Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Jalka kaasulla vai ilmasto ja luonto edellä? Lausuimme vt 9 moot­to­ri­lii­ken­ne­tie­hank­keen YVA-se­los­tuk­ses­ta

SLL Keski-Suomen piiri lausui yhdessä Jyväskylän ja Laukaan seutujen yhdistysten sekä Luontoliiton Keski-Suomen piirin kanssa valtatie 9 Kanavuori-Lievestuore -parannushankkeen YVA-selostuksesta 8.3.2024. Tiehankkeessa esitetyissä ensisijaisissa vaihtoehdoissa molemmissa tien nopeusrajoitus nostetaan koko 17 kilometrin matkalla 100 kilometriin tunnissa, ja tiestä tehdään eritasoliittymillä varustettu moottoriliikennetie, jonka rinnalla kulkee rinnakkaistie.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Elinympäristöjen
hävittäminen ja jäävien alueiden elinkelpoisuuden heikentäminen alueiden pirstaloitumisen ja levittäytymisreittien katkeamisen kautta köyhdyttäisi hankealueen luontoa entisestään. Teiden rakentaminen hävittää luontoa myös soranotto- ja kallionmurskausalueilta. Käytön aikaista haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja suojelualueille ei ole huomioitu riittävästi YVA-menettelyssä. Hankkeen toteuttaminen tulisi sen elinkaaren aikana lisäämään mm. maankäyttöä tien ympäristössä ja mikromuovipäästöjä, mitä koskeva ekologisten vaikutusten arviointi kuitenkin YVA-selostuksesta puuttuu.

Tiehankkeet on joskus ehkä nähty hyvinvoinnin ja edistyksen merkkeinä. Liikennejärjestelmien kehittäminen on perustunut lähinnä kasvuennusteisiin, joihin on vastattu uusin tiehankkein ja siten kasvatettu liikennemääriä ja yhteiskunnan riippuvuutta moottoriliikenteestä. Nykyinen liikennejärjestelmä Suomessa perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, valtavaan materiaalien ja maa-aineksen käyttöön sekä ihmisten fyysiseen passiivisuuteen. Se on kestämätön ekologisesti, sosiaalisesti, kansanterveydellisesti ja myös taloudellisesti. Myös kapean taloudellisesti tarkasteltuna “tavoiteltavan valtatien palvelutason saavuttaminen haastavassa tieympäristössä on mitattaviin hyötyihin nähden kallista”, kuten YVA-selostuksessa todetaan.

Nyt tarvittavaa hyvinvointia ja edistystä ovat ilmastokriisin, luontokadon ja niiden juurisyyn eli luonnonvarojen ylikulutuksen torjunta ja hillitseminen. Kestävyysmurros tulee ottaa
yhteiskunnassamme läpileikkaavasti toteuttavaksi ja huomioitavaksi, myös liikenteessä ja
liikkumisessa. Esitämmekin, että tässä hankkeessa tulisi vakavasti tarkastella vaihtoehtoa 0 eli toteuttamatta jättämistä ja pohtia tapoja vähentää liikennemääriä niiden kasvattamisen sijaan.

Koko lausuntoomme tästä.