Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Metsästrategian päi­vit­tä­mi­ses­tä

Kirkkonummelaisten viestejä päättäjille metsästrategiassa huomioitaviksi. Kirjoitettu Kirkkonummi-päivillä 26.8.2023

Tälle sivulle pyrimme kokoamaan historiaa Kirkkonummen metsästrategiaprosessin eri vaiheista. Päivittyvä sivu on Kirkkonummen metsästrategialuonnoksen puutteista.

KYY ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry lausuivat 19.1.2024 yhdessä Kirkkonummen metsästrategianluonnoksesta. Edelleen vaikuttaminen metsästrategiatyöhön on tärkeää.

Täydennys 20.1.2024

Metsästrategia oli nähtävillä 1.12.2023- 19.1.2024. Lausuntoaikana oli tärkeää tietää:

Metsästrategian päivityksen luonnos ei vastaa kuntalaisten-, luonnon monimuotoisuuden tai hiilensidonnan tarpeisiin kuntalaisten edun tai kuntastrategian mukaisesti.

  • Kartoissa maanomistus näyttää olevan oikein, mutta siinä olevaan luokitteluun on suhtauduttava varauksella: ”puisto” sisältää mm avoimia peltoja ja hienoja virkistysmetsiä, joista löytyy liito-oravareviireitä; ”muu” sisältää kaikkea avoimesta kentästä ja louhoksesta suojelualueeseen; ”metsä” sisältää myös avosoita.
  • Kartoista ei selviä missä sijaitsevat ”Suojelu- ja arvometsäalueita on n. 1125/1135 ha”, joten on mahdotonta selvittää, onko oma lähimetsä tai kaikki arvokkaat alueet mukana. (Niitä esitellään sivulla METSO-kelpoisia kunnan metsiä).

KYY ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry lausuivat 19.1.2024 yhdessä Kirkkonummen metsästrategianluonnoksesta.

Täydennys 31.10.2023

Kunnanhallitus päätti 25.09.2023 asettaa metsästrategian nähtäville korjaamatta edes ilmeisimpiä siinä esiintyviä virheitä. Kokoamme näistä luetteloa jonka on tarkoitus valmistua marraskuun aikana.

Täydennys 26.8.2023

Lautakunta ei näytä ohjaavan työtä kuntastrategian ja kuntalaisten toiveiden mukaisesti, pikemminkin metsätalouden ja -teollisuuden tapoihin kangistuneena. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.5.2023. Todennäköisesti toiveet metsien käsittelystä ovat kovin erilaiset kuin kokouksessa esillä olleessa strategiaehdotuksessa. Alla kaksi tuoretta selvitystä metsänäkemyksistä.

Kirkkonummelaiset haluavat mahdollisimman luonnontilaisia metsiä

Ympäristöyhdistys keräsi Kirkkonummi-päivänä metsiin liittyviä viestejä kuntapäättäjille toimitettaviksi. Viestejä koottiin täydentämään Kirkkonummella tekeillä olevan metsästrategian valmistelua. Toimitimme kerätyt viestit yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenille ja muille valmisteluun osallistuville. Kirjoitimme myös Kirkkonummen sanomiin (31.8.2023) aiheesta.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa vertailtiin suomalaisten arvostuksia kansallisen metsäpolitiikan vaihtoehtojen välillä. Kansalaiset arvostivat enemmän metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsien hiilinielua verrattuna metsäsektorin työpaikkojen tuomiin hyötyihin.

Vuosina 2022–2023 toteutettiin ensimmäistä kertaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteinen tutkimushanke seudun väestön ympäristöasenteista ja -käyttäytymisestä.  Asenteet ovat todennäköisesti samanlaisia koko pääkapunkiseudun työssäkäyntialueella. ”Selvä enemmistö olisi valmis tinkimään talouskasvusta ympäristönsuojelun hyväksi, jos nämä joutuvat ristiriitaan. Toisaalta enemmistö katsoi myös, että ympäristönsuojelu ja talouskasvu ovat mahdollisia samanaikaisesti.” ja”Läheiset vesistöt koettiin yleisesti tärkeinä vapaa-ajanvieton kannalta. Enemmistö vastaajista katsoi, että kotikaupungissa tulisi olla enemmän monimuotoista luontoa.”

Metsästrategia päivittämisestä syksyllä 2020

KYY muistutti yhdyskuntatekniikan lautakuntaa siitä, että mikäli metsästrategia ”avataan” tulee työn perustua monipuolisiin luonto- ja virkistyskäyttöselvityksiin; strategiasta pitää myös kuulla laajasti kaikkia metsiä käyttäviä ja niiden kanssa tekemisissä olevia niin järjestöjä kuin kouluja ja päiväkotejakin.

KYY läheetti seuraavan kirjeen yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenille ja varajäsenille.

