Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pohjoisen Kirkkonummen lii­ken­ne­käy­tä­vän osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Suunnitellun Veikkolan aseman alle jäisi arvokasta luontoa ja paljon käytettyä virkistysaluetta. Kuva: Laura Räsänen

Kirkkonummen kunta
kirjaamo(a)kirkkonummi.fi
VIITE: Lausuntopyynto
HANKE: 40000, asianumero 90/10.02.03/2019

18.8.2023

Olemme kiitollisia käytännöstä ilmoittaa kaavan mahdollisesta hyväksymispäätöksestä tai uudelleen nähtäville asettamisesta sähköpostilla ja toivomme käytännön jatkuvan.

Kirkkonummen ympäristoyhdistys kiittää lausuntopyynnostä ja lausuu yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa seuraavaa. Haluamme myos kiittää lomakauden huomioimisesta lausuntoajan pituudessa!

Kaava ei ole joistakin korjausliikkeistä huolimatta riittävästi parantunut valmisteluaineistovaiheesta, joten toistamme siitä lausumamme (liite). Nostamme tässä erikseen esille vain joitakin tärkeimpiä seikkoja.

Yleisesti toteamme, että uutta ratayhteyttä Helsinki-Turku -välille asemineen ja asemanseutuineen ei pitäisi rakentaa sen suurien ympäristovaikutusten takia. Kaava on laadittu siten, että ilman toteutuvaa ratahanketta sen tärkeimmiltä ratkaisuilta putoaa pohja. Mahdollisen kaavan hyväksymisen yhteydessä on tarpeen tehdä päätos joka varmistaa uuden osayleiskaavan laatimisen nykyisen yhdyskuntarakenteen pohjalta, mikäli ratahanke jää toteuttamatta. Samalla pitää varmista, ettei ko tilanteessa suunnittelua ja toteutusta jatketa tämän käsittelyssä olevan osayleiskaavan pohjalta.

Kaavan toteutuksen ajoitus

Pidämme hyvänä ja tärkeänä kaavan ajoitusmääräystä: ”Keskustatoimintojen aluetta (C) ja asuntoaluetta (A) koskeviin asemakaavoihin on laitettava ajoitusmääräys, jonka mukaan niissä osoitettua asuin-, työpaikka- tai palvelurakentamista voidaan lähteä toteuttamaan vasta sen jälkeen, kun raideliikenneyhteyden ja liikennepaikan / seisakkeen toteuttamisesta on tehty sitova päätös. Määräys ei koske niitä asemakaavoja, jotka ovat vireillä osayleiskaavan hyväksymishetkellä.

Selvitysten puutteellinen huomiointi

Kaavan vaikutukset eivät häviä sillä, ettei luontoarvoja selvitetä. Näyttää siltä, että kaavoittaja on kuitenkin toivonut näin tapahtuvan: ”…Tarkemman [kääpälajiston] selvityksen antamilla tiedoilla ei olisi oleellista vaikutusta kaavaratkaisun osalta, sillä reunaehdot alueella toteutettavan maankäytön osalta ovat tiukat. Olennaisesti laajempia alueita, kuin mitä kaavaehdotuksessa on esitetty, ei ole käytännössä mahdollista jättää rakentamistoimenpiteiden ulkopuolelle” (Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava VASTINEET s 26). Myos Natura- ja ilmastovaikutusten arvioiden tulosten tulisi olla kaavan lähtokohtia, ei viimeisen vaiheen päälleliimattuja muodollisuuksia. Kaava tulee asettaa nähtäville Natura- ja ilmastovaikutusten arvioinnin jälkeen vielä uudelleen, jotta osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa niiden sisältoon ja huomioimiseen kaavassa.

Torvströmossenin-Stockholmsmossenin arvokas luontoalue

Useissa eri selvityksissä vähintään maakunnallisesti arvokkaiksi todetut Torvstromossenin- Stockholmsmossenin luontoarvot on säilytettävä ja rakentaminen rajattava näiden ulkopuolelle radan ja keskustatoimintojen alueen pohjois- ja koillispuolella.

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019 (Faunatican raportteja 69/2019) toteaa alueesta seuraavaa:

3.1.1. Arvokkaat luontotyyppi- ja elinympäristökohteet

Selvitysalueen arvokkaimmat luontotyyppikokonaisuudet ovat laaja Soidensuo reunusmetsineen sekä Torvströmossenin suot ja metsät, jotka on jo aiemmissa selvityksissä (Ahola ym. 2015, Manninen ym. 2019) todettu vähintään maakunnallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi. Aiempien selvitysten rajauksia tarkennettiin tässä selvityksessä.

Torvströmossenin soiden ja metsien luontoarvojen todettiin tässä selvityksessä säilyneen hyvin, ja alueella täyttyy useita maakunnallisen luontokohteen nk. LAKU- kriteereitä (Salminen & Aalto 2012).

Koko arvokas luontoalue on rajattu kaavaehdotuksessa paljon luontoselvityksen rajausta pienemmäksi. Lisäksi kaavaehdotuksessakin luo-merkinnällä turvattavaksi tarkoitetulla arvoalueella sijaitsee puolet pientalovaltaisen AP-alueen rajauksesta. Maakunnallisesti arvokas luontoalue on säilytettävä kokonaisuudessaan. Alueen omien merkittävien luontoarvojen lisäksi sillä on suuri merkitys virkistyskäyttopaineen ja siitä seuraavien haittavaikutusten jakamisessa Natura-alueen kanssa.

Kaava-alueen itäosaan Hauklammen alueelle tehty laajennus

Kaava-aluetta on merkittävästi laajennettu luonnosvaiheen jälkeen itään moottoritien eteläpuolisella alueella. Hauklampi-Kakarlampi -alueen pientaloaluevarauksessa on seuraavia ongelmia:

1) Sijoittuu pieneltä osin arvokkaalle luontoalueelle (rantametsä, puronvarsimetsä)
2) Rajautuu pitkältä matkalta arvokkaaseen luontoalueeseen (Kakarlammen ympärys) 3) Muodostaisi muusta yhdyskuntarakenteesta taysin irrallisen saarekkeen

Laaja AP-varaus ei ole valtakunnallisten alueidenkäyttotavoitteiden mukaista tiivistävää ja resurssitehokasta maankäyttoä. Rajauksesta on tarpeellista luopua. Vähintään se on rajattava pienemmäksi siten, että arvokkaat luontoalueet rajataan ulos ja niille jätetään riittävät suojavyohykkeet rakennettavan alueen reunoille. Kaava-alueen laajennusosan metsäalueille kaavaehdotuksessa esitetty VL-merkintä maisematyolupavaatimuksineen on tarpeellinen, jotta kunta voi varmistaa kaavan tarkoituksen toteutumisen ja luonto- ja virkistysarvojen säilymisen (toisin kuin M-alkuisilla metsätalousalueen kaavamerkinnoillä).

Peralanjarven asemakaavan (2012) huomiointi

Osayleiskaavassa tulee osoittaa Perälänjärven asemakaavaassa jo säilytettäviksi osoitetut alueet säilyttävillä kaavamerkinnoillä:

  • Perälänjärvenluoteispäässäolevatärkeälintualue(asemakaavansl-1-alue)
  • asemakaava-alueenpohjois-osassaolevaliito-oravanturvaamiseksirajattuVL alue (vinoraidoitus asemakaavaotteessa alla) on merkittävä yleiskaavaan kokonaan luo-2-alueena, myos yleiskaavan rajauksesta nyt puuttuvien kiinteiston 257-488-1-902 ja sen itäpuolella sijaitsevan kapean VL-alueen osalta (ympyroity kaavakartassa alla).

Kaavamerkinnät

M/eko-merkintä ei riitä turvaaman maakunnallisen viheryhteyden säilymistä toimivana ekologisena yhteytenä. M/eko -alueella vaaditaan kaavamääräysten mukaan maisematyolupaa puunkaatoon. Tämä ei ole kuitenkaan nykyisellä lainsäädännollä mahdollista metsätalousalueilla (M). Siten kaavamerkintä ei ole maankäytto- ja rakennuslain mukainen eikä riitä turvaamaan alueen luontoarvoja tai tärkeän viheryhteyden säilymistä. Myos luo(1)-merkintä jää tyhjäksi M-alueella, sillä sen luontoarvojen säilyttäminen edellyttää maisematyolupavaatimuksen mahdollistavaa kaavamerkintää. M/eko -alueella on kaavamerkinnäksi muutettava VL-alue ja sitä koskeva kaavamääräys, jolla maisemaa muuttava maanrakennustyo, puiden kaataminen ja muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on säädetty. Näin kunnalla säilyy mahdollisuus valvoa kaavan tarkoituksen toteutumista.

Kaikki kaavaehdotuksessa esitetyt VL- ja EV-alueet on säilytettvä vähintään nyt esitetyn laajuisina. M-alkuiset merkinnät eivät riitä turvaaman virkistys- ja suojaviheralueiden tai Natura-alueen suojavyohykkeen arvoja, koska M-alkuisilla kaavamerkinnoillä ei voida rajoittaa puiden kaatamista.

Hulevedet

Hulevesitarkastelu tulee tehdä koko osayleiskaava-alueelta, tarvittavin osin laajemminkin kaavan vaikutuspiirissä olevilla valuma-alueilla. Hulevesitarkastelun tulisi olla kaavan lähtokohtia, jotta negatiiviset vaikutukset vesistoihin voitaisiin minimoida. Itsestään selvää tulee olla pyrkimys hulevesien viivytykseen ja puhdistukseen luonnonmukaisin keinoin.

Moottoritien rinnakkaisyhteys

Osin kansallispuistoon rajautuva moottoritien rinnakkaisyhteys radan koillispuolella tulee poistaa. Se leventäisi liikennekäytävää entisestään ja lisäisi painetta rakentaa Natura-alueen tuntumaan. Natura-arviotakaan ei tästä tiestä eikä ja koko kaavaehdotuksesta ole vielä tehty.

Kirkkonummella ja Helsingissä 18.8.2023

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja
Riitta Hukkanen, sihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja
Lauri Kajander, erityisasiantuntija

Liite

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry (4.9.2020): Lausunto Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineistosta.pdf