Rakenteeltaan ja lujuudeltaan kivilaji ei sovi rakennuskiveksi ja sitä käytetään lähinnä täyttökivenä.

Kallioiden louhinta aiheuttaa kallioperään halkeamia ja muutoksia. Tämän seurauksena ympäristön pohjavesivirtauksiin ja keräymiin, soille ja muihin vesiluonnon olosuhteisiin voi tulla ennakoimattomia muutoksia. Tämä lisää riskiä lähiympäristön asutuksen kaivojen veden määrän, koostumuksen ja laadun muutoksiin. Lupahakemuksessa tätä ei ole otettu huomioon.

Suunnitellun louhinta-alueen pinta-ala on 10 hehtaaria, ja sen mitat ovat noin 300 x 370 metriä. Louhintaa ja murskausta tehtäisiin hakemuksessa esitetyn arvion mukaan niin, että kallion räjäytyksiä ja -poraamista, louhintaa, lohkareiden rikotusta ja kiviaineksen murskausta murskeeksi tehtäisiin kolmessa jaksossa 2 kuukautta kerrallaan.

Yhteensä töitä tehtäisiin 6 kuukautta vuodessa ja viikkotyöaika olisi maanantaista perjantaihin aikavälillä 07.00-22.00. Murskeen kuormaus ja 2. kuljetus ympäri vuoden olisi jopa 80 kuormaa vuorokaudessa, mikä tarkoittaa yhtä kuormaa 12 minuutin välein. Viikkotyöaika olisi maanantaista perjantaihin klo 06.00-22.00. Satunnaisesti ajoa tehtäisiin myös lauantaisin. Kuljetusten arvioidaan painottuvan kesäaikaan. Kymmenen vuoden toimintaajan haitat arvioidaan pieniksi.

Suunniteltu louhinta- ja murskausalue sijaitsee lähellä Linnavuoren ja Raiskion asuinalueita. Lupahakemuksessa olevan havainnekartan mukaan useita asuntoja on ohjeellisen melu- ja häiriöalueen sisäpuolella. Tämän huomioon ottamatta jättäminen on mielestämme hakemuksen vakava laiminlyönti.

Lupahakemuksesta on tehty luontoselvitys luontokartoittaja Vesa Salosen toimesta. Sinänsä ammattitaitoisesti tehdyn selvityksen puute on ilmeisesti inventointiin käytettävissä olleen ajan riittämättömyys. Tämä näkyy linnustoja eläinlajiston havaintojen suppeutena. Inventoinnissa on havaittu muutamia harvinaisia tai uhanalaisia lajeja.

Mielestämme Landlady Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus on puutteellisesti valmisteltu. Hakemuksessa vähätellään hankkeen olennaisia lähiasutukseen, luontoon ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja seurauksia.

Tämän vuoksi Landlady Oy:n lupahakemus ei täytä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain edellytyksiä. Mielestämme hakijalle ei pidä myöntää lupaa kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen alla kerrotuilla perusteilla.

Uusiutumattoman kiviaineksen määrä on rajallinen. Siihen nähden sen nykyisestä kertakäyttöön verrattavasta kulutuksesta pitää siirtyä pitkäjänteisempään käyttöön. Esitämme, että kiviaineksen käyttöä tehostetaan ja etsitään keinoja sen uusiokäyttöön sen sijaan, että nykykäytännön mukaan kerran käytettyä kiveä upotetaan täyttömaaksi.

Huomautamme, että Landlady Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvan kuulutusja muistutusten jättöaika oli sijoitettu vuodenvaihteeseen, jolloin kuntalaiset ovat lomalla ja viettävät juhlapyhiä. Pidämme kuulutuksen 23.12. alukupäivän ajoitusta huonosti valittuna. Toivomme, että vastaisuudessa kuntalaisille annetaan ansaittu joulurauha

Lue koko muistutus (pdf) ko. linkistä: