Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Kauklahden Näkinmetsä on arvokas metsäinen luontokohde ja tärkeä viheryhteys Keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Bassenkylän asuinalueen toteutus alkoi Näkinmetsän lounaisosassa alkuvuonna 2014, mikä kutistaa alun perin lähes 100 hehtaarin laajuista arvometsää. Jäljelle jäävä osa Näkinmetsästä viheryhteyksineen on turvattava viheralueena.
Näkinmetsän keskiosan rinnemaastoa. Kuva: Virpi Sahi 2014

Näkinmetsä on luonnonsuojelun ja virkistyksen kannalta arvokas metsäalue Mikkelän ja Kauklahden välillä. Taajamissa asuu yhteensä yli 6000 ihmistä.

Näkinmetsän kautta kulkee maakunnallinen viheryhteys Etelä-Espoosta Nuuksion järviylängölle.

Näkinmetsän upea luonto on monimuotoisimmillaan kallioiden välisissä rehevissä ja osin kosteissa laaksoissa, risteilee lukuisia hienoja ja jo vakiintuneita virkistyspolkureittejä. Näillä komean ja varttuneen metsän alueilla sijaitsee myös liito-oravien elinpiirejä. Monipuolisen metsäalueen arvoa lisäävät räme-, neva- ja korpikohteet, purot ja lammet sekä koillisosan vanhan metsän alue, jotka tulee säilyttää luonnontilaisina, samoin kuin lounaisosan kaksi suota.

Näkinmetsän eteläisin osa lähellä Kauklahden keskustaa on vaihtelevaa ja maisemallista kallioylänköä, jossa puusto on vanhaa ja vankkaa männikköä. Alue tasaa hyvin Näkinmetsän itäisemmän ja luonnoltaan herkemmän alueen virkistyskäyttökuormitusta.

Kaunis räme pururadasta koilliseen jää Bassenkylän infran alle. Kuva: Virpi Sahi 2014

Maakuntakaavan viheralue ja viheryhteys

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan ja edistetään luonto- ja virkistyskäyttöarvojen säilymistä toimivina alueellisina kokonaisuuksina. Näkinmetsä on juuri tällainen alue. Uudenmaan maakuntakaavassa koko Näkinmetsän alue on merkitty virkistysalueeksi. Sen kautta kulkee Uudenmaan maakuntakaavan edellyttämä seudullinen viheryhteys Espoon keskuspuistosta Nuuksion järviylängölle.

Näkinmetsän kautta kulkeva ekologinen käytävä on ainoa jäljellä oleva lajien liikkumisen ja levittäytymisen mahdollistava metsäinen yhteys Espoon eteläosista Nuuksioon. Näkinmetsän alueella on esimerkiksi elinvoimainen liito-oravakanta ja alue toimii lajin kannalta tärkeänä ekologisena käytävänä. On tärkeää turvata liito-oravan liikkuminen Nuuksion järviylängöltä Gumböle – Hirvisuon kautta Näkinmetsään ja sieltä Kaupunginkallion länsipuolta pitkin keskuspuistoon.

Iso Maantie mutkittelee kohti Kauklahden viljelyslaaksoa. Metsäinen viheryhteys Näkinmetsästä Kaupunginkallioon ja Keskuspuiston länsiosaan on säilynyt Mikkelänahteen kohdalla. Kuva: Virpi Sahi 2014

Espoon kaavahankkeet nakertavat Näkinmetsää

Espoon kaupunginhallitus teki vuonna 2003 Näkinmetsään suunnitteluvarauksen ja vuonna 2005 aiesopimuksen VVO Rakennuttaja Oy:n kanssa, pitäen tavoitteena selvittää omistamansa asemakaavoittamattoman 84 ha suuruisen maa-alueen toteuttamismahdollisuudet pientaloalueena. Suunnitteluvaraus on ollut lähtökohtaisesti maakuntakaavan vastainen ja rikkoo maakunnallisesti tärkeän viheryhteyden.

Kone ja räjäytysmattoa valmiina Bassenkylän uudisraivauksilla. Kuva: Virpi Sahi 2014

Espoon kaupunki on 2000-luvulla pyrkinyt kaavoittamaan Näkinmetsää rakennusmaaksi useaan otteeseen. Tähän ovat tähdänneet Näkinmetsän ja myöhemmin Bassenkylän asemaakaavahankkeet, sekä yleiskaavatasolla Etelä-Espoon yleiskaava. Yleiskaavoituksen yhteydessä vuonna 2007 Espyy ehdotti Näkinmetsään SL-merkintää eli käytännössä alueen suojelua.

Espoon kaupunki on onnistunut pyrkimyksessään ja laatinut Näkinmetsään maakuntakaavan vastaisen yleis- ja asemakaavan. Bassenkylän asemakaava kuitenkin hyväksyttiin ja alueen toteutus Näkinmetsän lounaisosaan käynnistyi alkuvuonna 2014.

Myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen tähtäävä osayleiskaava ja asemakaava nakertaisivat maakuntakaavan edellyttämää viheryhteyttä.

Näkinmetsään vaikuttavia kaavoja ja kaavahankkeita:

Espyyn kannanottoja Näkinmetsän puolesta:

2013 valitus Blominmäen osayleiskaavasta PDF

9.7.2009 vastaselitys Bassenkylän kaavasta PDF

28.4.2009 Kunnallisvalitus Bassenkylän asemakaavan hyväksymisestä (Espoon kaupunginvaltuuston päätös 23.2.2009 Bassenkylä, alue 512000) PDF

23.2.2009 kirje valtuutetuille liittyen Kauklahden Näkinmetsässä sijaitsevan Bassenkylän (512000) asemakaavan nähtäville asettamiseen PDF

8.4.2009 vastaselitys Etelä-Espoon yleiskaavasta PDF

16.5.2008 kunnallisvalitus Etelä-Espoon yleiskaavasta PDF

29.3.2007 Lausunto Espoon eteläosien yleiskaavaehdotuksesta 2030 (KH 28.11.2006)  PDF

29.3.2007 Liite 2 Kuvaukset SL-alueiksi ehdotettavista alueista PDF

18.5.2007 Lausunto Bassenkylän asemakaavasta kaupunkisuunnittelukeskukselle PDF

27.4.2006 Lausunto Kauklahden Näkinmetsän asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvistä asemakaavan muutosluonnoksista (alue 511900) yhdessä Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa PDF

27.4.2006 kirje espoolaisille sidosryhmille Näkinmetsään liittyen PDF

Metsät

Espoon metsäluonto [caption id="attachment_1429" align="aligncenter" width="1024"] Högaberget, Mynttilä. 2018 Kuva: Pekka Barman[/capti…

Lue lisää

Pohjois- ja Keski-Espoon metsät

  Aloite eräiden Espoon kaupungin Pohjois-Espoossa omistamien metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomioimiseksi metsäsuunnittelussa   Pohjoiset…

Lue lisää