Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Muistutimme Tourujoen kunnostuksen ra­ken­nus­suun­ni­tel­mas­ta 11.12.2020

Tourujoen vesivoimalan patoluukku
Kuvaaja: Antti Leppänen, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10842254
Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle

Olemme huolissamme siitä, että Kankaankoskeen on Tourujoen kunnostussuunnitelmassa aiemmista suunnitelmista poiketen esitetty betonista poikkipatoa. Tämä suunniteltu pohja-aukollinen muuri vaarantaa Tourujoen kunnostamisen päätavoitteen, joka on joen palauttaminen mahdollisimman luonnontilaiseksi ja kaikkien vesieliöryhmien vapaan liikkumisen takaaminen joessa. Poikkipadon sijaan olisikin pyrittävä löytämään luonnonmukaisempi ratkaisu.

Tourujoen kunnostamista on suunniteltu jo vuosikymmenen ajan. Kunnostuksen tärkein tavoite on palauttaa Tourujoki mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistamiseksi sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittämiseksi. Tärkeää on myös saavuttaa joessa EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämä ekologisesti hyvä tila. Nyt nähtävillä oleva rakennussuunnitelma onkin monelta osin onnistunut näissä tavoitteissa.

Kuitenkin koko kunnostusprojektissa keskeisen Kankaankosken osalta suunnitelma on epäonnistunut. Suunniteltu massiivinen, vedenalaisella aukolla varustettu betoninen poikkipato on ristiriidassa niin ekologisten, maisemallisten kuin vesienhoidollistenkin tavoitteiden kanssa. Vaikka vaelluskalat löytäisivätkin padon kulkuaukon, muiden vesieliöiden onnistunut liikkuminen muurissa olevan kulkuaukon kautta on epävarmempaa ja rajoitetumpaa. Emme myöskään näe betonisia tulva- ja vedenjohtamiskanavia kulttuurihistoriallisista tai maisemallisista syistä säilyttämisen arvoisina.

Ihmettelemme myös tapaa, jolla tämä lopullinen rakennussuunnitelma ollaan hyväksymässä nopealla aikataululla, kevyellä hallinnollisella menettelyllä ja ilman mahdollisuutta vaihtoehtojen punnintaan. Vuonna 2018 kaupunginvaltuuston hyväksymä Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma antaa etenkin Kankaankosken tulevaisuudesta hyvin toisenlaisen kuvan kuin nyt nähtävillä oleva rakennussuunnitelma, ja tämä suunnitelmien muutos on tullut yllätyksenä hanketta seuranneille.

Suunnitteluprosessissa ei ole tähän mennessä mielestämme riittävästi harkittu muita ratkaisuja Kankaankosken osalle. Ennen suunnitelmissa etenemistä olisikin nyt ehdottomasti etsittävä luonnonmukaisempia vaihtoehtoja ehdotetulle poikkipadolle. Kaikkien vesieliöiden kulku on taattava myös Kankaankosken kohdalla. Uskomme, että on mahdollista löytää sellainen tekninen ratkaisu, jossa toteutuvat sekä tulvasuojelu että kunnostuksen päätavoite eli uoman luonnonmukaistaminen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

11.12.2020

Sari Jussila, puheenjohtaja

Titta Makkonen, toiminnanjohtaja

Muistutus pdf-muodossa