Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­stra­te­gia­luon­nok­ses­sa paljon korjattavaa

Kaarniaispolku, kuva Markku Jämsä

Kunnan metsät ovat useimmille kuntalaisille lähin ”kotimetsä” ja lähes jokaisen kuntalaisen käyttämä hyvinvointipalvelu. Asukaskyselyn mukaan ihmisiä miellyttävät eniten varttuneet monimuotoiset metsät. Samaa kertovat tutkimusten tulokset: fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevat parhaiten luonnoltaan monimuotoiset metsät. Samalla nämä metsät tarjoavat kodin uhanalaiselle lajistolle sekä sitovat ja varastoivat hiiltä. Puutaloudella ts. metsien hakkuilla ei ole mahdollista saada kunnan taloudessa merkittäviä tuloja, esimerkiksi 10 000 euroa vuonna 2018, josta pitää vielä vähentää hallintokulut.

KYY ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry lausuivat 19.1.2024 yhdessä Kirkkonummen metsästrategianluonnoksesta.

Metsästrategian päivityksen luonnos ei vastaa kuntalaisten-, luonnon monimuotoisuuden tai hiilensidonnan tarpeisiin kuntalaisten edun tai kuntastrategian mukaisesti.

Metsästrategian päivityksen luonnoksesta ja sen kommentoimisesta

Kunnantalolla käytiin vilkasta ja asiantuntevaa keskustelua metsästrategian luonnoksesta yli 20 hengen voimin keskiviikkona 10.1.2024. Kehuja strategialuonnokselle ei esitetty, puolusteluja kyllä. Suurin osa puheenvuorojen käyttäjistä oli hyvin pöyristyneitä lopputulemaan, joka kuvaa koko metsästratgian luonnoksen sisältöä: ”Ilmastolliset, ekologiset ja sosiaaliset arvoperiaatteet eivät saa kohtuuttomasti rajoittaa ja/tai rasittaa metsien taloudellista käyttöä.” Erään osallistujan sanoin tässä on paljon korjattava.

Tilaisuudesta luvattiin nauhoitus katsottavaksi kunnan nettisivuille, mutta teknisten ongelmien takia sitä ei tule. Koostimme paikalla olleiden muisiinpanoista ja muistamisista yhteenvedon lisäksi kirjoitimme Kirkkonummen Sanomiin illasta.

Esimerkkinä Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 

Kauniaisten olosuhteet eivät vastaa Kirkkonummen tilannetta, koska kaupunki on tiiviimpi ja metsät ovat pieniä ja enemmän asutuksen ympäröimiä. Silti sieltä sopii ottaa mallia hoidon tavoitteen suhteen: ”Metsäluonnon monimuotoisuus on kaiken hoidon tavoitteena. Metsät saavat pääosin kasvaa eri-ikäisinä ja -kokoisina ilman hoidon ohjaavaa vaikutusta. Kuitenkin huonokuntoisia kuusia ja lehtipuita joudutaan poistamaan reuna-alueilta ja ulkoilureittien varsilta.” Kasvun ohjausta tapahtuu Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelman 2022-2031 mukaan ainoastaan yhdellä hehtaarilla aikaisempien hakkuiden seurauksena syntyneessä nuoressa tasaikäisessä metsikössä. Myös kaikki tieto on helposti netistä saatavissa. Toki näin yksityiskohtainen kartoitus ja suunnittelu maksaa. Emmekä katso sitä tarpeelliseksi Kirkkonummella, kun metsän annetaan kehittyä rauhassa.

Nykyisen metsästrategian valmistumisen (vuonna 2005) jälkeen

Tieto on lisääntynyt monimuotoisten ja vanhojen metsien merkityksestä

  • ihmisten fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille 
  • hiilen varastoina
  • luontokadon hidastamisessa ja pysäyttämisessä

Suomen ja Kirkkonummen kunnan sitoumukset monimuotoisten ja vanhojen metsien suojelemiseksi

  • Suomi on sitoutunut torjumaan luontokatoa mm suojelemalla 30% metsistä (ja muista elinympäristöistä), sekä tästä kolmanneksen eli 10% metsistä tiukasti
  • ilmastonmuutosta mm Pariisin sopimuksella
  • Kirkkonummi on liittynyt Hinku-kuntien verkostoon, jonka on tarkoitus koota yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat.

Luonnos metsästrategian päivityksestä ei korjaisi kunnan käsittelyä vastaamaan näihin muutoksiin.

Viime vuosina (vuoden 2018 jälkeen) ei kunnan metsissä ole tehty kuin turvallisuushakkuita. Nämä on tehty ammattitaidolla, yhtä aikaa ulkoilijoiden turvallisuuden, tonttien rajojen ym. ja luonnonmonimuotoisuuden tarpeet huomioiden. Näin on hyvä toimia jatkossakin.

Kirkkonummen kunnan kyselyn tulos vastaa tutkimuksia: Kuntalaiset haluavat monimuotoisia metsiä

Metsästrategiatyöhön liittyen kunta teetti kyselyn kuntalaisille. Tästä kyselyssä kuntalaiset haluavat selkeästi monimuotoisia metsiä. KYY teki oman yhteenvedon kyselystä : Kyselyyn ovat todennäköisesti vastanneet metsistä kiinnostuneet. Kyse ei ole tilastollisesti edustavasta kuntalaisen mielipiteestä. Metsästrategian kannalta merkittävät kysymykset metsänhoidon tuottavuudesta (kantorahatuloista) ja siitä, mikä kunnan omistamissa metsissä on tärkeää, antavat kuitenkin varsin samanlaisen tuloksen kuin kaksi tuoretta tutkimusta. Kantorahatuloja arvostaa alle 10 % vastaajista ja luonnonmukaisuus nähdään ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana kunnan omistamissa metsissä.

Johtopäätöksiä Metsästrategian pohjana olevasta kyselystä (8.1.2024) (pdf)

Kahdessa tuoreessa tutkimuksessa ihmisten monimuotoisuus- ja ilmastohuoli näkyvät erittäin selvästi. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimus suomalaisten arvostuksista kansallisen metsäpolitiikassa:

  • ”Tutkimus osoittaa, että kansalaiset ovat valmiita korostamaan ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden suojelua työllisyyden kustannuksella” toteaa Luken tutkija Erkki Mäntymaa.

Pääkaupunkisedun kuntien teettämä tutkimushanke seudun väestön ympäristöasenteista ja -käyttäytymisestä:

  • 85 % vastaajista toivoisi lähimetsänsä olevan mahdollisimman luonnonläheinen ja vain 3 prosenttia oli eri mieltä.
  • 75 % katsoi, että ”asuinkaupungissani tulisi olla enemmän alueita, joissa on monimuotoista luontoa” ja vain 6 % vastusti.

Linkkejä tutkimuksiin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimus suomalaisten arvostuksista kansallisen metsäpolitiikassa https://www.luke.fi/fi/uutiset/kansalaiset-arvostavat-monimuotoisuus-ja-ilmastohyotyja-metsapolitiikassa?fbclid=IwAR1gP0aa2UeFiB9jb9-PP7ph4lyDKcTcr_LBM9a-SKyCX017PueuAuVUSZM

Pääkaupunkisedun kuntien teettämä tutkimushanke seudun väestön ympäristöasenteista ja -käyttäytymisestä https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/ymparistoasenteet-paakaupunkiseudulla-2022?fbclid=IwAR005lkeVIb4okWUVlADTv-j6NGGPESXbZcUPj6p0KaaHC_SOd2SoH7DWjQ

Metsien terveyshyödyistä löytyy nykyään runsaasti tutkittua tietoa https://www.allergia.fi/site/assets/files/27941/viittaukset_ja_tutkimukset.pdf? fbclid=IwAR2nsz9GaT0qm4TuAuVFcDaalLRIT7DwR-i1AIM09Sx6Qo9YtEmVBGJQA1M 

Luonnon monimuotoisuus edistää kansanterveyttä https://www.duodecimlehti.fi/duo16472

Biodiversiteetti, terveys ja talous https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-07/biodiversiteetti-terveys-ja-talous-161221-new.pdf?fbclid=IwAR3fiA5q9fgGEj1zdJbb7clHsrS1h_7Z3e8JSA1ygebKX6I3wfrXABJ5xNc

Metsällä on väliä – ihminen elpyy eri tavalla erilaisissa metsissä https://www.luke.fi/fi/blogit/metsalla-on-valia-ihminen-elpyy-eri-tavalla-erilaisissa-metsissa?fbclid=IwAR1aM5LLe4BjEvVtPzHnpClYBy_GfOte7g7QEwAKgdMBR6w6jb-iEMnINd4

Linkit muille metsästrategiaan liittyville sivuille

Pikkaraiset, kuva: Markku Jämsä
Pikkaraiset, kuva: Markku Jämsä