Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Espoon met­sä­suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta 2. versio, luontoarvot yhä uhattuina

Espoon tekninen keskus julkisti Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaluonnoksen 2. version vapuksi. Alkuaan täysin ala-arvoinen suunnitelma koheni kehnoksi, kun mm. pääosasta avohakkuita ja kunnostusojituksista luovuttiin. Monia arvometsiä uhkaavat edelleen pienaukko- ja poimintahakkuut, harvennukset, ylispuiden poistot ja muu ”hoito” kuten raivaukset. Muokattunakin vakavasti puutteellista suunnitelmaa ja siitä tehtyä valtuustokysymystä käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 13. toukokuuta.

Metsäsuunnitelman 1.versioon tuli erittäin paljon palautetta. Kirjallisia lausuntoja tuli kolmelta asukasyhdistykseltä, kolmelta luontojärjestöltä sekä 35 yksityishenkilöltä. Nettipeukutuksen kommentit kohdistuivat 1283 metsäkuvioon. Kuviokohtaisia toimenpiteitä peukutettiin 997 kertaa ja niitä kritisoitiin (antipeukutettiin) 2975 kertaa.

Palautteen yleisviesti oli, että toimenpiteitä on liikaa, niitä on liikaa luonnoltaan arvokkailla METSO-kohteilla ja kirjanpainajan merkitystä liioitellaan.

Kirjallisesti lausuneet luontojärjestöille ja asukasyhdistyksille esiteltiin suunnitelman 2. versiota 23. huhtikuuta. Tilaisuudessa olivat läsnä Rambol (konsultti), Espoon kaupungin tekninen keskus (suunnitelman tilaaja) ja suunnitelmahankkeen ohjausryhmää.

Teknisen keskuksen mukaan suunnitelman 2.versio olisi asukkaille ja sidosryhmille nyt ilmoitusasia, ja suunnitelman hyväksyisi näillä näkymin katupäällikkö ennen juhannusta. Suunnitelmaa ja sen kustannuksia käsitellään

Metsäsuunnitelman 2.versioon on tehty seuraavia muutoksia:

  • Hakkuin käsiteltävä pinta-ala on vähentynyt neljänneksellä (926 ha > 700 ha). Avohakkuut, suojuspuuhakkuut ja siemenpuuhakkuut on pitkälti muutettu tai poistettu (36 ha > 4 ha). Ylispuiden poistot ovat vähentyneet viidennekseen (106 ha > 22 ha). Erikoishakkuita on vähennetty lähes puolella ja ne on jaoteltu järkevästi poiminta-, pienaukko- ja erikoishakkuisiin (215 ha > 122 ha). Sen sijaan Harvennushakkuiden pinta-ala on käytännössä säilynyt samana (385 ha > 375 ha).
  • Hoitotoimet ovat vain joiltain osin. Ensiharvennukset ovat vähentyneet piirun verran (184 ha > 170 ha). Ennakkoraivaus ja uudistusalan raivaus on vähentynyt neljänneksen (154 ha > 118 ha).Taimikonhoidon, nuoren metsän hoidon ja pienpuuston hoidon pinta-alat ovat pysyneet muuttumattomina (useita satoja hehtaareita). Toimenpiteet yksipuolistavat luontaisesti kehittyneitä nuoria sekametsiä, mukaan lukien ylispuiden alle täysin luontaisesti kehittyneitä nuoria puuston sukkessiovaiheita. Ne ovat ovat haitallisia myös lehdoissa, joita konsultti on virheellisesti määrittänyt lehtomaisiksi kankaiksi hyvin runsaasti.
  • Kunnostusojitukset on poistettu kokonaan (40 ha > = 0 ha). Myös päätehakkuisiin liittyvästä koneellisesta maanmuokkauksesta on pääosin luovuttu.
  • Tunnistetut METSO I- ja II-luokan kohteet on periaatteessa linjattu jätettäväksi pääosin hakkuiden ulkopuolelle (METSO=Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma). Ongelma on, että konsultti on tunnistanut vain korkeintaan puolet kyseisistä METSO-kohteista.

Suunnitelman 2. versio on muutoksien jälkeenkin luonto- ja virkistysarvoja sekä maisemaa heikentävä. Pitkään rauhassa kehittyneitä metsäalueita pirstottaisiin mm. harvennuksin. Suuri määrä METSO I, II ja III -luokan kangas- ja lehtometsiä käsiteltäisiin hakkuin. Arvometsiä käsiteltäisiin mm. erikoishakkuin ja harvennuksin, kun mm. osa avohakkuista on muutettu harvennuksiksi. Myös liito-oravan ja vanhan metsän lajien elinympäristöjä hakattaisiin. Luontoarvoiltaan hyvään suuntaan kehittyviä, rakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan monipuolisia kohteita yksipuolistettaisiin. Lehtojen luontoarvoja heikennettäisiin tarpeettomalla aluspuuston ja pensaskerroksen ”hoidolla”. Ylispuiden alle luontaisesti kehittyneitä nuoria sekapuustoja, tulevaisuuden arvometsiä, yksipuolistettaisiin taimikonhoidolla.

Lisätietoa Espoon kaupungin sivuilla:

Muuta lisätietoa: