Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta, Kantatie 51 välillä Sunnanvik-Munkinmäki

LAUSUNTO 14.11.2023

Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Kantatie 51 välillä Sunnanvik-Munkinmäki

VIITE: UUDELY/13906/2023

Kantatie 51 välillä Sunnanvik-Munkinmäki -hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty, että luontovaikutusten selvitykset (kasvillisuus ja luontotyypit, liito-orava) kohdennetaan kantatien arvioitavien tielinjausten alueelle vain noin 200 metriä leveänä vyöhykkeenä (100 metriä tielinjausten molemmin puolin). Tämä aluerajaus on etenkin liito-oravan kannalta liian suppea. Liito-oravan esiintyminen on selvitettävä laajemmin, vähintään 500 metrin vyöhykkeellä tielinjauksen molemmin puolin, jotta voidaan huomioida liito-oravan tielinjaukselle osuvien elinympäristöjen lisäksi myös liito-oravan elinpiireille tärkeät kulkuyhteydet tien yli.

Toisin kuin YVA-ohjelmaan on kirjattu, on lepakkoselvitys tarpeen. Lepakoita esiintyy kummallakin puolella tietä esimerkiksi Kirkkonummen Vuohimäessä. Sekä niiden elinympäristöt tien läheisyydessä (500 m) että tien ylitys on turvattava. Esiintyminen ja kulkureitit on tunnettava, jotta lepakoiden elinympäristövaatimukset voidaan huomioida ympäristöä säästämällä ja valaistuksen oikealla suunnittelulla.

Toimivien ekologisten yhteyksien säilymisestä on huolehdittava koko hankkeen alueella. Eritysen kriittinen on Meikon ja Porkkalanniemen laajojen arvokkaiden luontoalueiden välinen alue.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, p. 045 114 0088, lauri.kajander(a)sll.fi

Helsingissä 14.11.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija