Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Ecolan Oy:n Nokian Kyynijärven teol­li­suusa­lu­eel­le suunnitellun tuhkan ra­keis­ta­mis­lai­tok­sen ja luomulannoitteen tuo­tan­to­lai­tok­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

SLL Nokia
SLL Nokia

Mielipide Ecolan Oy:n Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle suunnitellun tuhkan rakeistamislaitoksen ja luomulannoitteen tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 10.11.2016, jonka on laatinut Linnunmaa Oy.

Lausumme ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa.

Mielestämme Ecolan Oy:n YVA-ohjelma on perusteellinen ja täyttää
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain edellytykset. YVA-ohjelman arviointia varten toiminnan vaikutuksia on esitetty kattavasti.

Ecolan Oy:n tavoitteena on energiapuun poltosta syntyneen tuhkan rakeistaminen ja luomulannoitteen valmistamisen lihaluujauhosta. Rakeistettua tuhkaa käytettäsiin metsälannoitteeksi ja kiviaineksen korvaamiseksi ja lihaluujauhetta luomulannoitteeksi.

Ecolan Oy:llä on tuhkan rakeistamisen toimintalaitokset Viitasaarella ja Liperissä ja lihaluujauheen toimintalaitos Viitasaarella. Yritys tuo toimintansa Nokialle logistisista syistä: toiminta tuodaan lähelle jätteen syntylähteitä ja näin vähennetään kuljetusmatkoja. Pidämme tätä lähtökohtaa myönteisenä.

Suunniteltu toiminta käsittää tuhkan kuljetusta, varastointia, käsittelyä ja valmiin tuotteen varastointia. Luomulannoitteen valmistaminen sisältää prosessoidun lihaluujauheen kuljetusta, säilytystä ja käsittelyä. Toiminnasta syntyy ympäristöön melua, hajua ja pölyä, jonka lähiympäristöön leviämistä on lähes mahdotonta estää. Toiminta-alueella syntyy lähiympäristöön leviäviä hulevesiä. Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja kuormitusta syntyy lisäksi kuljetuksista.

Pidämme tärkeänä, että YVA:ssa analysoidaan toiminnan hulevesien koostumus ja keräily. Pölylaskeumien vaikutusta ja liukenemista maaperään ja vesistöön on mahdotonta estää, mutta toiminnan piha-alueella se on järjestettävissä.

Haluamme täydentää vaikutusten arviointia alla kerrotuilta osin.

Toiminta-alueen lähin asutus sijaitsee lähimmillään noin 1000 metrin päässä Porintien eteläpuolella, ja lähistöllä on muutakin asutusta.

1. Ecolan Oy:n hankkeen yleisötilaisuudessa 16.11.2016 nousi esiin lähiasukkaiden huoli suunnitellun lihaluujauheen valmistamisen haju- ja muista haitoista. Ecolan Oy:lla on vastaava ja toiminnasa oleva tuotantolaitos Viitasaarella suhteellisen lähellä asutusta.

Esitimme yleisötilaisuudessa 16.12.2016 YVA-ohjelman arviointiin täydennystä, jossa käytetään vertailuna Viitasaaren tuotantolaitoksen lähiympäristön asukkaiden kokemuksia kyseisen tuotannon vaikutuksista.

2. Toiminta-alue sijaitsee lähellä suosittuja, kesät talvet käytössä olevia virkistysreittejä. Nokian Kaakkurijärvien Natura-alue sijaitseee vajaan 2000 metrin päässä toiminta-alueelta.

Toiminnasta syntyy melua, pölyä ja hajua, jotka voivat muodostaa turvallisuusriskiä virkistyskäyttäjille. Tuulet kuljettavat hienojakoista pölyä myös Kaakkurijärville. Pidämme tarkeänä, että YVA-prosessissa arvioidaan melun, pölyn ja hajun vaikutus ilman puhtauteen sekä Kaakkurijärvien Natura-alueelle ja virkistyskäyttäjille.

3. Kyynijärven teollisuusalue sijaitsee ylängöllä, josta sade- ja teollisuuden hulevedet laskevat etelään Kyynijärvelle ja Kyyninojaan. Kyyninojalla elää purotaimenta (Salmon trutta fario), joka on jääkauden relikti.

YVA-ohjelmassa todetaan (7.6. sivu 51) Kyynijärven vedenlaadun olevan välttävä. Tämä on seurausta valuma-alueen yläpuolella olevien yhdyskuntatoimintojen hulevesistä ja muista ympäristöön kohdistuvista kuormituksista. Kyynijärven veden tila ei saisi huonontua nykyisestä, mikä on tarpeen huomioida myös YVA-ohjelmassa.

4. Ecolan Oy on tuottanut rakeistettua tuhkaa Viitasaarella ja Liperissä. Tuotetta käytetään maanrakennukseen ja metsälannoitteeksi. Maaperään joutuessaan niistä saattaa syntyä ympäristöön kemiallisia seurauksia ja vaikutuksia.

Koska tuotteissa ei ole kyseessä luonnon kiviaines ja luonnon oma lahopuusta hajoamalla syntyvä metsälannoite, mielestämme YVA-ohjelmassa on tarpeen arvioida tuotantoprosessin lisäksi myös valmiin tuotteen maaperään ja vesistöön kohdistuvia ympäristövaikutuksia.

5. Kesällä 2016 havaittiin tuotantoalueen luoteispuolella lähimmillään 700 metrin päässä keto- ja ahonoidanlukkoa (Botrychium lunaria ja B. multi6idum). Ne ovat uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviä (NT) kasvilajeja. Esiintymä sijaitsee Tampereelta Ikurista Pinsiöön vievän vanhan polkutien pientareilla.

Ketonoidanlukkoesiintymä on edustava ja lajia löytyi noin 1000 metrin matkalla noin 100 yksilöä. Ahonoidanlukon esiintymä on niukka. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarpeen arvioida toiminnan vaikutukset taantuviin kasvilajeihin

Nokialla 9.1.2017
Timo Lepistö Kaija Helle
Puheenjohtaja Sihteeri