Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto esityksestä Finnträskin luon­non­suo­je­lua­lu­een rauhoitusmääräysten muuttamisesta

Vanha sähkölinja suojelualueella Hyvinkäällä. SLL/UP

Kirkkonummella joudutaan vetämään maakaapeli osaksi Finnträskin suojelualueen läpi. Luonnonsuojeluliitto esitti vielä tarkennusta, jolla haitta luonnolle vähennettäisiin mahdollisimman pieneksi.

13.1.2023

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne Dnro VN/33259/2022 VN/33259/2022-YM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto esityksestä Finnträskin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lisäystä asetusluonnokseen, lisäys on lihavoituna tähtien* välissä: Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään, Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueelle saa sijoittaa 2 x 110 kV maakaapelin olemassa olevaan johtokäytävään *sille osalle, jossa johtokäytävän kummallakin puolella on suojelualuetta*. Maakaapelin rakentamis- ja ylläpitotoimenpiteet eivät saa vaarantaa luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta.

Lausuntopyynnössä ja muistion luonnoksessa esitetään: ”Maakaapelin asentaminen nykyiselle johtoalueelle vaatisi n. 10 – 15 m leveän reunavyöhykkeen hyödyntämistä n. 1,4 km:n matkalta (pinta-ala yhteensä n. 1,4 – 2,0 ha) Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueen laajennuksen alueella.” Tämä ”1,4 km:n matka” ei pidä paikkaansa, vaan välttämätön matka suojelualueen keskellä on noin 600 metriä (liite 1). Tämän osalta SLL:llä ei ole huomautettavaa kunhan lausuma ”Maakaapelin rakentamis- ja ylläpitotoimenpiteet eivät saa vaarantaa luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta” on mukana.

Kun kyseistä johtoaluetta tarkastelee ilmakuvasta (liite 1) selviää, että loppu johtoalueesta, noin 1 kilometri, on vain puoleksi suojelualueella. Tällöin on luontevaa rakentaa maakaapeli suojelualueen ulkopuoliselle osalle. Mikäli maanmittauslaitoksen ilmakuva antaa virheellisen kuvan maanomistuksen ja samalla suojelualueen rajasta, on kapean suojelualueen turvaamiseksi kuitenkin parasta rakentaa maakaapeli johtokäytävän koillisreunalle. Muistion luonnoksen mukaan: ”Luontoselvityksen perusteella johtoalueen reunavyöhykkeen hyödyntäminen maakaapelin asentamiseen ei aiheuta merkittävää haittaa luonnonsuojelualueen luontoarvoille.” Vaikka haitta ei olisikaan suuri, reunavyöhykkeellä on merkitystä siihen rajautuvien kosteikkojen ja muiden vanhan metsän ympäristöjen hydrologisten olosuhteiden säilymiselle. Tuulensuojavaikutuksen merkitys korostuu, koska suojelualue on vain noin 300 metriä kapea. Ei ole hyväksyttävissä, että maakaapeli aiheuttaa suojelualueelle yhtään suurempaa haittaa kuin on välttämätöntä.

Tässä yhteydessä SLL muistuttaa, että maakaapelia rakennettaessa on huolehdittava suojelualueen vesitalouden säilymisestä. Työstä tai ylläpidosta ei saa aiheutua lisääntyvää veden virtausta pois suojelualueelta. Myös Masalan osayleiskaavaehdotuksen mukaisen luo(105)-alueen säilymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (liite 2).

Lisätietoja Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin puheenjohtaja Laura Räsänen, p. 050 4389 795, laura.rasanen a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää       Tapani Veistola
puheenjohtaja                  toiminnanjohtaja

LIITTEET 2 kappaletta karttoja (saa Tapani Veistolalta tarvittaessa)

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa