Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide ehdotuksista Kokemäenjoen-Saa­ris­to­me­ren-Selkämeren ve­sien­hoi­toa­lu­een ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mak­si, Pirkanmaan vesienhoidon toi­men­pi­deoh­jel­mak­si ja Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hal­lin­ta­suun­ni­tel­mak­si vuosille 2016–2021

SLL Nokia
SLL Nokia

Suunnitelma oli nähtävänä internetissä yhtenä massatiedostona, jonka koko on 12 Mt. Aluksi toteamme, että suunnitelman kokonaisuuden hahmottaminen ja vaikutusten arviointi näin
suuresta tiedostosta on vaikeaa. Lukemista ja hahmottamista olisi helpottanut tiedoston jakaminen esimerkiksi neljään osaan.

Vesienhoito- ja tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen, pinta- ja pohjavesien tilan heikkenemisen estäminen ja tulvariskien minimointi.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta käyvät ilmi näkemykset alueiden vesiensuojelun ongelmista ja ratkaisukeinoista. Suunnitelmassa on esitetty sektorikohtaisesti toimenpiteet, joilla vesien tilaa voidaan parantaa. Pohjavesien suojelussa painotetaan ennaltaehkäisyä, jota toteutetaan maankäytön suunnittelulla ja suojauksella kemiallisten riskien hallitsemiseksi. Pohjavesialueilla on tarkoitus lisätä selvityksiä, seurantaa ja tarkkailua.

Ravinnekuormituksen alentaminen todetaan vesiensuojelun tärkeäksi tavoitteeksi ja suurimmaksi haasteeksi. Pidämme vesienhoitosuunnitelman tavoitteita tärkeinä ja välttämättöminä.

Mielestämme vesien hyvän tilan saavuttamisen lähtökohtana on tärkeää tunnistaa vesien huonontumiseen johtaneet syyt ja lähdettävä haittatekijöiden eliminoinnista. Vain näin voidaan saavuttaa vesien tilan paraneminen pitkällä aikavälillä.

Lue koko mielipide (pdf)