Kirkkonummen metsästrategiasta liittyen yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksen 22.10.2020/112

Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että kunnan metsästrategian uudelleen tarkastelu on paikallaan, koska metsien merkityksestä on tullut 15 vuoden aikana runsaasti uutta tietoa kolmella tärkeällä sektorilla.

  • Ymmärrys metsien, erityisesti vanhojen- ja luonnonmetsien, merkityksestä hyvinvoinnin tukijana on kasvanut. Esimerkiksi Kirkkonummen metsäsuunnitelman käsittelyssä nousi vahvasti esiin kirkkonummelaisten rakkaus luonnontilaistuviin lähimetsiinsä. 
  • Suomen luonnon monimuotoisuus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana jatkanut vähenemistään, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvio. Tutkijaryhmä esittää, että Suomessa toteutetaan 2020-luvulla ekologinen siirtymä luonnon monimuotoisuutta vaalivaan kestävän kehityksen yhteiskuntaan. 
  • Ilmastonmuutoksen kannalta seuraavat 10-30 vuotta ovat ratkaisevat. Hiiltä sitoutuu metsään sitä enemmän mitä vanhempi ja runsaspuustoisempi se on.

Näin ollen kunnan omistamien metsien käyttötarkoituksen on perusteltua olla 

  • mahdollisimman elvyttävän virkistyskokemuksen tarjoaminen asukkaille
  • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
  • hiilensidonta ja -varastointi.

Liitteessä tarkemmin näistä ja viitteet tutkimustietoihin sekä näihin perustuva hahmotelma siitä, millainen kunnan metsästrategia voisi olla. 

Lautakunnan esittelytekstistä

Esityksessä käydään läpi ansiokkaasti monia kuntametsiin liittyviä ekosysteemipalveluita, mutta em. kolmea merkittävintä ei käsitellä niille kuuluvalla painoarvolla. Näille kaikille luonnontilaiset ja luonnotilaistuvuvat metsät ovat paras vaihtoehto. Ei ole mieltä aiheuttaa merkittävää haittaa hakkuilla mahdollisuuksille virkistyä ja liikkua luonnossa, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilensidonnalle. 

Hakkuista saataisiin rahallisina tuloina enimmilläänkin kuntataloudessa marginaalinen summa (v 2018 10 000 €) siitäkin esittelytekstin mukaan“suuri osa myyntituloista menee puun korjuuseen ja metsien hoitoon” lisäksi työllistyvät osa-aikaisesti yksi konsultti ja muutama urakoitisija. Hakkuiden sijaan kunta voi saada rahaa sitoutumalla metsien suojeluun METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman kautta, lisätietoja METSO:sta.

Kirkkonummen kunta ei omista kauempana asutuksesta sijaitsevia talousmetsiä, joilla ei olisi virkisys- ja retkeilykäyttöä. Erityisesti kaikkien metsien merkitys virkistykselle on korostunut korona-aikana. 

Kun luonnon annetaan olla rauhassa ei synny myöskään uusia tarpeita pusikoiden hoitamiselle. Jo synnytettyjä pusikoita on virkisyskäytön näkökulmasta harvoin tarpeen käsitellä reittien auki pitämistä lukuunottamatta.

Virkamiehillä on todennäköisesti työajalleen hyödyllisempääkin käyttöä kuin riittävän toimivan strategian päivittäminen. Lisäksi Innofor on väärä koordinaattori ryhmässä, koska sillä on oma taloudellinen intressi (saada suunnittelutöitä) asiassa, joka poikkeaa kunnan intressistä (minimoida kulut ja maksimoida hyöty virkistykselle, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilensidonnalle).

Ympäristöyhdistys katsoo, että esityslistan tekstin lähtökohdat eivät ole riittävät metsäsrategian valmistelun aloittamiselle, jos tavoitellaan metsästrategiaa joka sallii hakkuut muutoin kuin turvallisuus- tai luonnon monimuotoisuuden edistämissyistä. Mikäli metsäsrategian valmistelu aloitetaan tulee lautakunnan eritellä vähintään tarvittavat lähtötiedot, joihin tulee kuulua perusteelliset luontoselvitykset kaikista eliöryhmistä ja luontotyypeistä  sekä perusteelliset ja vuorovaikutteiset selvitykset jokaisen alueen käytöstä ja hiilitaseesta. Yhdistysten osallistaminen esitetyllä tavalla ei riitä, vaan metsien kanssa tai metsissä toimivilta yhdistyksiltä eli ympäristöyhdistyksen lisäksi ainakin Porkkalan polulta, partiolaisilta ja asukasyhdistyksiltä on pyydettävä lausunnot. Tärkeitä metsänkäyttäjiä ovat myös päiväkodit ja koulut joiden tarpeet on metsästrategiaa laadittaessa huomoitava.

KYY:n hahmotelma millainen metsästrategia voisi olla (2024 tarkennettu versio)

METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma  

Kunnanhallitus päätti 25.09.2023 asettaa metsästrategian nähtäville

Lisää tietoa Kirkkonummen kunnan metsistä.